Language of document : ECLI:EU:C:2012:500

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling)

19. juli 2012 (*)

»Den fælles toldtarif – tarifering – kombineret nomenklatur – polerplader, der udelukkende er bestemt til anvendelse i en poleringsmaskine, der anvendes til at polere halvlederskiver – pos. 3919 og 8466 (eller 8486) – begreberne »dele« eller »tilbehør««

I sag C-336/11,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af cour d’appel de Lyon (Frankrig) ved afgørelse af 16. juni 2011, indgået til Domstolen den 1. juli 2011, i sagen:

Receveur principal des douanes de Roissy Sud,

Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport,

Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon,

Administration des douanes et droits indirects

mod

Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH,

Rohm & Haas Europe SARL,

Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch,

har

DOMSTOLEN (Ottende Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Prechal, og dommerne L. Bay Larsen og E. Jarašiūnas (refererende dommer),

generaladvokat: J. Kokott

justitssekretær: fuldmægtig R. Şereş,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 18. april 2012,

efter at der er afgivet indlæg af:

–        Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe SARL og Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch ved avocats P. De Baere og F. Citron

–        den franske regering ved G. de Bergues, C. Candat og M. Perrot, som befuldmægtigede

–        Europa-Kommissionen ved B.-R. Killmann og L. Bouyon, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1        Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af pos. 3919 og 8466 (eller 8486 fra 2007) i den kombinerede nomenklatur (herefter »KN«), som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256, s. 1), som affattet ved successive forordninger om ændring af bilag I til forordning nr. 2658/87, nemlig Kommissionens forordning (EF) nr. 1789/2003 af 11. september 2003 (EUT L 281, s. 1), Kommissionens forordning (EF) nr. 1810/2004 af 7. september 2004 (EUT L 327, s. 1), Kommissionens forordning (EF) nr. 1719/2005 af 27. oktober 2005 (EUT L 286, s. 1) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 af 17. oktober 2006 (EUT L 301, s. 1).

2        Anmodningen er blevet indgivet under en sag mellem Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe SARL og Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch (herefter under ét »selskaberne Rohm & Haas«) på den ene side og toldmyndighederne på den anden side vedrørende tarifering af polerplader indført af selskaberne Rohm & Haas og anmodning om godtgørelse af told, som disse selskaber mener at have indbetalt med urette i perioden fra 2004 til 2007.

 Retsforskrifter

 KN

3        KN, der er indført ved forordning nr. 2658/87, har til formål at opfylde behovene såvel i forbindelse med den fælles toldtarif som i forbindelse med statistikken over Det Europæiske Fællesskabs udenrigshandel. Den er baseret på det verdensomspændende harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (herefter »HS«), der er udarbejdet af Toldsamarbejdsrådet, nu Verdenstoldorganisationen, der blev oprettet ved den internationale konvention, der blev indgået i Bruxelles den 14. juni 1983 og godkendt på Fællesskabets vegne ved Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 (EFT L 198, s. 1).

4        KN’s første del indeholder en række indledende bestemmelser. I KN’s afsnit I vedrørende almindelige bestemmelser fastsættes i afdeling A forskellige regler for tariferingen af varer i KN. Det er således bl.a. fastsat, at tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser, og at tariferingen af varer i underpositionerne inden for en position skal ske med hjemmel i underpositionsteksterne og de dertil hørende bestemmelser, idet relevante afsnits- og kapitelbestemmelser ligeledes finder anvendelse.

5        KN’s anden del omfatter et afsnit VII, som indeholder kapitel 39 med overskriften »Plast og varer deraf«. I henhold til bestemmelse 2, litra p), [eller litra s) i forordning nr. 1549/2006], i kapitel 39 i KN omfatter det pågældende kapitel ikke »varer henhørende under afsnit XVI (maskiner, apparater, mekaniske redskaber og elektrisk materiel)«.

6        KN’s pos. 3919 lyder således:

»3919 Plader, ark, film, folier, bånd, tape, strimler og andre flade former, af plast, selvklæbende, også i ruller

[...]

