Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Nacional (Spanien) den 9 mars 2012 - Google Spain, S.L. och Google, Inc. mot Agencia de Protección de Datos (AEPD) och Mario Costeja González

(Mål C-131/12)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Audiencia Nacional

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Google Spain, S.L. och Google, Inc.

Motparter: Agencia de Protección de Datos (AEPD) och Mario Costeja González

Tolkningsfrågor

Beträffande det territoriella tillämpningsområdet för direktiv 95/46/EG och därmed för den spanska dataskyddslagstiftningen:

1.1. Kan det anses föreligga en "etablering" i den mening som avses i artikel 4.1 a i direktiv 95/46/EG när någon eller några av följande omständigheter föreligger:

- när det företag som tillhandahåller söktjänsten etablerar ett kontor eller ett dotterbolag i en medlemsstat för att marknadsföra eller sälja reklamutrymme hos söktjänsten och dess verksamhet är riktad till invånarna i den nämnda medlemsstaten

eller

- när moderföretaget utser ett dotterbolag i den nämnda medlemsstaten till sin representant och ansvarig för behandlingen av två särskilda filer som har anknytning till uppgifter om kunder som har tecknat avtal om reklam med företaget

eller

- när det kontor eller det dotterbolag som har etablerats i en medlemsstat vidarebefordrar ansökningar och anmodanden från berörda personer och behöriga myndigheter avseende respekten för rätten att åtnjuta skydd för personuppgifter till moderföretaget, som har säte utanför Europeiska unionen, även om detta samarbete sker på frivillig grund?

1.2. Ska artikel 4.1.c i direktiv 95/46/EG tolkas så, att "utrustning som befinner sig på den nämnda medlemsstatens territorium används"

- när en söktjänst använder sig av spindlar eller robotar för att lokalisera och indexera information på webbplatser som finns på servrar i den nämnda medlemsstaten

eller

- när den använder en medlemsstats eget domännamn och låter sökningarna och resultaten styras av den nämnda medlemsstatens språk?

1.3. Kan en tillfällig lagring av information som söktjänsterna på internet har indexerat anses vara användning av utrustning i den mening som avses artikel 4.1 c i direktiv 95/46/EG? För det fall denna fråga ska besvaras jakande, kan en sådan anknytning anses föreligga om företaget med hänvisning till konkurrensskäl vägrar att avslöja var det lagrar dessa index?

1.4. Oberoende av svaret på föregående frågor och särskilt om EU-domstolen finner att en sådan anknytning som avses i artikel 4 i direktivet inte föreligger,

ska direktiv 95/46/EG om skydd av uppgifter, mot bakgrund av artikel 8 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, tillämpas i den medlemsstat där tyngdpunkten för konflikten finns och där ett effektivare skydd av EU-medborgarnas rättigheter kan uppnås?

2)    Beträffande söktjänsternas verksamhet som innehållsleverantörer med avseende på direktiv 95/46/EG om skydd av uppgifter:

2.1. Vad beträffar den verksamhet som företaget Googles söktjänst på internet bedriver i egenskap av innehållsleverantör, vilken utgörs av att lokalisera information som har offentliggjorts eller lagts ut på internet av tredje part, indexera den på automatisk väg, lagra den tillfälligt och slutligen ställa den till förfogande för internetanvändarna enligt en viss prioriteringsordning, om informationen innehåller personuppgifter om tredje part,

ska en verksamhet som den ovan beskrivna anses omfattas av begreppet "behandling av uppgifter" i artikel 2 b i direktiv 95/46/EG?

2.2. För det fall denna fråga ska besvaras jakande, ska beträffande en verksamhet som den ovan beskrivna artikel 2 d i direktiv 95/46/EG tolkas så, att det företag som sköter söktjänsten "Google" ska anses vara "registeransvarigt" för de personuppgifter som finns på de webbplatser som söktjänsten indexerar?

2.3. För det fall denna fråga ska besvaras jakande, får den nationella dataskyddsmyndigheten (i det här fallet Agencia Española de Protección de Datos), för att skydda de rättigheter som avses i artiklarna 12 b och 14 a i direktiv 95/46/EG, direkt anmoda företaget Googles söktjänst att från sina index ta bort information som har offentliggjorts av tredje part, utan att först eller samtidigt ha vänt sig till innehavaren av den webbplats där informationen finns?

2.4. För det fall denna fråga ska besvaras jakande, är söktjänsterna undantagna från skyldigheten att skydda dessa rättigheter när informationen som innehåller personuppgifter har offentliggjorts i laga ordning och finns kvar på den ursprungliga webbplatsen?

3)    Beträffande räckvidden av rätten till utplåning och rätten att göra invändningar i förhållande till rätten att bli bortglömd ställs följande fråga:

3.1. Ska rätten till utplåning eller blockering av uppgifter som regleras i artikel 12 b samt rätten att göra invändningar som regleras i artikel 14 a i direktiv 95/46/EG anses innefatta att den berörda personen får vända sig till söktjänsterna för att förhindra att information om honom som har offentliggjorts på webbplatser tillhörande tredje part indexeras, på grund av att han vill att informationen inte ska komma till internetanvändarnas kännedom när han anser att den kan skada honom eller att den ska bli bortglömd, även om det rör sig om information som har offentliggjorts i laga ordning av tredje part?

____________