Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Raad van State (Nederlandene) den 31. maj 2017 – Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) m.fl. mod Z

(Sag C-326/17)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Raad van State

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW), X og Y

Sagsøgt: Z

Præjudicielle spørgsmål

Finder Rådets direktiv 1999/37/EF 1 af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer anvendelse på motorkøretøjer, som fandtes allerede før den 29. april 2009, som er det tidspunkt, fra hvilket medlemsstaterne skal anvende de love og administrative bestemmelser, der tjener til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF 2 af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT 2007, L 263)?

Er et motorkøretøj, som på den ene side er sammenbygget af væsentlige komponenter, der er fremstillet før påbegyndelsen af anvendelsen af direktiv 2007/46/EF, og på den anden side af væsentlige komponenter, som først er tilføjet efter påbegyndelsen af anvendelsen af dette direktiv, et motorkøretøj, som fandtes før påbegyndelsen af anvendelsen af direktivet, eller er et sådant motorkøretøj først fremstillet efter påbegyndelsen af anvendelsen af direktivet?

Henset til artikel 3, stk. 2, i direktiv 1999/37/EF gælder registreringskravet som omhandlet i samme direktivs artikel 4 da ubegrænset, når der i registreringsattesten for visse fællesskabskoder (som det ifølge direktivets bilag er obligatorisk at udfylde) ikke er anført oplysninger, såfremt disse oplysninger er lette at finde?

Er det i henhold til artikel 4 i direktiv 1999/37/EF tilladt at anerkende en registreringsattest fra en anden medlemsstat, men alligevel underkaste køretøjet en teknisk kontrol som omhandlet i artikel 24, stk. 6, i direktiv 2007/46/EF, og, såfremt køretøjet ikke opfylder medlemsstatens tekniske forskrifter, at lade dette have som konsekvens, at udstedelsen af registreringsattesten nægtes?

____________

1     EFT 1999, L 138, s. 57.

2     EUT 2007, L 263, s. 1.