Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Софийски градски съд (България) на 3 април 2018 година – Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество / BP, AB, PB, „АГРО ИН 2001“ ЕООД, „АКАУНТ СЪРВИС 2009“ ЕООД, „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, „ЕСТЕЙД“ ООД, „Тръст В“ ООД, „БРОМАК“ ООД, „БРОМАК ФИНАНС“ ЕАД, „Вива Телеком България“ ЕAД, „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ EАД, „ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ АД, „КЕМИРА“ ООД, „Дунарит“ АД, „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА“ АД, „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД, „ТЕХНОТЕЛ ИНВЕСТ“ АД, „КЕН ТРЕЙД“ ЕАД, „КОНСУЛТ АВ“ ЕООД, Louvrier Investments Company 33 S.A., EFV International Financial Ventures Ltd, InterV Investment S.A.R.L, LIC Telecommunications S.A.R.L., V Telecom Investment S.C.A., V2 Investment S.A.R.L., Empreno Ventures S.A.R.L.

(Дело C-234/18)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Софийски градски съд

Страни в главното производство

Ищец: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Ответници: BP, AB, PB, „АГРО ИН 2001“ ЕООД, „АКАУНТ СЪРВИС 2009“ ЕООД, „ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, „ЕСТЕЙД“ ООД, „Тръст В“ ООД, „БРОМАК“ ООД, „БРОМАК ФИНАНС“ ЕАД, „Вива Телеком България“ ЕAД, „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ EАД, „ХЕДЖ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ АД, „КЕМИРА“ ООД, „Дунарит“ АД, „ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА“ АД, „ЕВРОБИЛД 2003“ ЕООД, „ТЕХНОТЕЛ ИНВЕСТ“ АД, „КЕН ТРЕЙД“ ЕАД, „КОНСУЛТ АВ“ ЕООД, Louvrier Investments Company 33 S.A., EFV International Financial Ventures Ltd, InterV Investment S.A.R.L, LIC Telecommunications S.A.R.L., V Telecom Investment S.C.A., V2 Investment S.A.R.L., Empreno Ventures S.A.R.L.

Преюдициални въпроси

1.    Следва ли чл.1(1) от Директива 2014/42/ЕС1 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 год. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, предвиждащ установяване „на минимални правила за обезпечаването на имущество с оглед евентуална последваща конфискация ...,“ да се тълкува в смисъл, че дава право на държавите-членки да приемат правила за гражданска конфискация, неоснована на присъда?

2.    Следва ли от нормата на чл.1(1), като се има предвид и нормата на чл.4 (1) от Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 год. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, че е достатъчно единствено образуване на наказателно производство срещу лицето, чието имущество е предмет на конфискацията, за да се инициира и проведе процедура по гражданска конфискация?

3.    Допустимо ли е разширително тълкуване на основанията по чл.4 (2) от Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 год. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, при които е допустима гражданска конфискация, неоснована на присъда?

4.    Следва ли чл.5 (1) от Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 год. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, да се тълкува в смисъл, че само въз основа на несъответствие между стойността на имуществото и получените законни доходи на лицето, може да се отнеме имуществено право като придобито пряко или косвено от престъпление, без да е налице влязла в сила присъда, установяваща, че лицето е извършило престъплението?

5.    Следва ли правилото на чл.6 (1) от Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 год. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, да се тълкува като уреждащо конфискация от трети лица като допълнителна или алтернативна мярка на пряката конфискация или като допълнителна мярка на разширена конфискация?

6.    Следва ли правилото на чл.8 (1) от Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 год. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, да се разбира като гарантиращо и прилагане на презумпцията за невиновност и забраняващо конфискация, неоснована на присъда?

____________

1 OB 2014, L 127, стр. 39