Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 4. august 2017 – Pelham GmbH, Moses Pelham og Martin Haas mod Ralf Hütter og Florian Schneider-Esleben

(Sag C-476/17)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Pelham GmbH, Moses Pelham og Martin Haas

Sagsøgt: Ralf Hütter og Florian Schneider-Esleben

Præjudicielle spørgsmål

Foreligger der et indgreb i eneretten for en fremstiller af fonogrammer til reproduktion af hans fonogram i henhold til artikel 2, litra c), i direktiv 2001/29/EF 1 , når meget små lydbidder udtages af hans fonogram og overføres til et andet fonogram?

Er et fonogram, som indeholder meget små lydbidder, der er overført fra et andet fonogram, i henhold til artikel 9, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/115/EF 2 et eksemplar af det andet fonogram?

Kan medlemsstaterne indføre en bestemmelse, der – som bestemmelsen i § 24, stk. 1, i Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (lov om ophavsret og beslægtede rettigheder, herefter »UrhG«) – præciserer, at beskyttelsen af fremstilleren af fonogrammets eneret til reproduktion (artikel 2, litra c), i direktiv 2001/29/EF) og spredning (artikel 9, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/115/EF) af hans fonogram er begrænset immanent på den måde, at et selvstændigt værk, som er skabt ved fri benyttelse af hans fonogram, må udnyttes uden hans samtykke?

Bliver et værk eller en anden frembringelse som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2001/29/EF benyttet til brug for citater, hvis det ikke fremgår, at der benyttes et fremmed værk eller en fremmed anden frembringelse?

Giver de EU-retlige bestemmelser om fremstilleren af fonogrammets ret til reproduktion og spredning (artikel 2, litra c), i direktiv 2001/29/EF og artikel 9, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/115/EF) og undtagelserne fra eller begrænsningerne af disse rettigheder (artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 2001/29/EF og artikel 10, stk. 2, første punktum, i direktiv 2006/115/EF) et spillerum med hensyn til gennemførelsen i national ret?

På hvilken måde skal der ved fastlæggelsen af omfanget af beskyttelsen af fremstilleren af fonogrammets eneret til reproduktion (artikel 2, litra c), i direktiv 2001/29/EF) og spredning (artikel 9, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/115/EF) af hans fonogram og rækkevidden af undtagelserne fra eller begrænsningerne af disse rettigheder (artikel 5, stk. 2 og 3, i direktiv 2001/29/EF og artikel 10, stk. 2, første punktum, i direktiv 2006/115/EF) tages hensyn til de grundlæggende rettigheder i EU’s charter om grundlæggende rettigheder?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22.5.2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167, s. 10).

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12.12.2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (EUT L 376, s. 28).