Language of document : ECLI:EU:C:2014:1195

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu)

5. června 2014(*)

„Autorská práva – Informační společnost – Směrnice 2001/29/ES – Článek 5 odst. 1 a 5 – Rozmnožování – Výjimky a omezení – Vytváření kopií internetové stránky na obrazovce a ve vyrovnávací paměti (cache) pevného disku při prohlížení internetu – Dočasný úkon rozmnožení – Krátkodobý nebo akcesorický úkon – Nedílná a podstatná součást technologického procesu – Oprávněné užití – Samostatný hospodářský význam“

Ve věci C‑360/13,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Supreme Court of the United Kingdom (Spojené království) ze dne 24. června 2013, došlým Soudnímu dvoru dne 27. června 2013, v řízení

Public Relations Consultants Association Ltd

proti

Newspaper Licensing Agency Ltd a další,

SOUDNÍ DVŮR (čtvrtý senát),

ve složení L. Bay Larsen, předseda senátu, M. Safjan, J. Malenovský (zpravodaj), A. Prechal a K. Jürimäe, soudci,

generální advokát: M. Szpunar,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

s ohledem na vyjádření předložená:

–        za Public Relations Consultants Association Ltd M. Hartem, solicitor,

–        za Newspaper Licensing Agency Ltd a další S. Clarkem, solicitor,

–        za vládu Spojeného království L. Christiem, jako zmocněncem,

–        za italskou vládu G. Palmieri, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s M. Santorem, avvocato dello Stato,

–        za polskou vládu B. Majczynou, jako zmocněncem,

–        za Evropskou komisi J. Samnadda, jako zmocněnkyní.

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

1        Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230).

2        Tato žádost byla položena v rámci sporu mezi společností Public Relations Consultants Association Ltd (dále jen „PRCA“) a společností Newspaper Licensing Agency Ltd a dalšími (dále jen „NLA“) v otázce povinnosti získat svolení nositele autorských práv k prohlížení internetových stránek, při němž dochází k vytváření kopie těchto stránek na obrazovce počítače uživatele a v internetové vyrovnávací paměti (cache) na pevném disku tohoto počítače.

 Právní rámec

 Unijní právo

3        Body 5, 9, 31 a 33 odůvodnění směrnice 2001/29 zní následovně:

„(5) Technologický rozvoj znásobil a zpestřil možnosti tvorby, výroby a využívání. I když není třeba nových způsobů pojetí ochrany duševního vlastnictví, je třeba přizpůsobit a doplnit současné právní předpisy týkající se autorského práva a práv s ním souvisejících tak, aby vhodně reagovaly na hospodářské skutečnosti, například na nové způsoby využívání.

[…]

„(9)  Jakákoliv harmonizace autorského práva a práv s ním souvisejících musí vycházet z vysoké úrovně ochrany, jelikož taková práva jsou pro duševní výtvory zásadní. […]

[…]

(31) Mezi různými skupinami nositelů práv stejně jako mezi různými kategoriemi nositelů práv a uživatelů chráněných předmětů ochrany musí být zajištěna přiměřená rovnováha práv a zájmů. […]

[…]

(33)  Výlučné právo na rozmnožování by mělo podléhat výjimce, aby byly povoleny určité úkony dočasného rozmnožování, jakými jsou dočasné nebo příležitostné [akcesorické] rozmnoženiny, které jsou nedílnou a významnou součástí technologického procesu a jsou prováděny s pouhým účelem umožnit buď účinný přenos v rámci sítě mezi třetími stranami prostřednictvím zprostředkovatele, nebo oprávněné užití díla nebo jiného předmětu ochrany. Uvedené úkony rozmnožování by samy o sobě neměly mít žádnou vlastní hospodářskou hodnotu. Pokud uvedené úkony splňují tyto podmínky, měla by tato výjimka zahrnovat úkony umožňující prohlížení (browsing) a úkony ukládání do vyrovnávací paměti (caching) včetně těch úkonů, které umožňují přenosovým systémům účinné fungování, a to za předpokladu, že zprostředkovatel neupravuje informace a jeho činnost není v rozporu s oprávněným užíváním technologie obecně uznávané a užívané průmyslem k získávání údajů o užívání informací. Užívání se považuje za oprávněné, pokud je k němu nositelem práva uděleno svolení nebo pokud není omezeno právními předpisy.“

4        Článek 2 písm. a) této směrnice stanoví:

„Členské státy stanoví výlučné právo udělit svolení nebo zakázat přímé nebo nepřímé, dočasné nebo trvalé rozmnožování jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, vcelku nebo po částech:

pro autory v případě jejich děl […]“.

