Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) den 19. juli 2016 – Soufiane El Hassani mod Ministrowi Spraw Zagranicznych

(Sag C-403/16)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Soufiane El Hassani

Sagsøgt: Minister Spraw Zagranicznych

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 32, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) 1 (EUT 2009 L 243, s. 1) i betragtning af 29. betragtning til visumkodeksen og af artikel 47, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (EUT 2012, C 326, s. 391) fortolkes således, at den forpligter en medlemsstat til at sikre en mulighed for at påklage afgørelsen (et retsmiddel) for en domstol?

____________

1     EUT 2009, L 243, s. 1.