Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Spanien) den 8. august 2016 – Francisco Rodrigo Sanz mod Universidad Politécnica de Madrid

(Sag C-443/16)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Francisco Rodrigo Sanz

Sagsøgt: Universidad Politécnica de Madrid

Præjudicielle spørgsmål

Skal § 4 i den rammeaftale, der er knyttet som bilag til direktiv 1999/70/EF 1 , fortolkes således, at den er til hinder for en bestemmelse som den beskrevne, hvorefter der kan ske en nedsættelse af arbejdstiden alene af den grund, at den pågældende er midlertidigt ansat tjenestemand?

Såfremt dette spørgsmål besvares bekræftende:

Kan en økonomisk situation, der som følge af en reduktion af budgetbevillingerne nødvendiggør en begrænsning af udgifterne, betragtes som et objektivt forhold, der begrunder denne forskellige behandling?

Kan forvaltningens beføjelse til at varetage sin interne organisation betragtes som et objektivt forhold, der begrunder denne forskellige behandling?

Skal § 4 i den rammeaftale, der er knyttet som bilag til direktiv 1999/70/EF, fortolkes således, at forvaltningens beføjelse til at varetage sin interne organisation altid og under alle omstændigheder er begrænset af forpligtelsen til ikke at forskelsbehandle arbejdstagere i dennes tjeneste og behandle dem lige, uanset om de henhører under kategorien fastansatte tjenestemænd eller midlertidigt eller tidsbegrænset ansatte tjenestemænd?

Kan fortolkningen og anvendelsen af anden tillægsbestemmelse (»Kategorien af lærere ved højere uddannelsesinstitutioner og integration af dens medlemmer i kategorien af universitetslektorer«), nr. 3), i Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (konstitutionel lov nr. 4/2007 af 12.4.2007 om ændring af konstitutionel lov nr. 6/2001 af 21.12.2001 om universiteter) anses for at være i strid med § 4 i den rammeaftale, der er knyttet som bilag til direktiv 1999/70/EF, for så vidt som den i forbindelse med integrationen af lærere ved højere uddannelsesinstitutioner i kategorien af universitetslektorer lader disse bevare alle deres rettigheder og deres fulde undervisningskapacitet, selv om de ikke er indehavere af en doktorgrad, men dette ikke gælder for midlertidigt ansatte lærere ved højere uddannelsesinstitutioner?

Kan dette krav om at være indehaver af en doktorgrad, for så vidt som det er den påberåbte objektive begrundelse for, at midlertidigt ansatte lærere ved højere uddannelsesinstitutioner, som ikke er i besiddelse af en sådan grad, får nedsat deres arbejdstid med 50%, mens dette ikke gælder for lærere ved højere uddannelsesinstitutioner, som ikke er midlertidigt ansatte, og som heller ikke er indehavere af en doktorgrad, anses for at være udtryk for forskelsbehandling og dermed i strid med § 4 i den rammeaftale, der er knyttet som bilag til direktiv 1999/70/EF?

____________

1     Rådets direktiv 1999/70/EF af 28.6.1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP (EFT L 175, s. 43).