5        Článek 5 odst. 1 a 5 uvedené směrnice stanoví:

„1. Dočasné úkony rozmnožení uvedené v článku 2, které jsou krátkodobé nebo příležitostné [akcesorické] a tvoří nedílnou a podstatnou část technologického procesu a jejichž výhradním účelem je umožnit:

a)      přenos v rámci sítě mezi třetími stranami uskutečněný zprostředkovatelem nebo

b)      oprávněné užití

díla nebo jiného předmětu ochrany a které nemají žádný samostatný hospodářský význam, jsou vyloučeny z práva na rozmnožování stanoveného v článku 2.

[…]

5. Výjimky a omezení stanovené v odstavcích 1, 2, 3 a 4 mohou být použity pouze ve zvláštních případech, které nejsou v rozporu s běžným způsobem užití díla nebo jiného předmětu ochrany a nejsou jimi nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy nositele práv.“

 Právní úprava Spojeného království

6        Článek 5 odst. 1 směrnice 2001/29 byl do vnitrostátního práva proveden článkem 28A zákona o autorském právu, (průmyslových) vzorech a patentech z roku 1988 (Copyright, Designs and Patents Act 1988).

 Spor v původním řízení a předběžná otázka

7        PRCA je organizace sdružující odborníky z oblasti public relations. Posledně jmenovaní využívají službu monitoringu médií nabízenou skupinou společností Meltwater (dále jen „Meltwater“), která jim online zpřístupňuje zprávy z monitoringu novinových článků zveřejněných na internetu s tím, že tyto zprávy jsou vytvářeny na základě klíčových slov poskytnutých zákazníky.

8        NLA je subjekt zřízený vydavateli novin ze Spojeného království, který poskytuje kolektivní licence k obsahu novin.

9        NLA byla toho názoru, že skupina Meltwater a její zákazníci musí získat svolení nositelů autorských práv, aby mohli poskytovat, resp. přijímat službu monitoringu médií.

10      Skupina Meltwater souhlasila s nákupem licence k internetové databázi. PRCA však nadále tvrdila, že k tomu, aby zákazníci skupiny Meltwater získávali monitorovací zprávy online, není licence potřeba.

11      High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division a Court of Appeal (England & Wales), kterým byl tento spor předložen, rozhodly, že k tomu, aby mohli členové PRCA požívat služeb skupiny Meltwater, musí získat licenci či svolení NLA.

12      PRCA se proti tomuto rozhodnutí odvolala k Supreme Court of the United Kingdom, přičemž konkrétně tvrdila, že její členové nepotřebují svolení ze strany nositelů práv, pokud si pouze prohlíží monitorovací zprávy na internetové stránce skupiny Meltwater.

13      NLA tvrdila, že k této činnosti je nutné svolení nositelů autorských práv, jelikož prohlížení internetové stránky vede ke vzniku kopií na obrazovce počítače uživatele (dále jen „kopie na obrazovce“) a v internetové vyrovnávací paměti („cache“) na pevném disku tohoto počítače (dále jen „kopie ve vyrovnávací paměti“). Tyto kopie jsou přitom podle ní „rozmnoženinami“ ve smyslu článku 2 směrnice 2001/29, na něž se nevztahuje výjimka podle čl. 5 odst. 1 této směrnice.

14      Předkládající soud uvádí, že řízení, které před ním probíhá, se týká otázky, zda uživatelé internetu, kteří si na počítači prohlížejí internetové stránky, aniž je ukládají či tisknou, porušují autorská práva z toho důvodu, že se na obrazovce a ve vyrovnávací paměti vytváří kopie, ledaže mají k vytváření takových kopií svolení nositele práv.

15      Předkládající soud v tomto ohledu nejprve uvádí, že při prohlížení internetových stránek na počítači uživatelem, který tyto stránky neukládá, vyžadují vytvoření uvedených kopií dotčené technologické procesy. Vytvoření těchto kopií je automatickým důsledkem prohlížení internetu a nevyžaduje od člověka jiný zásah než rozhodnutí vstoupit na příslušnou internetovou stránku. Kopie na obrazovce a ve vyrovnávací paměti jsou uchovávány pouze do skončení běžných procesů souvisejících s užíváním internetu. Smazání těchto kopií kromě toho nevyžaduje žádný zásah člověka. Dotyčný uživatel internetu zajisté může kopie ve vyrovnávací paměti smazat. Avšak neučiní-li tak, jsou tyto kopie přepsány dalšími daty po určité době, jejíž délka závisí na objemu vyrovnávací paměti, jakož i na tom, v jakém rozsahu a jak často dotyčný uživatel internet používá.

