Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d'État (Frankrijk) op 29 december 2011 - Doux Élevage SNC en Coopérative agricole UKL-ARREE / Ministère de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire en Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF)

(Zaak C-677/11)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Conseil d'État

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Doux Élevage SNC en Coopérative agricole UKL-ARREE

Verwerende partijen: Ministère de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire en Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF)

Prejudiciële vraag

Moet artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, gelezen tegen de achtergrond van het arrest van 15 juli 2004, Pearle BV e.a. (C-345/02), aldus worden uitgelegd dat het besluit van een nationale overheid dat voor alle leden van een sector een overeenkomst algemeen verbindend verklaart, die, zoals de binnen het comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF) gesloten overeenkomst, een bijdrage oplegt in het kader van een door de nationale overheid erkende sectorale organisatie, waardoor die bijdrage verbindend wordt, met het oog op de verwezenlijking van acties met betrekking tot communicatie, promotie, externe relaties, kwaliteitsgarantie, onderzoek en verdediging van de belangen van de sector en met het oog op de bekostiging van studies en consumentenpanels, gelet op de aard van de betreffende acties, hun financieringswijze en de uitvoeringsvoorwaarden ervan, moet worden beschouwd als staatssteun?

____________