Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 13 maj 2014 (begäran om förhandsavgörande från Audiencia Nacional - Spanien) – Google Spain SL, Google Inc. mot Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

(Mål C-131/12)(1 )

(Personuppgifter – Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter – Direktiv 95/46/EG – Artiklarna 2, 4, 12 och 14 – Materiellt och territoriellt tillämpningsområde – Sökmotorer på internet – Behandling av uppgifter på webbplatser – Sökning, indexering och lagring av dessa uppgifter – Sökmotorleverantörens ansvar – Etableringsställe på en medlemsstats territorium – Omfattning av sökmotorleverantörens skyldigheter och av rättigheterna för den berörda personen – Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Artiklarna 7 och 8)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Audiencia Nacional

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Google Spain, S.L, Google Inc.

Motparter: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Audiencia Nacional (Spanien) – Tolkning av artikel 2 b och 2 d, artikel 4.1 a och 4.1 c, artikel 12 b och artikel 14 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, s. 31) och av artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EGT C 364, 2000, s. 1) – Begreppet etablering på en medlemsstats territorium – Relevanta kriterier – Begreppet ”användning av utrustning som befinner sig på medlemsstatens territorium” – Lagring av information som sökmotorer indexerat tidsbegränsad – Rätt till utplåning och till blockering av uppgifter

Domslut

Artikel 2 b och 2 d i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter ska tolkas dels så, att en sökmotors verksamhet – som består i att lokalisera information som har publicerats eller lagts ut på internet av tredje män, indexera den på automatisk väg, lagra den tillfälligt och slutligen ställa den till förfogande för internetanvändare enligt en viss prioriteringsordning – ska anses utgöra ”behandling av personuppgifter” i den mening som avses i artikel 2 b, när informationen innehåller personuppgifter, dels så, att sökmotorleverantören ska anses vara ”registeransvarig” för nämnda behandling av personuppgifter i den mening som avses i artikel 2 d.

Artikel 4.1 a i direktiv 95/46 ska tolkas så, att det utförs en behandling av personuppgifter som ett led i verksamheterna vid ett etableringsställe tillhörande den registeransvarige på en medlemsstats territorium, i den mening som avses i denna bestämmelse, när sökmotorleverantören etablerar en filial eller ett dotterbolag i en medlemsstat för att marknadsföra och sälja reklamutrymme hos sökmotorn och filialen eller dotterbolagets verksamhet är riktad mot invånarna i den medlemsstaten.

Artiklarna 12 b och 14 första stycket a i direktiv 95/46 ska tolkas så, att sökmotorleverantören, för att respektera de rättigheter som föreskrivs i dessa bestämmelser och i den mån villkoren i dessa bestämmelser är uppfyllda, är skyldig att från förteckningen över sökresultat, som visas till följd av en sökning på en persons namn, avlägsna länkar till webbsidor som publicerats av tredje män och som innehåller information om denna person, även för det fall detta namn eller denna information inte tidigare eller samtidigt avlägsnas från dessa webbsidor och, i förekommande fall, även om själva publiceringen av informationen på nämnda webbsidor är laglig.

Artiklarna 12 b och 14 första stycket a i direktiv 95/46 ska tolkas så, att det vid prövningen av rekvisiten för att dessa bestämmelser ska vara tillämpliga, bland annat ska undersökas huruvida den berörda personen har en rätt att i nuvarande skede förhindra att informationen i fråga rörande hans eller hennes person inte längre ska kopplas till vederbörandes namn genom en förteckning över sökresultat som visas efter det att en sökning gjorts på vederbörandes namn. För att en sådan rätt ska anses föreligga krävs det inte att den berörda personen orsakas skada av att informationen i fråga återfinns i förteckningen över sökresultat. Eftersom den berörda personen, med beaktande av dennes grundläggande rättigheter enligt artiklarna 7 och 8 i stadgan, får begära att informationen i fråga inte längre ska göras tillgänglig för den breda allmänheten genom att upptas i en sådan förteckning över sökresultat, väger dessa rättigheter i princip inte bara tyngre än sökmotorleverantörens ekonomiska intressen, utan också tyngre än den breda allmänhetens intresse av att få tillgång till denna information vid en sökning på den berörda personens namn. Så är emellertid inte fallet om ingreppet i den berörda personens grundläggande rättigheter av särskilda skäl, såsom den roll den berörda personen spelar i det offentliga livet, är motiverat av den breda allmänhetens övervägande intresse av att få tillgång till informationen i fråga genom att den upptas i förteckningen över sökresultat.

____________

(1 ) EUT C 165, 9.6.2012