Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. října 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího správního soudu - Česká republika) – Český telekomunikační úřad v. T-Mobile Czech Republic a. s., Vodafone Czech Republic a. s.

(Věc C-508/14)1

„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě) – Výpočet nákladů na povinnosti univerzální služby – Zohlednění míry návratnosti vlastního kapitálu – Přímý účinek – Časová působnost“

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Nejvyšší správní soud

Účastníci původního řízení

Stěžovatel: Český telekomunikační úřad

Další účastnice řízení o kasační stížnosti: T-Mobile Czech Republic a. s., Vodafone Czech Republic a. s.

za přítomnosti: O2 Czech Republic a. s., dříve Telefónica Czech Republic, a. s., UPC Česká republika, s. r. o.

Výrok

Články 12 a 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání tomu, aby byl do čistých nákladů na povinnost poskytování univerzální služby zahrnut „přiměřený zisk“ poskytovatele této služby, jejž tvoří míra návratnosti vlastního kapitálu, kterou by požadoval podnik srovnatelný s poskytovatelem univerzální služby zvažující, zda bude s přihlédnutím k úrovni rizika službu obecného hospodářského zájmu poskytovat po celou dobu trvání pověření.Články 12 a 13 směrnice 2002/22 musí být vykládány v tom smyslu, že mají přímý účinek a jednotlivci se jich mohou přímo dovolávat před vnitrostátním soudem ke zpochybnění rozhodnutí vnitrostátního regulačního orgánu.Směrnice 2002/22 musí být vykládána v tom smyslu, že se pro účely určení výše čistých nákladů na povinnosti univerzální služby poskytované určeným podnikem nepoužije na období před přistoupením České republiky k Evropské unii, tj. v rámci roku 2004 na období od 1. ledna do 30. dubna.

____________

1 Úř. věst. C 56, 16.2.2015.