Language of document : ECLI:EU:C:2014:317

Дело C‑131/12

Google Spain SL

и

Google Inc.

срещу

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

и

Mario Costeja González

(Преюдициално запитване, отправено от Audiencia Nacional)

„Лични данни — Защита на физическите лица при обработването на тези лични данни — Директива 95/46/ЕО — Членове 2, 4, 12 и 14 — Материално и териториално приложно поле — Търсачки в интернет — Обработване на данни, съдържащи се на уебсайтове — Търсене, индексиране и съхраняване на тези данни — Отговорност на лицето, което управлява интернет търсачката — Установяване на територията на държава членка — Обхват на задълженията на лицето, което управлява интернет търсачката и на правата на засегнатото лице — Хартата на основните права на Европейския съюз — Членове 7 и 8“

Резюме — Решение на Съда (голям състав) от 13 май 2014 г.

1.        Сближаване на законодателствата — Защита на физическите лица при обработването на лични данни — Член 2 от Директива 95/46 — Обработване на лични данни — Понятие — Дейност на интернет търсачка, изразяваща се в намиране на публикувана или въведена в интернет от трети лица информация, нейното индексиране, съхраняване и предоставяне на разположение на потребителите на интернет — Включване — Администратор — Понятие — Лице, което управлява интернет търсачка — Включване

(член 2, букви б) и г) от Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета)

2.        Сближаване на законодателствата — Защита на физическите лица при обработването на лични данни — Директива 95/46 — Зачитане на основните права — Зачитане на личния живот и защита на личните данни — Справедливо равновесие между правото на информация и правата, гарантирани с Хартата на основните права на Европейския съюз

(членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз; Директива 95/46 на Европейския парламент и Съвета)

3.        Сближаване на законодателствата — Защита на физическите лица при обработването на лични данни — Член 4 от Директива 95/46 — Приложимо национално право — Обработване на данни в рамките на дейността на обекта на лицето, което управлява интернет търсачка, установен на територията на държава членка — Обхват — Рекламиране и продажба на рекламните пространства, които са предлагани от интернет търсачката посредством посочения обект и са насочени към жителите на тази държава членка — Включване

(член 4, параграф 1, буква а) от Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета)

4.        Сближаване на законодателствата — Защита на физическите лица при обработването на лични данни — Членове 12 и 14 от Директива 95/46 — Право на достъп на съответното лице до личните данни и право на възражение срещу обработването им — Право да се поиска заличаване от списъка на резултатите на връзки към уебстраници — Условия

(член 12, буква б) и член 14, първа алинея, буква а) от Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета)

5.        Сближаване на законодателствата — Защита на физическите лица при обработването на лични данни — Членове 12 и 14 от Директива 95/46 — Право на достъп на съответното лице до личните данни и право на възражение срещу обработването им — Търсене посредством интернет търсачка въз основа на името на лице — Показване на списък с резултатите — Право да се поиска тази информация да не се предоставя повече на разположение на широката общественост

(членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз; член 6, параграф 1, букви в)—д), член 12, буква б) и член 14, първа алинея, буква а) от Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета)

1.        Член 2, буква б) от Директива 95/46 за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни трябва да се тълкува в смисъл, че от една страна, дейността на интернет търсачка, изразяваща се в намиране на публикувана или въведена в интернет от трети лица информация, автоматичното ѝ индексиране, временно съхраняване и накрая, предоставянето ѝ на разположение на потребителите на интернет в определен ред на предпочитание трябва да се квалифицира като обработване на лични данни, когато тази информация съдържа лични данни.

Това тълкуване не се опровергава от обстоятелството, че данните вече са публикувани в интернет и не са изменени от търсачката. Всъщност посочените в тази разпоредба операции трябва да се квалифицират като такова обработване и в хипотезата, в която те се отнасят изключително до информация, която вече е публикувана в същия вид в средствата за осведомяване.

Освен това лицето, което управлява интернет търсачка, трябва да се счита за администратор на личните данни по смисъла на посочения член 2, буква г) от тази директива. Всъщност, доколкото дейността на интернет търсачка може да засегне значително и в допълнителна степен по отношение на дейността на издателите на уебсайтове основните права на личен живот и на защита на личните данни, лицето, което управлява търсачката в качеството си на лице, което определя целите и средствата на тази дейност, трябва да гарантира в рамките на своята отговорност, компетентност и възможности, че дейността му отговаря на изискванията на Директива 95/46, за да могат предвидените в нея гаранции да разгърнат цялостното си действие и за да може действително да се осъществи ефикасна и пълна защита на съответните лица, по-специално на тяхното право на зачитане на личния им живот.

