Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Högsta förvaltningsdomstolen (Sverige) den 4. april 2016 – Boguslawa Zaniewicz-Dybeck mod Pensionsmyndigheten

(Sag C-189/16)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Högsta förvaltningsdomstolen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Boguslawa Zaniewicz-Dybeck

Sagsøgt: Pensionsmyndigheten

Præjudicielle spørgsmål

Medfører bestemmelserne i artikel 47, stk. 1, litra d), i forordning nr. 1408/71 1 , at forsikringsperioder, der er tilbagelagt i et andet EU-land, i forbindelse med beregningen af den svenske garantipension kan tildeles en pensionsmæssig værdi, der svarer til den gennemsnitlige værdi af de svenske perioder, når den kompetente institution foretager en pro rata-beregning i henhold til samme forordnings artikel 46, stk. 2?

Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, kan den kompetente institution i forbindelse med sin beregning af retten til garantipension tage hensyn til pensionsindkomster, som en forsikret oppebærer i et andet EU-land, uden at dette er i strid med bestemmelserne i forordning nr. 1408/71?

____________

1     Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14.6.1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 149, s. 2).