16      Předkládající soud dále upřesňuje, že kopie na obrazovce je podstatnou součástí technologického procesu, bez něhož nelze internetovou stránku prohlížet, a na obrazovce zůstává do doby, než uživatel internetu opustí příslušnou stránku. Existence internetové vyrovnávací paměti je příznačná pro současné technologie internetového prohlížení a internet by bez ní nebyl s to pojmout stávající objem online datových přenosů a nemohl by správně fungovat. Vytváření kopií na obrazovce a ve vyrovnávací paměti je tak nezbytné ke správnému a účinnému fungování technologických procesů zapojených do prohlížení internetu.

17      Uvedený soud konečně zdůrazňuje, že při prohlížení internetu obvykle uživatel nehodlá vytvořit kopii zobrazení, ledaže se rozhodne jej uložit či vytisknout. Jeho cílem je prohlédnout si obsah vybrané internetové stránky. Kopie na obrazovce a ve vyrovnávací paměti jsou tak pouze akcesorickým důsledkem používání počítače k prohlédnutí internetové stránky.

18      S ohledem na výše uvedené dospěl předkládající soud k závěru, že kopie na obrazovce a ve vyrovnávací paměti splňují podmínky stanovené čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/29. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná k Soudnímu dvoru je však podle něj účelná k zajištění jednotného používání unijního práva na celém území Evropské unie.

19      V tomto ohledu předkládající soud upřesňuje, že má pochybnosti, zda jsou uvedené kopie dočasné, zda jsou krátkodobé nebo akcesorické a zda tvoří nedílnou část technologického procesu. Naopak podle jeho názoru takové kopie nutně splňují ostatní podmínky stanovené v čl. 5 odst. 1 uvedené směrnice.

20      Za těchto podmínek se Supreme Court of the United Kingdom rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„V případě, že:

–        koncový uživatel prohlíží internetovou stránku a neuloží ji, nevytiskne ani jiným způsobem nezhotoví její kopii;

–        kopie této internetové stránky se automaticky vytváří na obrazovce a v internetové vyrovnávací paměti (‚cache‘) na pevném disku [počítače] koncového uživatele;

–        vytváření těchto kopií je nezbytné pro technologické procesy zajišťující správné a účinné prohlížení internetu;

–        kopie vytvořená na obrazovce na ní zůstává do okamžiku, kdy koncový uživatel opustí příslušnou stránku, a poté je automaticky smazána běžnou počítačovou operací;

–        kopie uložená ve vyrovnávací paměti zde zůstává do doby, než je přepsána jinými daty v návaznosti na to, jak koncový uživatel prohlíží další webové stránky, a je automaticky smazána běžnou počítačovou operací a 

–        kopie jsou uchovávány pouze do skončení běžných procesů souvisejících s užíváním internetu ve smyslu [čtvrté a páté odrážky],

jsou takové kopie dočasné, krátkodobé nebo akcesorické a tvoří nedílnou a podstatnou část technologického procesu ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/29/ES?

 K předběžné otázce

21      Podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda musí být článek 5 směrnice 2001/29 vykládán v tom smyslu, že kopie na obrazovce a ve vyrovnávací paměti vytvořené koncovým uživatelem při prohlížení internetové stránky splňují podmínky, podle nichž musí být tyto kopie dočasné, musí být krátkodobé nebo akcesorické a musí tvořit nedílnou a podstatnou část technologického procesu, a potažmo, zda lze tyto kopie vytvářet bez svolení nositele autorských práv.

 Úvodní poznámky

22      Podle čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/29 je úkon rozmnožení vyňat z práva na rozmnožování stanoveného v článku 2 této směrnice za podmínky:

–        že je dočasný;

–        že je krátkodobý nebo akcesorický;

–        že tvoří nedílnou a podstatnou součást technologického procesu;

–        že výhradním účelem uvedeného úkonu je umožnit přenos v rámci sítě mezi třetími stranami uskutečněný zprostředkovatelem nebo oprávněné užití díla nebo jiného předmětu ochrany a

–        že uvedený úkon nemá žádný samostatný hospodářský význam.

