Language of document :

Odvolanie podané 28. mája 2015: Naazneen Investments Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 18. marca 2015 vo veci T-250/13, Naazneen Investments Limited/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(vec C-252/15 P)

Jazyk konania: angličtinaÚčastníci konaniaOdvolateľ: Naazneen Investments Ltd (v zastúpení: P. Goldenbaum, Rechtsanwältin, I. Rohr, Rechtsanwältin)Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Energy Brands, Inc.Návrhy odvolateľaOdvola

gličtinaÚčastníci

konaniaOdvolateľ: Naazneen Investments Ltd (v zastúpení: P. Goldenbaum, Rechtsanwältin, I. Rohr, Rechtsa

nwältin)Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Energy Bran

ds, Inc.Návrhy od

volateľaOdvolateľ navrhuje, aby Sú

dny dvorzrušil rozsudok Všeobecného súdu z 18. marca 2015 vo veci T

-250/13,zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu vo veci R 1101/2011-2 a podporne v prípade potreby vrátil vec Všeobecné

mu súdu,uložil ÚHVT povinnosť znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania odvolateľa v konaní pred Súdnym dvorom, Všeobecným súdom a odvolacím se

nátom, aza predpokladu, že spoločnosť Energy Brands, Inc. vstúpi do konania ako vedľajší účastník, uložil tejto spoločnosti povinnosť znášať vlastné trovy

konania.Odvolacie dôvody a hlavné

tvrdeniaOdvolateľ tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne vyložil rozsah pôsobnosti článku 75 a článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 , nevykonal správne a úplné posúdenie všetkých predložených dôkazov a všetkých relevantných okolností prípadu – alebo nesprávne konštatoval, že takto nepostupoval odvolací senát – a nevzal dostatočne do úvahy zásady vyplývajúce z judikatúry alebo ich nesprávne použil. Vo vzťahu k niekoľkým zisteniam Všeobecného súdu došlo tiež k skresleniu skutkových ok

olností.Porušenie článku 75 nariadenia č. 

207/2009Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že odvolací senát dostatočne odôvodnil svoje rozhodnutie. Všeobecný súd predovšetkým vôbec nevzal do úvahy, že odvolací senát úplne opomenul strany 6 až 22 žaloby a že nevzal do úvahy všetky predložené dôkazy a na podporu svojich záverov neuviedol nijaké vlastné argumenty. V súvislosti s riadnymi dôvodmi pre nepoužívanie sa Všeobecný súd dopustil procesnej chyby, pretože svoje závery oprel o nový aspekt údajných povinností držiteľa licencie odvolateľa kontrolovať výrobu produktov a dohliada

ť na ňu.Porušenie článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 

207/2009Skutočné po

užívanieVšeob

ecný súdnesprávne konštatoval, že odvolací senát zohľadnil predložené miestoprísažné vyhlásenia, ale nezaoberal sa ich dôkaznou h

odnotou,svoje závery oprel o chybné skutočnosti, keď potvrdil veľmi obmedzený hospodársky význam objednávky 12 paliet fliaš na účely „skúšobného p

redaja“,nesprávne stanovil a uplatnil pravidlo, že trh značnej veľkosti – ako je trh s nápojmi ako výrobkami hromadnej spotreby – automaticky vedie k zvýšeným požiadavkám na rozsah pou

žívania,nerešpektoval zásadu, že neexistuje požiadavka nepretržitého pou

žívania,dopustil sa nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že dôvody, pre ktoré sa ochranná známka nepoužívala vo väčšom rozsahu a v priebehu relevantného obdobia, sa musia skúmať len v rámci posudzovania dôvodov pre nepoužívanie tejto ochrannej

známky,nezohľadnil rozdiel medzi prípadmi „nepoužívania“ a prípadmi „obmedzeného použ

ívania“,nesprávne stanovil zásadu, podľa ktorej platí, že pokiaľ odvolací senát hodnotí skutočné používanie ochrannej známky, musí zohľadniť len dôkazy o existencii takého používania, a nie dôkazy o dôvodoch nepoužívania takej ochrannej známky,nesprávne stanovil pravidlo, že v súvislosti s reklamou a ďalšími propagačnými činnosťami mohli byť relevantné len veľké kampane,nesprávne odmietol uznať relevanciu výňatkov vytlačených z webových stránok majiteľa ochrannej známky a nevzal do úvahy vysvetlenie a dôkazy, ktoré odvolateľ v tomto ohľade poskytol,nesprávne pochopil výraz „symbol“.V súvislosti s posúdením relevancie malého obchodného objemu v (pred)počiatočných fázach, Všeobecný súdsa dopustil chyby vo výpočte,nezohľadnil vady výrobkov a konanie o zrušenie začaté treťou stranou ako presvedčivý dôvod, a dopustil sa nesprávneho právneho posúdenia vo vzťahu k požiadavkám na dôvody obmedzeného používania. V súvislosti so skutočným používaním platí, že dôvody pre nepoužívanie ochrannej známky vo väčšom rozsahu nemusia spĺňať požiadavky oprávnených dôvodov pre nepoužívanie, ale musia byť dostatočné na to, aby sa nimi presvedčivo odôvodnilo, prečo nebol rozsah používania väčší.Oprávnené dôvody pre nepoužívanieProblémy týkajúce sa výroby nápojov „SMART WATER“Všeobecný súdsvoje závery oprel o skreslené skutočnosti, pretože v skutočnosti nedošlo k zanedbaniu povinnosti kontrolovať výrobu produktov a dohliadať na ňu,nesprávne pochopil kritérium „nezávisle na vôli majiteľa ochrannej známky“ a „prekážku“ v zmysle článku 19 ods. 1 dohody TRIPS, a to najmä tým, že sa neopýtal, či by bolo neprimerané vyrábať a uvádzať na trh nové výrobky, ale to, či by to bolo nemožné,nevšimol si, že odvolateľ poskytol podrobné vysvetlenia toho, prečo nebolo možné jednoducho a rýchlo pokračovať vo výrobe a dodávaní, čo nevzal do úvahy ani odvolací senát, ani samotný Všeobecný súd. Konanie o zrušení začaté treťou stranouVšeobecný súdnevšimol si, že konanie o zrušení je úplné nezávislé od vôle majiteľa ochrannej známky,uplatnil nesprávne kritérium, keď svoje závery oprel o konštatovanie, že konanie o zrušení nezabránilo majiteľovi ochrannú známku používať, stanovil nesprávne kritérium „priamych dôsledkov“: Všeobecný súd uznal, že pokiaľ takéto konanie o zrušen

í vedie k zrušeniu ochrannej známky, možno podať žalobu o náhradu škody. Odmietol však, že by išlo o riadny dôvod pre nepoužívanie

, keďže nejde o „priamy dôsledok“ konania o zrušení. Závery Všeobecného súdu sú v tomto ohľade v rozpore s podstatou požiadavky skutočného používania. Stručné konštatovanie, že je na

majiteľovi ochrannej známky, aby zh

odnotil a vypočítal riziko a buď používal ochrannú známku aj napriek tomu, že nie je isté, či nebude zod

povedný za škodu, alebo aby us

túpil a zdržal sa používania ochrannej známky, by viedlo k jasnej diskriminácii malých a stredn

ých podnikov. Rovnako by sa týmto umožnilo tretím stranám, ktoré majú záujem o zapísanú ochrannú známku, aby mohli zneužívať inštitút konania o zrušení.

____________

1     Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).