3919 90 – Andre varer:

3919 90 10 – – Bearbejdet ud over overfladebehandling eller tilskåret i andet end kvadratisk eller rektangulær form

[...]«

7        Bestemmelse 2, litra b), i afsnit XVI i anden del af KN, som har overskriften »Maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; elektrisk materiel; dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn; dele og tilbehør dertil«, bestemmer, at »[m]edmindre andet følger af bestemmelse 1 til dette afsnit, bestemmelse 1 til kapitel 84 og bestemmelse 1 til kapitel 85, tariferes dele til maskiner (undtagen dele til varer henhørende under pos. 8484, 8544, 8545, 8546 og 8547) efter følgende regler: [...] andre dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til en bestemt maskine eller til flere maskiner henhørende under samme position [...], tariferes i den samme position som de pågældende maskiner eller i pos. 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 eller 8538.«

8        Pos. 8464 i KN, der var gældende indtil den 31. december 2006, har følgende ordlyd:

»Værktøjsmaskiner til bearbejdning af sten, keramisk materiale, beton, asbestcement og lignende mineralske materialer eller til bearbejdning af glas i kold tilstand:

8464 20 – Slibe- og poleremaskiner:

8464 20 05 – – til bearbejdning af halvlederwafers

[...]«

9        Den pos. 8466 i KN, som var gældende den 31. december 2006, bestemmer:

»Dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til værktøjsmaskiner henhørende under pos. 8456-8465, herunder materiale- og værktøjsholdere, selvåbnende gevindskærehoveder, delehoveder og andet specialtilbehør; værktøjsholdere til håndværktøj af enhver art

[...]

8466 30 00 – Delehoveder og andet specialtilbehør til værktøjsmaskiner

– I andre tilfælde

[...]

8466 91 – – Til maskiner henhørende under pos. 8464:

8466 91 15 – – – Til maskiner henhørende under underposition 8464 10 10, 8464 20 05 eller 8464 90 10«

10      Forordning nr. 1549/2006, som trådte i kraft den 1. januar 2007, indførte pos. 8486 i KN, som har følgende ordlyd:

»8486 Maskiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af halvlederstave, -skiver og -komponenter samt elektroniske integrerede kredsløb og fladskærme; maskiner og apparater som nævnt i bestemmelse 9 C til dette kapitel; dele og tilbehør

[...]

8486 90 – dele og tilbehør dertil:

[...]

8486 90 90 – – – Andre varer«

 De forklarende bemærkninger til HS

11      Toldsamarbejdsrådet – nu Verdenstoldorganisationen – godkender på de betingelser, der er fastsat i artikel 8 i den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, de forklarende bemærkninger og de tariferingsudtalelser, som vedtages af HS-udvalget.

12      De forklarende bemærkninger til pos. 8466 i HS har følgende ordlyd:

»Under iagttagelse af de almindelige regler for tariferingen af dele [...] omfatter denne position – bortset fra værktøj, der hører under kap. 82 – følgende:

A.      Dele til værktøjsmaskiner, der hører under de ti foregående positioner, 8456-8465.

B.      Tilbehør til værktøjsmaskiner, dvs. udskiftelige hjælpeanordninger, der enten tilpasser maskinen til det arbejde, den skal udføre, øger maskinens præcision eller gør det muligt for maskinen sammen med hovedfunktionen at udføre specielle funktioner.

[...]«

13      De forklarende bemærkninger til HS vedrørende pos. 8486 i den affattelse, der var gældende på tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen fra 2007, bestemmer:

»Under iagttagelse af de almindelige regler for tarifering af dele (jf. Almindelige bemærkninger til afsnit XVI) omfatter positionen dele og tilbehør til maskiner og apparater henhørende under denne position. Dele og tilbehør henhørende under denne position omfatter f.eks. materiale og værktøjsholdere og andre specielle anordninger, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner og apparater under denne position.«

 Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

14      Selskaberne Rohm & Haas har importeret polerplader bestemt til poleringsmaskiner, der anvendes til at polere halvlederskiver, normalt betegnet som »wafers«, som særligt anvendes til fremstilling af integrerede kredsløb, til Frankrig. Der er tale om klæbende plader bestående af flere lag af plastik, som har form af en skive på ca. 40 cm i diameter og 3 mm tyk, bestemt til anvendelse som udstyr til de pågældende maskiner.