23      Podle judikatury Soudního dvora podléhají výše citované podmínky striktnímu výkladu, protože čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/29 představuje odchylku od obecného pravidla, které tato směrnice zavedla a které vyžaduje, aby majitel autorského práva udílel svolení k jakémukoliv rozmnožování jeho chráněného díla (rozsudky Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, body 56 a 57, jakož i Football Association Premier League a další, C‑403/08 a C‑429/08, EU:C:2011:631, bod 162).

24      Z téže judikatury vyplývá, že výjimka podle uvedeného ustanovení musí v souladu se svým cílem umožnit a zabezpečit vývoj a fungování nových technologií a také zajistit přiměřenou rovnováhu práv a zájmů nositelů práv a uživatelů chráněných předmětů ochrany, kteří chtějí tyto technologie využívat (viz rozsudek Football Association Premier League a další, EU:C:2011:631, bod 164).

 Ke splnění podmínek stanovených v čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/29

25      Předkládající soud uvedl, že kopie na obrazovce a ve vyrovnávací paměti splňují čtvrtou a pátou podmínku stanovenou v čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/29, takže předmětem projednávané žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce je pouze splnění první až třetí podmínky.

26      Co se týče první podmínky, podle níž musí být úkon rozmnožení dočasný, ze spisu vyplývá, že kopie na obrazovce jsou smazány poté, co uživatel opustí prohlíženou internetovou stránku. Kopie ve vyrovnávací paměti jsou obvykle automaticky přepsány dalšími daty po určité době, jejíž délka závisí na objemu vyrovnávací paměti, jakož i na tom, v jakém rozsahu a jak často dotyčný uživatel internet používá. Z toho vyplývá, že tyto kopie jsou dočasné.

27      Za těchto podmínek je třeba konstatovat, že uvedené kopie splňují první podmínku stanovenou v čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/29.

28      Podle třetí podmínky, kterou je třeba posoudit na druhém místě, musí dotyčné úkony rozmnožení tvořit nedílnou a podstatnou část technologického procesu. Tato podmínka si žádá, aby byly současně splněny dva aspekty, tj. úkony rozmnožení musí být uskutečňovány zcela v rámci technologického procesu a uskutečnění těchto úkonů rozmnožení musí být nezbytné v tom smyslu, že by technologický proces bez těchto úkonů nemohl správně a účinně fungovat (viz rozsudek Infopaq International, EU:C:2009:465, bod 61, a usnesení Infopaq International, C‑302/10, EU:C:2012:16, bod 30).

29      Co se týče prvního z těchto dvou aspektů, je třeba uvést, že ve věci v původním řízení kopie na obrazovce a ve vyrovnávací paměti vytváří a maže technologický proces využívaný k prohlížení internetových stránek, takže tyto kopie jsou uskutečňovány zcela v jeho rámci.

30      V tomto ohledu je irelevantní, že dotyčný proces spustil uživatel internetu a že je ukončen takovým dočasným úkonem rozmnožení, jako je vytvoření kopie na obrazovce.

31      Z judikatury Soudního dvora totiž vyplývá, že vzhledem k tomu, že čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/29 blíže neuvádí, v jaké fázi technologického procesu má k dočasným úkonům rozmnožení docházet, nelze vyloučit, že takovými úkony může být tento proces zahájen nebo ukončen (usnesení Infopaq International, EU:C:2012:16, bod 31).

32      Z judikatury kromě toho vyplývá, že uvedené ustanovení nebrání tomu, aby daný technologický proces zahrnoval zásah člověka, a zejména aby byl zahájen či ukončen manuálně (v tomto smyslu viz usnesení Infopaq International, EU:C:2012:16, bod 32).

33      Z toho vyplývá, že kopie na obrazovce a ve vyrovnávací paměti musí být považovány za nedílnou součást technologického procesu dotčeného ve věci v původním řízení.

34      Pokud jde dále o druhý z aspektů uvedených v bodě 28 tohoto rozsudku, z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že proces dotčený ve věci v původním řízení může být zahájen, aniž dojde k dotyčným úkonům rozmnožení, avšak to nemění nic na skutečnosti, že uvedený proces nemůže v tomto případě fungovat správně a účinně.

35      Podle předkládacího rozhodnutí totiž kopie ve vyrovnávací paměti značně usnadňují prohlížení internetu, jelikož bez těchto kopií by internet nebyl s to pojmout stávající objem online datových přenosů. Bez vytvoření takových kopií by byl proces používaný k prohlížení internetových stránek jednoznačně méně účinný a nemohl by správně fungovat.

