Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2014. április 3-i végzése (a Szombathelyi Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Sebestyén Katalin kontra Kővári Zsolt Csaba, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

(C-342/13. sz. ügy)1

(Fogyasztóvédelem – 93/13/EGK irányelv – Bankkal kötött jelzálogkölcsön-szerződés – Választottbíróság kizárólagos illetékességét kikötő feltétel – A bank által a szerződés megkötésekor a választottbírósági eljárásról adott tájékoztatás – Tisztességtelen feltételek – Értékelési szempontok)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

a Szombathelyi Törvényszék

Az alapeljárás felei

Felperes: Sebestyén Katalin

Alperes: Kővári Zsolt Csaba, OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt., Raiffeisen Bank Zrt.

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Szombathelyi Törvényszék – A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.) 3. cikke (1) bekezdésének értelmezése – Magánszemély és bank között létrejött olyan jelzálogkölcsön-szerződés, amelynek egyik rendelkezése választottbíróság kizárólagos illetékességét köti ki – A választottbírósági határozatokkal szemben jogorvoslati jogot nem biztosító nemzeti jogszabályok – A bank által a szerződés megkötésekor a választottbírósági eljárásról adott tájékoztatás

Rendelkező rész

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének (1) és (3) bekezdését, valamint ezen irányelv melléklete 1. pontjának q) alpontját úgy kell értelmezni, hogy az érintett nemzeti bíróság feladata annak megállapítása, hogy az említett szerződés megkötését kísérő körülmények összességére tekintettel e rendelkezések értelmében tisztességtelennek kell-e tekinteni azon feltételt, amely a bank és a fogyasztó között létrejött jelzálogkölcsön-szerződésben az e szerződéssel összefüggésben keletkezett jogviták esetére olyan állandó választottbíróság kizárólagos illetékességét köti ki, amelynek határozatai ellen a belső jog szerint nincs helye fellebbezésnek. Ennek megítélése keretében az érintett nemzeti bíróság többek között köteles:megvizsgálni, hogy a kérdéses feltétel tárgya vagy hatása az-e, hogy kizárja vagy gátolja a fogyasztó jogainak érvényesítését peres eljárás kezdeményezése vonatkozásában, vagy más jogorvoslati lehetőség igénybe vételében, ésfigyelembe venni azt, hogy a szóban forgó szerződés megkötése előtt a fogyasztó számára a választottbírósági eljárás és a rendes bírósági eljárás közötti különbségre vonatkozóan nyújtott általános tájékoztatás önmagában nem zárhatja ki e feltétel tisztességtelen jellegét.Igenlő válasz esetén az említett bíróság feladata valamennyi, a nemzeti jog értelmében ebből eredő köve

tkezményt meghatározni abból a célból, hogy a szóban forgó feltétel ne jelentsen kötelezettséget a fogyasztóra nézve.