Language of document :

A Judecătoria Câmpulung (Románia) által 2015. november 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dumitru Gavrilescu, Liana Gavrilescu kontra SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA – sucursala Câmpulung

(C-627/15. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Judecătoria Câmpulung

Az alapeljárás felei

Felperesek: Dumitru Gavrilescu, Liana Gavrilescu

Alperesek: SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA – sucursala Câmpulung

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv1 4. cikkének (2) bekezdését akként kell-e értelmezni, hogy a „szerződés elsődleges tárgya” és „az ár[nak] vagy díjazás[nak] […] az ellenértékként szállított áruval vagy nyújtott szolgáltatással [való megfelelése]” fogalma kiterjed az eladó vagy szolgáltató és a fogyasztó között létrejött, külföldi pénznemben meghatározott kölcsönszerződésben foglalt olyan egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételre, amelynek értelmében a havi törlesztőrészletek megfizetése tekintetében az adós köteles kizárólagosan viselni az „árfolyamkockázatot”, azaz az árfolyam-ingadozásoknak a havi törlesztési kötelezettség növekedéséből álló esetleges, kedvezőtlen hatást, amelyet a kölcsönszerződés megkötését és a kölcsönszerződésen alapuló összegek megfizetését követően a román nemzeti pénznemtől eltérő valutában kell megfizetnie?

A 93/13 irányelv 4. cikke (2) bekezdésének megfelelően úgy kell-e érteni, hogy a kölcsön visszafizetésekor a fogyasztó azon kötelezettsége, hogy viselnie kell az azon valuta átváltási árfolyamának növekedéséből eredő különbözetet, amelyben a kölcsönt nyújtották (CHF), olyan díjazásnak minősül, amelynek a nyújtott szolgáltatásnak való megfelelősége nem vizsgálható a tisztességtelen jelleg értékelése céljából?

Amennyiben az előző kérdésre adott válasz értelmében az ilyen szerződési feltétel nem mentesül a tisztességtelen jelleg értékelése alól, úgy lehet-e tekinteni, hogy az említett feltétel megfelel a jóhiszeműség, az egyensúly és az átláthatóság szóban forgó irányelvben előírt követelményének, ha lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy – egyértelmű és érthető kritériumok alapján – előrelássa az ilyen feltételből eredő, rá vonatkozó következményeket?

A 93/13 irányelv védelmének hatálya alá tartozik vagy mentesül-e a tisztességtelen jelleg értékelése alól az általános szerződési feltételek 4.2. pontjában szereplőhöz hasonló azon szerződési feltétel, amely szerint annak elkerülése céljából, hogy a bank az árfolyamkockázatnak való kitettségét továbbnövelje, a CHF-ben nyújtott kölcsön nemzeti valutára való átváltásának joga megilleti a bankot, ha az árfolyam-ingadozásból eredő növekedés meghaladja a szerződés aláírásának időpontjában fennálló értékének 10%-át, ehhez hasonló jog azonban nem illeti meg a fogyasztót?

____________

1 HL L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.