36      Pokud jde o kopie na obrazovce, nebylo zpochybňováno, že si technologie zobrazování internetových stránek na počítačích v současnosti vyžaduje vytváření takových kopií, aby mohla správně a účinně fungovat.

37      Kopie na obrazovce a ve vyrovnávací paměti je proto nutné považovat za podstatnou součást technologického procesu dotčeného ve věci v původním řízení.

38      Z toho vyplývá, že oba druhy kopií splňují třetí podmínku stanovenou v čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/29.

39      Druhá podmínka, kterou je třeba posoudit na třetím místě, je podmínkou alternativní. Úkon rozmnožení totiž musí být krátkodobý nebo akcesorický.

40      Pokud jde o první z těchto dvou vlastností, je třeba připomenout, že úkon lze kvalifikovat jako „krátkodobý“ z pohledu použitého technologického procesu pouze tehdy, pokud je jeho délka existence omezena na dobu, která je nezbytná k jeho řádnému fungování, přičemž tento proces musí být automatizován tak, aby rozmnoženinu vytvořenou v rámci takového úkonu odstranil automaticky bez zásahu člověka, jakmile je její funkce umožňující uskutečnění takového procesu splněna (v tomto smyslu viz rozsudek Infopaq International, EU:C:2009:465, bod 64).

41      Požadavek na automatické odstranění nicméně nebrání tomu, aby takovému odstranění předcházel zásah člověka, který směřuje k ukončení užívání daného technologického procesu. Jak bylo uvedeno v bodě 32 tohoto rozsudku, je totiž možné, aby byl technologický proces dotčený ve věci v původním řízení zahájen či ukončen manuálně.

42      Na rozdíl od toho, co tvrdí společnost NLA, tedy nepozbývá úkon rozmnožování svou krátkodobou povahu pouze z toho důvodu, že odstranění vygenerované kopie systémem předcházel zásah koncového uživatele směřující k ukončení dotyčného technologického procesu.

43      Co se týče druhé vlastnosti uvedené v bodě 39 tohoto rozsudku, úkon rozmnožení lze kvalifikovat jako „akcesorický“, pokud není z hlediska své existence a svého účelu nezávislý na technologickém procesu, jehož je součástí.

44      Pokud jde o kopie na obrazovce ve věci v původním řízení, je třeba připomenout, že je počítač automaticky odstraňuje poté, co uživatel opustí dotyčnou internetovou stránku, a potažmo v okamžiku, kdy ukončí technologický proces využívaný k prohlížení této stránky.

45      V tomto ohledu je na rozdíl od toho, co tvrdí společnost NLA, irelevantní, že kopie na obrazovce zůstává, dokud uživatel nezavře internetový prohlížeč a neodejde z dotyčné internetové stránky, neboť po tuto dobu je technologický proces používaný k prohlížení této stránky stále aktivní.

46      Je tak třeba konstatovat, že doba existence kopie na obrazovce je omezena na dobu, která je nezbytná k řádnému fungování technologického procesu používaného k prohlížení dotyčné internetové stránky. Tyto kopie je proto nutné kvalifikovat jako „krátkodobé“.

47      Co se dále týče kopií ve vyrovnávací paměti, je třeba uvést, že na rozdíl od kopií na obrazovce nejsou odstraněny v okamžiku, kdy uživatel ukončí technologický proces používaný k prohlížení dotyčné internetové stránky, neboť jsou ukládány ve vyrovnávací paměti pro účely případného budoucího prohlížení této stránky.

48      Není však třeba, aby tyto kopie byly kvalifikovány jako „krátkodobé“, jakmile je určeno, že mají ve vztahu k používanému technologickému procesu akcesorickou povahu.

49      V tomto ohledu je třeba uvést, že předmětný technologický proces zcela určuje účel, k němuž jsou tyto kopie vytvářeny a využívány, kdežto uvedený proces může, jak vyplývá z bodu 34 tohoto rozsudku, fungovat – i když méně účinně –, aniž jsou vytvářeny takové kopie. Ze spisu vyplývá, že uživatelé, kteří používají technologický proces dotčený ve věci v původním řízení, nemohou vytvářet kopie ve vyrovnávací paměti mimo rámec tohoto procesu.