15      Den 3. juni 2004 foretog selskabet Acta på vegne af selskaberne Rohm & Haas toldangivelse af to kolli »slibefilt« med angivelse af underposition 5911 10 00, der finder anvendelse på »tekstilstof, filt og vævet stof med underlag af filt, overtrukket, belagt eller lamineret med gummi, læder eller andet materiale, af den art, der anvendes til fremstilling af kartebeslag, samt lignende tekstilstof til anden teknisk brug, herunder plysbånd imprægneret med gummi, til belægning på vævespindler (vævebomme)«, for hvilke den told, der skulle betales, udgjorde 5,3%.

16      Toldmyndighederne bestred den angivne toldposition og anførte, at de importerede varer skulle tariferes i underposition 3919 90 10, for hvilke den told, der skulle betales, udgjorde 6,5%.

17      Selskaberne Rohm & Haas fortsatte i perioden fra den 8. juli 2004 til den 9. august 2006 med at fortolde de omhandlede polerplader i underposition 5911 10 00 i KN.

18      De pågældende selskaber indbragte sagen for commission de conciliation et d’expertise douanière (herefter »CCED«), som ved udtalelse af 26. juni 2007 anførte, at de i hovedsagen omhandlede varer henhørte under toldposition 8466, som »dele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under pos. 8456-8465«. De varer, der er omfattet af pos. 8466 i KN, er toldfritaget.

19      Selskaberne Rohm & Haas anmodede således toldmyndighederne om godtgørelse af den told, som selskaberne mente at have betalt med urette i perioden 2004 til 2007.

20      Eftersom denne anmodning ikke blev imødekommet, anlagde selskaberne Rohm & Haas sag ved tribunal d’instance de Lyon med henblik på at opnå nævnte godtgørelse af told. Ved dom af 20. april 2009 gav retten selskaberne Rohm & Haas medhold, idet den fandt, at de omhandlede varer henhørte under den af CCED anførte toldposition, eftersom pladerne måtte anses for nødvendige for poleringsmaskinernes funktion og udgjorde en del af disse maskiner.

21      Toldmyndighederne appellerede denne dom til cour d’appel de Lyon.

22      Toldmyndighederne har ved denne ret bestridt, at den af CCED afgivne udtalelse er relevant, idet denne udtalelse ikke lægger varens faktiske egenskaber til grund, men derimod den omstændighed, at det af den etikette, som var påført vareprøven, fremgik, at den i hovedsagen omhandlede vare var bestemt til anvendelse på maskiner henhørende under pos. 8456-8465 i KN.

23      Toldmyndighederne er af den opfattelse, at de omhandlede polerplader henhører under pos. 3919 i KN, da der var tale om flade skiver af plast med klæbende overflade. De har endvidere påberåbt sig Kommissionens forordning (EU) nr. 336/2010 af 21. april 2010 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur (EUT L 102, s. 25), som er vedtaget efterfølgende for maskiner svarende til dem, hvorpå de plader, der er omhandlet i hovedsagen, anvendes.

24      Selskaberne Rohm & Haas har ved den forelæggende ret gjort gældende, at de i hovedsagen omhandlede plader udelukkende er bestemt til at anbringes i poleringsmaskiner, der anvendes til at polere halvlederskiver, henhørende under pos. 8464 i KN, og at hver enkelt type polerplade er bestemt for en særlig maskinmodel og en særlig arbejdsproces. De har anført, at polerpladerne skal betragtes som dele, der er nødvendige for maskinernes funktion, hvilket er baggrunden for mærkningen af den vare, der er taget som prøve. Selskaberne Rohm & Haas har fastholdt, at det ikke er muligt at tarifere disse polerplader i pos. 3919, idet der ikke blot er tale om en plade, der får en klæbende overflade ved kontakt, eller i pos. 8207, eftersom de ikke i sig selv gør det muligt at udføre poleringsarbejde. De har i denne forbindelse henvist til den af CCED afgivne udtalelse. Selskaberne har endelig anført, at forordning nr. 336/2010 ikke har tilbagevirkende kraft, heller ikke ud fra en analog betragtning, at forordningen ikke omhandler de samme varer, samt at den er ugyldig.

