Language of document : ECLI:EU:C:2014:317

Cauza C‑131/12

Google Spain SL

și

Google Inc.

împotriva

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

și

Mario Costeja González

(cerere de decizie preliminară formulată de Audiencia Nacional)

„Date cu caracter personal – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea acestor date – Directiva 95/46/CE – Articolele 2, 4, 12 și 14 – Domeniu de aplicare material și teritorial – Motoare de căutare pe internet – Prelucrare a datelor conținute pe site‑uri web – Căutare, indexare și stocare a acestor date – Răspunderea operatorului motorului de căutare – Sediu pe teritoriul unui stat membru – Întinderea obligațiilor acestui operator și a drepturilor persoanei vizate – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolele 7 și 8”

Sumar – Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 13 mai 2014

1.        Apropierea legislațiilor – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Directiva 95/46, articolul 2 – Prelucrarea datelor cu caracter personal – Noțiune – Activitate a unui motor de căutare care constă în găsirea, indexarea, stocarea și punerea la dispoziția utilizatorilor de internet a unor informații publicate sau introduse pe internet de către terți – Includere – Operator al prelucrării – Noțiune – Operator al unui motor de căutare – Includere

[Directiva 95/46 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 2 lit. (b) și (d)]

2.        Apropierea legislațiilor – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Directiva 95/46 – Respectarea drepturilor fundamentale – Respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal – Echilibru just între dreptul la informare și drepturile garantate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

(Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 7 și 8; Directiva 95/46 a Parlamentului European și a Consiliului)

3.        Apropierea legislațiilor – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Directive 95/46, articolul 4 – Drept național aplicabil – Prelucrarea datelor în cadrul activităților unui sediu al operatorului unui motor de căutare situat pe teritoriul unui stat membru – Conținut – Promovarea și vânzarea spațiului publicitar orientate către locuitorii acelui stat membru propuse de acest motor de căutare prin intermediul sediului menționat – Includere

[Directiva 95/46 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 4 alin. (1) lit. (a)]

4.        Apropierea legislațiilor – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Directiva 95/46, articolele 12 și 14 – Dreptul de acces al persoanei vizate la datele cu caracter personal și dreptul de opoziție la prelucrarea lor – Dreptul de a solicita eliminarea de pe lista cu rezultate a linkurilor către pagini web – Condiții

[Directiva 95/46 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 12 lit. (b) și art. 14 primul paragraf lit. (a)]

5.        Apropierea legislațiilor – Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal – Directiva 95/46, articolele 12 și 14 – Dreptul de acces al persoanei vizate la date cu caracter personal și dreptul de opoziție la prelucrarea lor – Căutare efectuată prin intermediul unui motor de căutare plecând de la numele unei persoane – Afișarea unei liste cu rezultate – Dreptul de a solicita ca această informație să nu mai fie pusă la dispoziția marelui public

[Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 7 și 8; Directiva 95/46 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 6 alin. (1) lit. (c)-(e), art. 12 lit. (b) și art. 14 primul paragraf lit. (a)]

1.        Articolul 2 litera (b) din Directiva 95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date trebuie interpretat în sensul că, pe de o parte, activitatea unui motor de căutare care constă în găsirea informațiilor publicate sau introduse pe internet de terți, indexarea acestora în mod automat și stocarea lor temporară și, în cele din urmă, punerea acestora la dispoziția utilizatorilor de internet într‑o anumită ordine de preferință trebuie calificată drept prelucrare a datelor cu caracter personal atunci când informațiile respective conțin date cu caracter personal.

Această interpretare nu este infirmată de faptul că datele au făcut deja obiectul unei publicări pe internet și nu sunt modificate de acest motor de căutare. Astfel, operațiunile vizate de această dispoziție trebuie calificate ca fiind o asemenea prelucrare și în ipoteza în care privesc exclusiv informații deja publicate ca atare în mass‑media.

Pe de altă parte, operatorul unui motor de căutare trebuie considerat operator al prelucrării datelor cu caracter personal respective în sensul articolului 2 litera (d) din directiva menționată. Astfel, întrucât activitatea unui motor de căutare este susceptibilă să afecteze semnificativ și în mod adițional în raport cu cea a editorilor de site‑uri web drepturile fundamentale la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal, operatorul acestui motor, în calitate de persoană care stabilește scopurile și mijloacele acestei activități, trebuie să asigure, în cadrul responsabilităților, al competențelor și al posibilităților sale, că această activitate îndeplinește cerințele Directivei 95/46 pentru ca garanțiile prevăzute de aceasta să își producă efectul deplin și pentru ca o protecție eficientă și completă a persoanelor în cauză, în special a dreptului lor la respectarea vieții private, să poată să fie realizată efectiv.