50      Z toho vyplývá, že existence i účel kopií ve vyrovnávací paměti závisí na technologickém procesu dotčeném ve věci v původním řízení, a tyto kopie musí být proto kvalifikovány jako „akcesorické“.

51      Za těchto podmínek je třeba konstatovat, že kopie na obrazovce a kopie ve vyrovnávací paměti splňují druhou podmínku stanovenou v čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/29.

52      Vzhledem k výše uvedenému je třeba konstatovat, že kopie dotčené ve věci v původním řízení splňují první a třetí podmínku tohoto ustanovení.

53      K tomu, aby bylo možno se výjimky stanovené v citovaném ustanovení dovolávat ve smyslu uvedeném v předchozím bodě tohoto rozsudku, je však také nezbytné, aby tyto kopie splňovaly podmínky článku 5 odst. 5 směrnice 2001/29 (v tomto smyslu viz rozsudek Football Association Premier League a další, EU:C:2011:631, bod 181).

 Ke splnění podmínek stanovených v čl. 5 odst. 5 směrnice 2001/29

54      Podle čl. 5 odst. 5 směrnice 2001/29 je dočasný úkon rozmnožování vyňat z práva na rozmnožování pouze ve zvláštních případech, které nejsou v rozporu s běžným způsobem užití díla a jimiž nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy nositelů práv.

55      V tomto ohledu je třeba na prvním místě uvést, že kopie na obrazovce a ve vyrovnávací paměti jsou vytvářeny pouze za účelem prohlížení internetových stránek, takže se jedná o zvláštní případ.

56      Ačkoli uvedené kopie uživatelům internetu v zásadě zpřístupňují díla zveřejněná na internetových stránkách bez svolení nositelů autorských práv, nejsou tím dále nepřiměřeným způsobem dotčeny oprávněné zájmy těchto nositelů.

57      V tomto ohledu je třeba uvést, že díla zpřístupňují uživatelům editoři internetových stránek, kteří mají sami povinnost získat svolení dotčených nositelů autorských práv v souladu s čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29, neboť toto zpřístupnění se považuje za sdělení díla veřejnosti ve smyslu tohoto článku.

58      Oprávněné zájmy dotčených nositelů autorských práv jsou tak řádně chráněny.

59      Za těchto podmínek není odůvodněné požadovat, aby internetoví uživatelé získávali další svolení umožňující jim využívat totéž sdělení, k němuž dotčený nositel autorského práva již svolení udělil.

60      Konečně je třeba konstatovat, že vytváření kopií na obrazovce a ve vyrovnávací paměti není v rozporu s běžným způsobem užití díla.

61      V tomto ohledu je třeba uvést, že prohlížení internetových stránek prostřednictvím dotyčného technologického procesu je běžným způsobem užití díla, jež uživatelům internetu zpřístupňuje sdělení editora dotčené internetové stránky veřejnosti. Vzhledem k tomu, že je vytváření předmětných kopií součástí uvedeného prohlížení, nemůže být na úkor takovému užívání díla.

62      Z výše uvedeného vyplývá, že kopie na obrazovce a ve vyrovnávací paměti splňují podmínky stanovené v čl. 5 odst. 5 směrnice 2001/29.

63      Za těchto podmínek je třeba odpovědět na položenou otázku tak, že článek 5 směrnice 2001/29 musí být vykládán v tom smyslu, že kopie na obrazovce a ve vyrovnávací paměti vytvořené koncovým uživatelem při prohlížení internetové stránky splňují podmínky, podle nichž musí být tyto kopie dočasné, musí být krátkodobé nebo akcesorické a musí tvořit nedílnou a podstatnou část technologického procesu, jakož i podmínky stanovené v čl. 5 odst. 5 této směrnice, a mohou být tedy vytvářeny bez svolení nositelů autorských práv.

 K nákladům řízení

64      Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (čtvrtý senát) rozhodl takto:

Článek 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom smyslu, že kopie na obrazovce počítače uživatele a ve vyrovnávací paměti („cache“) pevného disku tohoto počítače vytvořené koncovým uživatelem při prohlížení internetové stránky splňují podmínky, podle nichž musí být tyto kopie dočasné, musí být krátkodobé nebo akcesorické a musí tvořit nedílnou a podstatnou část technologického procesu, jakož i podmínky stanovené v čl. 5 odst. 5 této směrnice, a mohou být tedy vytvářeny bez svolení nositelů autorských práv.

Podpisy.


* Jednací jazyk: angličtina.