Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Bottrop (Duitsland) op 21 april 2021 – Fuhrmann-2-GmbH / B.

(Zaak C-249/21)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Amtsgericht Bottrop

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Fuhrmann-2-GmbH

Verwerende partij: B.

Prejudiciële vraag

Moet artikel 8, lid 2, tweede alinea, van richtlijn 2011/83/EU1 aldus worden uitgelegd dat om te bepalen of een knop of een soortgelijke functie, waarvan de activering deel uitmaakt van een bestelproces in het kader van een op elektronische wijze gesloten overeenkomst op afstand, als bedoeld in de eerste alinea van deze bepaling, waarop niet de vermelding „bestelling met betalingsverplichting” is aangebracht, is voorzien van een „overeenkomstige ondubbelzinnige formulering” − in de zin van die bepaling − waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een verplichting inhoudt om de handelaar te betalen, uitsluitend dient te worden uitgegaan van de vermelding op de knop of een soortgelijke functie?

____________

1 Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 85/577/EEG van de Raad en van richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB 2011, L 304, blz. 64).