(a se vedea punctele 29, 30, 38 și 41 și dispozitiv 1)

2.        O prelucrare a datelor cu caracter personal realizată de operatorul unui motor de căutare poate afecta în mod semnificativ drepturile fundamentale la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal în cazul în care căutarea cu ajutorul acestui motor este efectuată plecând de la numele unei persoane fizice, întrucât prelucrarea menționată permite oricărui utilizator de internet să își formeze, prin intermediul listei de rezultate, o idee de ansamblu structurată cu privire la informațiile referitoare la această persoană care pot fi găsite pe internet, care ating în mod potențial o multitudine de aspecte ale vieții sale private și care, fără motorul de căutare menționat, nu ar fi putut sau ar fi putut doar foarte greu să fie combinate, și să stabilească astfel un profil mai mult sau mai puțin detaliat al acesteia. Aceasta este situația cu atât mai mult cu cât internetul și motoarele de căutare conferă informațiilor cuprinse într‑o asemenea listă de rezultate un caracter ubicuu. Având în vedere gravitatea potențială a acestei ingerințe, ea nu poate fi justificată doar prin interesul economic al operatorului unui astfel de motor privind prelucrarea respectivă. Trebuie căutat un echilibru just în special între interesul legitim al utilizatorilor de internet de a fi informați și drepturile fundamentale ale persoanei vizate, prevăzute la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(a se vedea punctele 36, 38, 80, 81 și 97)

3.        Articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date trebuie interpretat în sensul că o prelucrare a datelor cu caracter personal este efectuată în cadrul activităților unui sediu al operatorului acestei prelucrări pe teritoriul unui stat membru, în sensul acestei dispoziții, în cazul în care operatorul unui motor de căutare înființează într‑un stat membru o sucursală sau o filială destinată promovării și vânzării spațiului publicitar de pe pagina acestui motor, a cărei activitate este orientată către locuitorii acelui stat membru.

Astfel, în asemenea împrejurări, activitățile operatorului motorului de căutare și cele ale sediului său situat într‑un stat membru, deși distincte, sunt indisociabil legate, întrucât activitățile referitoare la spațiile publicitare constituie mijlocul de a face motorul de căutare în cauză rentabil din punct de vedere economic, iar acest motor este în același timp mijlocul care permite realizarea activităților menționate.

(a se vedea punctele 51, 55, 56 și 60 și dispozitiv 2)

4.        Articolul 12 litera (b) și articolul 14 primul paragraf litera (a) din Directiva 95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date trebuie interpretate în sensul că, pentru respectarea drepturilor prevăzute de aceste dispoziții și în măsura în care condițiile prevăzute de acestea sunt îndeplinite efectiv, operatorul unui motor de căutare este obligat să elimine de pe lista de rezultate, afișată în urma unei căutări efectuate plecând de la numele unei persoane, linkurile către paginile web publicate de terți și care conțin informații referitoare la această persoană și în ipoteza în care acest nume sau aceste informații nu sunt șterse în prealabil sau simultan de pe paginile web respective, iar aceasta, dacă este cazul, chiar dacă publicarea lor în sine pe paginile menționate este licită.

În această privință, întrucât includerea pe lista de rezultate, afișată în urma unei căutări efectuate plecând de la numele unei persoane, a unei pagini web și a informațiilor pe care aceasta le cuprinde referitoare la persoana respectivă ușurează în mod sensibil accesibilitatea acestor informații pentru toți utilizatorii de internet care efectuează o căutare privind persoana vizată și poate juca un rol decisiv în difuzarea informațiilor menționate, prelucrarea de date realizată de operatorul unui motor de căutare poate constitui o ingerință mai importantă în dreptul fundamental la respectarea vieții private al persoanei vizate decât publicarea de către editorul acestei pagini web.

(a se vedea punctele 87 și 88 și dispozitiv 3)

5.        Rezultă din cerințele prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele (c)-(e) din Directiva 95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date că și o prelucrare inițial licită a unor date exacte poate deveni cu timpul incompatibilă cu această directivă în cazul în care datele respective nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate. În consecință, în ipoteza în care se constată, ca urmare a unei cereri formulate de persoana vizată în temeiul articolului 12 litera (b) din Directiva 95/46, că includerea pe lista de rezultate, afișată în urma unei căutări efectuate plecând de la numele acesteia, a unor linkuri către pagini web publicate legal de terți și care conțin informații adevărate referitoare la persoana sa este, în stadiul actual, incompatibilă cu articolul 6 alineatul (1) literele (c)-(e) menționat din cauza faptului că, având în vedere ansamblul împrejurărilor caracteristice speței, aceste informații sunt inadecvate, nu sunt sau nu mai sunt pertinente ori sunt excesive în raport cu scopurile prelucrării în cauză realizate de operatorul motorului de căutare, informațiile și linkurile vizate cuprinse în lista amintită trebuie să fie șterse.

În acest context, constatarea unui drept al persoanei vizate ca informația referitoare la persoana sa să nu mai fie asociată cu numele său de o listă de rezultate nu necesită ca includerea informației respective pe lista de rezultate să cauzeze un prejudiciu persoanei vizate.

Întrucât persoana vizată poate, având în vedere drepturile sale fundamentale prevăzute la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, să solicite ca informația în cauză să nu mai fie pusă la dispoziția marelui public prin includerea sa într‑o asemenea listă de rezultate, aceste drepturi prevalează în principiu nu numai asupra interesului economic al operatorului motorului de căutare, ci și asupra interesului acestui public de a găsi informația respectivă cu ocazia unei căutări referitoare la numele acelei persoane. Nu aceasta ar fi însă situația dacă ar reieși că, din motive speciale precum rolul jucat de persoana respectivă în viața publică, ingerința în drepturile sale fundamentale este justificată de interesul preponderent al publicului menționat de a avea acces, prin intermediul acestei includeri, la informația în cauză.

(a se vedea punctele 93, 94 și 96-99 și dispozitiv 4)