Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Върховен касационен съд (България) на 23 октомври 2017 година – PM / AH

(Дело C-604/17)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен касационен съд

Страни в главното производство

Жалбоподател: PM

Ответник: AH

Преюдициални въпроси

Допуска ли Регламент /ЕО/ 2201/2003 г. 1 разглеждането на дела, свързани с родителска отговорност, без да са налице предпоставките по чл.8 и чл.12 от Регламента от съд на държава – членка, който е компетентен да разгледа дело за развод по силата на чл.3 от Регламента, когато националното право на съответната държава членка го задължава служебно да се произнесе по упражняването на родителските права, мерките на лични отношения, издръжката и ползването на семейното жилище заедно с иска за развод?

____________

1 Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000

OB 2003, L 338, стр. 1; Специално българско издание: глава 19, том 6, стр. 183