25      Det er under disse omstændigheder, at cour d’appel de Lyon har besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal [KN], […] som er indeholdt i bilag I til [forordning nr. 2658/87], som ændret ved [forordning nr. 1549/2006] og Kommissionens forordning (EF) nr. 1214/2007 af 20. september 2007 [(EUT L 286, s. 1)], fortolkes således, at polerplader, der er bestemt til anvendelse i en poleringsmaskine, der anvendes til at polere halvlederskiver, og som sådan henhører under pos. 8460, der er importeret særskilt fra maskinen, og som fremtræder i form af skiver med et hul i midten, der består af et hårdt lag polyurethan, et lag polyurethan-skum, et limlag og en beskyttelsesfilm i plast, der hverken indeholder metaldele eller slibende materiale, og som anvendes til at slibe »wafers« sammen med en slibende væske, og som skal udskiftes med en bestemt hyppighed i takt med nedslidningen af materialet, henhører under underposition 8466 91 15 som dele og tilbehør, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til maskiner henhørende under pos. 8456-8465, eller tariferes efter beskaffenheden i [underposition] 3939 90 10 som flade, selvklæbende former af plast?«

 Om det præjudicielle spørgsmål

26      Det skal indledningsvis bemærkes, at forordning nr. 1214/2007, som der er henvist til i det forelagte spørgsmål, er trådt i kraft den 1. januar 2008, hvorfor den affattelse af KN, som findes heri, ikke finder anvendelse på de i hovedsagen omhandlede indførsler af polerplader, der, som det blev bekræftet under retsmødet af sagsøgerne i hovedsagen, blev foretaget i perioden fra 2004 til 2007. Det forelagte spørgsmål skal derfor forstås således, at det henviser til de affattelser af KN, som findes i forordning nr. 1789/2003, nr. 1810/2004, nr. 1719/2005 og nr. 1549/2006.

27      Det skal endvidere bemærkes, at henvisningen i ordlyden af det pågældende spørgsmål til pos. 8460 og underposition 3939 90 10 i KN åbenlyst skyldes en skrivefejl, og at spørgsmålet skal forstås som henvisende til henholdsvis pos. 8464 i KN (eller pos. 8486 i KN efter ikrafttrædelsen af forordning nr. 1549/2006) og underposition 3919 90 10 i KN.

28      Det følger heraf, at den forelæggende ret nærmere bestemt ønsker oplyst, om KN skal fortolkes således, at polerplader, der er bestemt til anvendelse i en poleringsmaskine – henhørende under pos. 8464 (eller pos. 8486 i KN efter ikrafttrædelsen af forordning nr. 1549/2006) – der er importeret særskilt fra maskinen, og som fremtræder i form af skiver med et hul i midten, der består af et hårdt lag polyurethan, et lag polyurethan-skum, et limlag og en beskyttelsesfilm i plast, der hverken indeholder metaldele eller slibende materiale, og som anvendes til at slibe »wafers« sammen med en slibende væske, og som skal udskiftes med en bestemt hyppighed i takt med nedslidningen af materialet, henhører under underposition 8466 91 15 i KN (eller underposition 8486 90 90 i KN efter ikrafttrædelsen af forordning nr. 1549/2006) som dele og tilbehør til den pågældende maskine, eller således, at de pågældende polerplader henhører under underposition 3919 90 10 i KN på grund af deres beskaffenhed som flade, selvklæbende former af plast i andet end kvadratisk eller rektangulær form.

29      Selskaberne Rohm & Haas har anført, at de i hovedsagen omhandlede polerplader er dele bestemt til udelukkende eller hovedsagelig anvendelse i poleringsmaskiner henhørende under pos. 8464 i KN (eller pos. 8486 efter ikrafttrædelsen af forordning nr. 1549/2006), som ikke kan fungere korrekt uden disse plader, og disse kan alene anvendes med denne type poleringsmaskiner. Selskaberne er således af den opfattelse, at de pågældende plader, som er indført før den 1. januar 2007, skal tariferes i pos. 8466, og dem, der er indført efter denne dato, skal tariferes i pos. 8486.

