Language of document :

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 września 2015 r. – Komisja Europejska / Republika Włoska

(Sprawa C-367/14)1

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Pomoc państwa –Pomoc przyznana przedsiębiorstwom z terenu miast Wenecji i Chioggii – Obniżenie wysokości składek na zabezpieczenie społeczne – Brak odzyskania pomocy w wyznaczonym terminie – Wyrok Trybunału stwierdzający wystąpienie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Niewykonanie – Artykuł 260 ust. 2 TFUE – Sankcje pieniężne – Okresowa kara pieniężna – Ryczałt)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Conte, D. Grespan i B. Stromsky, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierany przez P. Gentiliego, avvocato dello Stato)

Sentencja

Nie podejmując do dnia, w którym upływał termin wyznaczony w wezwaniu do usunięcia uchybienia skierowanym w dniu 21 listopada 2012 r. przez Komisję Europejską, wszelkich środków zapewniających wykonanie wyroku Komisja/Włochy (C-302/09, EU:C:2011:634), Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 260 ust. 1 TFUE.Zasądza się zapłatę od Republiki Włoskiej na rzecz Komisji Europejskiej na rachunek „Środki własne Unii Europejskiej” licząc od dnia ogłoszenia niniejszego wyroku do wykonania wyroku Komisja/Włochy (C-302/09, EU:C:2011:634), okresowej kary pieniężnej w kwocie 12 mln EUR za pół roku zwłoki we wdrażaniu środków koniecznych w celu dostosowania się do rzeczonego wyroku Komisja/Włochy. Zasądza się od Republiki Włoskiej zapłatę na rzecz Komisji Europejskiej, na rachunek „Środki własne Unii Europejskiej”, ryczałtu w wysokości 30 mln EUR.Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1 Dz.U. C 395 z 10.11.2014.