Language of document :

Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 21. marts 2013 - Sani Treyd EOOD mod Direktor na Direktsia "Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto" - Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Administrativen sad - Varna - Bulgarien)

(Sag C-153/12) 2

(Procesreglementets artikel 99 - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 62, 63, 65, 73 og 80 - ikke-afgiftspligtige og ikke-betalingspligtige personers stiftelse af en bygge- og brugsret til fordel for et selskab til gengæld for dette selskabs opførelse af en fast ejendom for disse fysiske personer - aftale om byttehandel - moms på tjenesteydelser vedrørende opførelsen af en fast ejendom - afgiftspligtens indtræden - forfald - forudbetaling af hele modydelsen - forudbetaling - en transaktions beskatningsgrundlag, når modydelsen består af varer eller tjenesteydelser)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Administrativen sad - Varna

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Sani Treyd EOOD

Sagsøgt: Direktor na Direktsia "Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto" - Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse - Administrativen sad - Varna - fortolkning af artikel 62, stk. 1, artikel 63, 73 og 80 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EFT L 347, s. 1) - national lovgivning, hvorefter enhver levering, hvor modydelsen helt eller delvist er fastsat til varer eller tjenesteydelser, anses for at udgøre to gensidigt betingede transaktioner - lovgivning der fastsætter, at afgiftspligten for gensidigt betingede transaktioner indtræder på det tidspunkt, hvor afgiftspligten for den første transaktion indtræder, selv om modydelsen for denne levering endnu ikke er præsteret - fysiske personer, der har etableret en bygge- og brugsret til fordel for et selskab med henblik på opførelse af en beboelsesejendom, mod at dette selskab påtager sig en forpligtelse til at opføre ejendommen med sine egne midler og at overdrage stifterne 25% af det samlede bebyggede areal inden for en frist på 12 måneder regnet fra meddelelse af byggetilladelsen - bestemmelse af afgiftsgrundlaget - anvendelse af begrebet afgiftspligtens indtræden på afgiftsfrie transaktioner, også når de er foretaget af en person, der hverken har status som afgiftspligtig eller betalingspligtig

Konklusion

Artikel 63 og 65 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at de under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede i et tilfælde, hvor en bygge- og brugsret stiftes til fordel for et selskab med henblik på opførelse af en bygning, hvoraf selskabet bliver ejer af 75% af det samlede bebyggede areal, som modydelse for de resterende 25%, som dette selskab påtager sig at levere fuldstændigt færdiggjort til de personer, der har stiftet bygge- og brugsretten, ikke er til hinder for, at merværdiafgiften på disse byggeydelser forfalder på det tidspunkt, hvor bygge- og brugsretten stiftes, dvs. inden tjenesteydelsen udføres, for så vidt som alle relevante enkeltheder vedrørende denne fremtidige tjenesteydelse allerede er kendt på tidspunktet for stiftelsen af bygge- og brugsretten, og de omhandlede ydelser dermed navnlig er specifikt angivet, og såfremt værdien af denne ret kan opgøres i penge, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at bedømme. Det er i denne henseende uden betydning, at stiftelsen af den nævnte bygge- og brugsret er en fritaget transaktion, der er foretaget af personer, der hverken er afgiftspligtige eller betalingspligtig som omhandlet i det nævnte direktiv.

Under sådanne omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, hvor transaktionen ikke er foretaget mellem parter, der er forbundet som omhandlet i artikel 80, stk. 1, i direktiv 2006/112, hvilket det dog tilkommer den forelæggende ret at bedømme, skal dette direktivs artikel 73 og 80 fortolkes således, at de er til hinder for en national bestemmelse som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter beskatningsgrundlaget for en levering af varer eller en tjenesteydelse, når modydelsen for leveringen i sin helhed består af varer eller tjenesteydelser, under alle omstændigheder er normalværdien af de leverede varer eller tjenesteydelser.

____________

1 -

2 - EUT C 165 af 9.6.2012.