Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 13 юни 2017 година – „Варна Холидейс“ ЕООД / Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

(Дело C-364/17)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Административен съд - Варна

Страни в главното производство

Жалбоподател: „Варна Холидейс“ ЕООД

Ответник: Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

Преюдициални въпроси

1.    Разпоредбите на чл.90, пар.1 и чл.185, пар.1 от Директива 2006/1121 трябва ли да се тълкуват в смисъл, че изискват извършването на корекция на ползвания за доставка данъчен кредит и в случаите, като този в главното производство, в които с влязло в сила съдебно решение е прогласена нищожност на сделката, във връзка с която е упражнено правото на приспадане или в контекста на дефиницията по чл.14, пар.1 от Директива 2006/112 за тези случаи следва да се приеме, че не е налице доставка и изначално не е настъпила изискуемостта на данъка?

2.    Разпоредбите на чл.185, пар.1 и пар.2 от Директива 2006/112 следва ли да се тълкуват в смисъл, че при липса на национална уредба за извършване на корекция на ползван данъчен кредит в случай на установена със съдебно решение нищожност на сделката, се допуска корекцията да се извърши директно на основание чл.90, пар.1 от Директивата.

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност

OB 2006, L 347, стр. 1; Специално българско издание: глава 9, том 3, стр. 7