30      Den franske regering og Europa-Kommissionen har anført, at de pågældende polerplader på grund af deres beskaffenhed skal tariferes i pos. 3919 i KN som flade, selvklæbende former af plast.

31      Det bemærkes, at i henhold til fast retspraksis følger det af såvel retssikkerheds- som kontroltekniske hensyn, at det afgørende kriterium for tarifering af varer normalt bør være disses objektive karakteristika og egenskaber som beskrevet i den enkelte position i KN og bestemmelserne til KN’s afsnit og kapitler (jf. bl.a. dom af 19.2.2009, sag C-376/07, Kamino International Logistics, Sml. I, s. 1167, præmis 31, af 14.4.2011, forenede sager C-288/09 og C-289/09, British Sky Broadcasting Group og Pace, Sml. I, s. 2851, præmis 60, og af 16.6.2011, sag C-152/10, Unomedical, Sml. I, s. 5433, præmis 25).

32      I det foreliggende tilfælde skal de i hovedsagen omhandlede polerplader i princippet tariferes i KN’s kapitel 39, henset til deres fysiske karakteristika. I overensstemmelse med bestemmelse 2, litra p), i dette kapitel omfatter dette ikke varer henhørende under afsnit XVI i KN, som bl.a. omfatter dele og tilbehør til maskiner henhørende under positionerne i dette afsnit. Det skal følgelig undersøges, om sådanne polerplader kan tariferes i det pågældende afsnit XVI og særligt i pos. 8466 i KN (eller i pos. 8486 efter ikrafttrædelsen af forordning nr. 1549/2006), som »dele« eller »tilbehør« til poleringsmaskiner, der anvendes til at polere halvlederskiver, som henhører under pos. 8464 i KN som »[v]ærktøjsmaskiner til bearbejdning af sten, keramisk materiale, beton, asbestcement og lignende mineralske materialer eller til bearbejdning af glas i kold tilstand« (eller pos. 8486 i KN som »[m]askiner og apparater, der udelukkende eller hovedsagelig anvendes til fremstilling af [halvlederskiver] og -komponenter« efter ikrafttrædelsen af forordning nr. 1549/2006).

33      Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det følger af bestemmelse 2, litra b), i afsnit XVI i KN, at dele til maskiner, »som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til en bestemt maskine eller til flere maskiner henhørende under samme position«, tariferes i den samme position som denne eller disse maskiner eller i givet fald i en anden position i afsnit XVI i KN, herunder pos. 8466, som omfatter »[d]ele og tilbehør, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til værktøjsmaskiner henhørende under pos. 8456-8465«.

34      KN i de versioner, som finder anvendelse på tvisten i hovedsagen, definerer imidlertid ikke begreberne »dele« og »tilbehør« som omhandlet i KN’s kapitel 84. Det fremgår imidlertid af Domstolens praksis, at begrebet »del« forudsætter, at der findes en helhed, som ikke kan fungere uden delen, og at begrebet »tilbehør« omfatter bestanddele, der kan udskiftes, og som gør et apparat egnet til at udføre et bestemt arbejde eller øger dets anvendelsesmuligheder eller videre sætter det i stand til at udføre et særligt arbejde i forbindelse med dets hovedfunktion (jf. i denne retning dom af 19.10.2000, sag C-339/98, Peacock, Sml. I, s. 8947, præmis 21, og af 7.2.2002, sag C-276/00, Turbon International, Sml. I, s. 1389, præmis 30 og 32, samt Unomedical-dommen, præmis 29).

35      Det bemærkes i det foreliggende tilfælde for det første, at selv om en poleringsmaskine, der anvendes til at polere halvlederskiver, som selskaberne Rohm & Haas har gjort gældende, ikke kan opfylde de behov, den er bestemt til at opfylde, uden polerskiver, er det imidlertid ubestridt, at denne maskines mekaniske og elektriske funktion ikke afhænger af, om der er en sådan polerplade til stede eller ej. Følgelig er polerpladerne ikke nødvendige for sådanne poleringsmaskiners funktion.