(вж. точки 29, 30, 38 и 41; точка 1 от диспозитива)

2.        Обработване на лични данни, извършвано от лице, което управлява интернет търсачка, може да засегне в значителна степен основните права на зачитане на личния живот и на защита на личните данни, когато търсенето с помощта на тази търсачка се осъществява въз основа на името на физическо лице, при положение че посоченото обработване на данни позволява на всеки потребител на интернет да получи чрез списъка на резултатите структурирано изложение на информация относно лицето, потенциално свързана с редица аспекти на личния му живот, която може да се намери в интернет и която без посочената търсачка не би могла или само трудно би могла да бъде обединена, и това да му позволи да изгради повече или по-малко подробен профил на съответното лице. Това важи в още по-голяма степен, тъй като интернет и търсачките в него придават всеобщ характер на информацията, съдържаща се в подобен списък на резултатите. Предвид потенциалната тежест на това вмешателство, то не може да се обоснове единствено с икономическия интерес на лицето, което управлява интернет търсачка, при това обработване на данни. Следва да се потърси справедливо равновесие по-специално между легитимния интерес на потребителите на интернет от получаването на информация и основните права на съответното лице по членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(вж. точки 36, 38, 80, 81 и 97)

3.        Член 4, параграф 1, буква а) от Директива 95/46 за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни трябва да се тълкува в смисъл, че обработване на лични данни се извършва в контекста на дейностите на установен на територията на държава членка обект на администратора по смисъла на посочената разпоредба, когато лицето, което управлява интернет търсачка, създава в държава членка клон или дъщерно дружество, чието предназначение е да осигури рекламирането и продажбата на рекламните пространства, предлагани от търсачката, и чиято дейност е насочена към жителите на тази държава членка.

Всъщност при подобни обстоятелства дейностите на лицето, което управлява интернет търсачката, и тези на неговия обект, установен в държава членка, макар и различни, са неразделно свързани, тъй като дейностите, свързани с рекламните пространства, представляват средството, даващо икономическа рентабилност на разглежданата търсачка, и тази търсачка е същевременно средството, което позволява осъществяването на тези дейности.

(вж. точки 51, 55, 56 и 60; точка 2 от диспозитива)

4.        Член 12, буква б) и член 14, първа алинея, буква a) от Директива 95/46 за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни трябва да се тълкуват в смисъл, че за да зачита правата, предвидени в тези разпоредби, и доколкото действително са изпълнени предвидените в тях условия, лицето, което управлява интернет търсачка, е длъжно да заличи от списъка на резултатите, който се показва след търсене въз основа на име на лице, връзки към уебстраници, които са публикувани от трети лица и съдържат информация относно последното, също и в хипотезата, в която това име или тази информация не са заличени предварително или едновременно от тези уебстраници, при това дори когато евентуално самото им публикуване на посочените страници е законосъобразно.

В това отношение, доколкото включването в списъка на резултатите, който се показва след търсене въз основа на име на лице, на уебстраница и на поместената на нея информация относно това лице, улеснява значително достъпа до тази информация на всеки потребител на интернет, който направи търсене за съответното лице, и може да изиграе решаваща роля за разпространяването на тази информация, обработването на данни, извършвано от лицето, което управлява интернет търсачка, може да представлява по-голямо вмешателство в основното право на зачитане на личния живот на съответното лице, отколкото публикацията от издателя на тази уебстраница.

(вж. точки 87 и 88; точка 3 от диспозитива)

5.        От изискванията, предвидени в член 6, параграф 1, букви в)—д) от Директива 95/46 за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни следва, че дори обработване на точни данни, което първоначално е било законосъобразно, може с времето да стане несъвместимо с тази директива, когато данните вече не са необходими за целите, за които са събирани или обработвани. Следователно в хипотезата, в която се установи вследствие на искане, направено от съответното лице на основание член 12, буква б) от Директива 95/46, че включването в списъка на резултатите, който се показва след търсене въз основа на неговото име, на връзки към уебстраници, които са публикувани законосъобразно от трети лица и съдържат достоверна информация относно същото лице, е към настоящия момент несъвместимо с посочения член 6, параграф 1, букви в)—д), тъй като с оглед на всички обстоятелства по конкретния случай е видно, че тази информация не е адекватна или е ирелевантна, или вече е ирелевантна, или още е прекомерна по отношение на целите на разглежданото обработване на данни, извършено от лицето, което управлява интернет търсачката, информацията и съответните връзки в посочения списък на резултатите трябва да бъдат изтрити.

В този контекст констатацията за наличие на право на съответното лице отнасящата се до него информация да не се свързва повече с името му посредством списък на резултатите, не предполага, че включването на въпросната информация в списъка на резултатите причинява вреда на съответното лице.

Тъй като с оглед на основните си права по членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз съответното лице може да поиска въпросната информация да не се предоставя повече на разположение на широката общественост посредством включването ѝ в подобен списък на резултатите, тези права имат по принцип предимство не само пред икономическия интерес на лицето, което управлява интернет търсачката, но и пред интереса на тази общественост да намери посочената информация при търсене, отнасящо се до името на въпросното лице. Такъв не би бил случаят обаче, ако по конкретни причини, като ролята на посоченото лице в обществения живот, е видно, че вмешателството в неговите основни права е обосновано поради приоритетния интерес на посочената общественост да има вследствие на това включване достъп до въпросната информация.

(вж. точки 93, 94, 96—99; точка 4 от диспозитива)