Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea Constituțională a României (Rumænien) den 30. december 2016 – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton og Asociația Accept, Robert mod Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne og Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Sag C-673/16)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea Constituțională a României

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton og Asociația Accept

Sagsøgt: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne og Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Præjudicielle spørgsmål

1.    Omfatter begrebet »ægtefælle« i artikel 2, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/38/[EF] 1 , sammenholdt med artikel 7, 9, 21 og 45 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, en unionsborgers samkønnede ægtefælle fra et tredjeland med hvem den pågældende unionsborger lovligt har indgået ægteskab i henhold til loven i en anden medlemsstat end værtsmedlemsstaten?

2.    Hvis det første spørgsmål besvares bekræftende, kræver artikel 3, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, i direktiv 2004/38/[EF], sammenholdt med artikel 7, 9, 21 og 45 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, da at værtsmedlemsstaten tildeler en ret til ophold på medlemsstatens område eller til ophold i mere end tre måneder til en unionsborgers samkønnede ægtefælle?

3.    Hvis det første spørgsmål besvares benægtende, kan en unionsborgers samkønnede ægtefælle fra et tredjeland med hvem den pågældende unionsborger lovligt har indgået ægteskab i henhold til loven i en anden medlemsstat end værtsmedlemsstaten, da henhøre under »alle andre familiemedlemmer […]« i henhold til artikel 3, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/38/[EF] eller betragtes som »den partner, med hvem unionsborgeren har en behørigt dokumenteret varig tilknytning« i henhold til artikel 3, stk. 2, litra b), i direktiv 2004/38/[EF], med den heraf følgende forpligtelse for værtsmedlemsstaten til at lette indrejse og ophold for den pågældende, selv om værtsmedlemsstaten hverken anerkender samkønsægteskaber eller fastlægger nogen som helst anden form for retlig anerkendelse, såsom registrerede partnerskaber?

4.    Hvis det tredje spørgsmål besvares bekræftende, kræver artikel 3, stk. 2, og artikel 7, stk. 2, i direktiv 2004/38/[EF], sammenholdt med artikel 7, 9, 21 og 45 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, da at værtsmedlemsstaten tildeler en ret til ophold på medlemsstatens område eller til ophold i mere end tre måneder til en unionsborgers samkønnede ægtefælle?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT 2004, L 158, s. 77)