36      Denne konstatering bekræftes af den omstændighed, som selskaberne Rohm & Haas har anført under retsmødet, at en poleringsmaskine, der anvendes til at polere halvlederskiver, kan anvendes med flere forskellige typer polerplader.

37      Det er for det andet ubestridt, at polerpladerne ikke sætter sådanne poleringsmaskiner i stand til at opfylde andre funktioner end dem, de er bestemt til. Følgelig gør disse plader det ikke muligt at tilpasse de nævnte maskiner således, at de bliver egnet til at udføre et bestemt arbejde eller øger deres anvendelsesmuligheder eller videre sætter dem i stand til at udføre et særligt arbejde i forbindelse med deres hovedfunktion.

38      Det fremgår af disse bemærkninger, at polerplader som de i hovedsagen omhandlede ikke kan kvalificeres som »dele« eller »tilbehør« til en poleringsmaskine, der anvendes til at polere halvlederskiver, og henhører således ikke under pos. 8466 i KN (eller pos. 8486 i KN efter ikrafttrædelsen af forordning nr. 1549/2006).

39      Selskaberne Rohm & Haas’ argumentation, hvorefter de i hovedsagen omhandlede polerplader udelukkende er bestemt til en bestemt type poleringsmaskiner, der anvendes til at polere sådanne skiver, og hvorefter disse maskiner allerede er forsynet med en polerskive ved leveringen, kan ikke rejse tvivl ved konstateringen i den foregående præmis i denne dom. Hverken den omstændighed, at en vare er bestemt udelukkende til en given maskintype, eller den omstændighed, at en maskine eventuelt allerede kan være udstyret med den pågældende vare ved leveringen, er – henset til retspraksis nævnt i denne doms præmis 34 – relevante forhold med henblik på kvalificeringen af den pågældende vare som »del« eller »tilbehør«.

40      Følgelig skal det forelagte spørgsmål besvares med, at KN i de versioner, der successivt følger af forordning nr. 1789/2003, nr. 1810/2004, nr. 1719/2005 og nr. 1549/2006, skal fortolkes således, at polerplader, der er bestemt til anvendelse i en poleringsmaskine, der anvendes til at polere halvlederskiver – der som sådan henhører under pos. 8464 (eller pos. 8486 fra den 1.1.2007) – der er importeret særskilt fra maskinen, og som fremtræder i form af skiver med et hul i midten, der består af et hårdt lag polyurethan, et lag polyurethan-skum, et limlag og en beskyttelsesfilm i plast, der hverken indeholder metaldele eller slibende materiale, og som anvendes til at slibe »wafers« sammen med en slibende væske, og som skal udskiftes med en bestemt hyppighed i takt med nedslidningen af materialet, henhører under underposition 3919 90 10 som flade, selvklæbende former af plast i andet end kvadratisk eller rektangulær form.

 Sagens omkostninger

41      Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Ottende Afdeling) for ret:

Den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif i de versioner, der successivt følger af forordningerne om ændring af bilag I til forordning nr. 2658/87, nemlig Kommissionens forordning (EF) nr. 1789/2003 af 11. september 2003, Kommissionens forordning (EF) nr. 1810/2004 af 7. september 2004, Kommissionens forordning (EF) nr. 1719/2005 af 27. oktober 2005 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2006 af 17. oktober 2006, skal fortolkes således, at polerplader, der er bestemt til anvendelse i en poleringsmaskine, der anvendes til at polere halvlederskiver – der som sådan henhører under pos. 8464 (eller pos. 8486 fra den 1.1.2007) – der er importeret særskilt fra maskinen, og som fremtræder i form af skiver med et hul i midten, der består af et hårdt lag polyurethan, et lag polyurethan-skum, et limlag og en beskyttelsesfilm i plast, der hverken indeholder metaldele eller slibende materiale, og som anvendes til at slibe »wafers« sammen med en slibende væske, og som skal udskiftes med en bestemt hyppighed i takt med nedslidningen af materialet, henhører under underposition 3919 90 10 som flade, selvklæbende former af plast i andet end kvadratisk eller rektangulær form.

Underskrifter


* Processprog: fransk.