Language of document :

2011. október 14-én benyújtott kereset - Stichting Greenpeace Nederland és PAN Europe kontra Bizottság

(T-545/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Stichting Greenpeace Nederland (Amszterdam, Hollandia) és Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Brüsszel, Belgium) (képviselő: B. Kloostra ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy a 2011. augusztus 10-i bizottsági határozat sérti a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezményt, az 1049/2001/EK rendeletet2 és az 1367/2006/EK rendeletet;

semmisítse meg a 2011. augusztus 10-i bizottsági határozatot; és

a Bizottságot kötelezze az eljárások költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek három jogalapra hivatkoznak.

Az első, arra alapított jogalap, hogy az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdése nem biztosít a tagállamok számára vétójogot, és hogy következésképpen az alperes nem hivatkozhat azon tagállami véleményre, hogy az említett rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében szereplő kivétel alkalmazandó-e vagy sem a felperesek által benyújtott tájékoztatáskérésre.

A második, arra alapított jogalap, hogy az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésében megállapított, közzététel alóli kivételt a kért információ közzétételéhez fűződő nyomós közérdek miatt nem kell alkalmazni, mivel a jelen esetben teljesülnek az 1367/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében megállapított feltételek.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy a megtámadott határozat nem felel meg az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésének és az Aarhusi Egyezmény 4. cikkének, mivel:

az alperes nem értékelte a kért információ közzétételével okozott kár tényleges kockázatát a hivatkozott kereskedelmi érdekekhez viszonyítva; és

az alperes nem hasonlította össze az érintett kereskedelmi érdekeket és a környezeti információ közzétételéhez fűződő közérdeket, amint azt az Aarhusi Egyezmény 4. cikke (4) bekezdésének második albekezdése előírja.

A felperes továbbá arra hivatkozik, hogy amennyiben az Aarhusi Egyezmény nem alkalmazható közvetlenül, az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdését a hivatkozott egyezménnyel a lehető leginkább összhangban kell alkalmazni.

____________

1 - Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.).

2 - A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 264., 13. o.).