Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Хасково (България) на 18 октомври 2018 година – SZ / Mитница Бургас

(Дело C-652/18)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Административен съд - Хасково

Страни в главното производство

Жалбоподател в касационно производство: SZ

Ответник в касационно производство: Митница Бургас

Преюдициален въпрос

Дали нормите на чл.9, пар.1 от Регламент (ЕО) №1889/2005г.1 на Европейския парламент и на Съвета от 26.10.2005г. относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността и на чл.49 пар.3 от Хартата на основните права на Европейския съюз трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба като тази на чл.20 ал.1 от Валутния закон, която за нарушение на задължението за деклариране по чл.3 от същия регламент, наред с наказанието глоба по чл.18 ал.1 от Валутния закон в размер от 1000 лева до 3000 лева, допълнително предвижда като кумулативна санкционна мярка и пълно отнемане на недекларираната сума, независимо от произхода и предназначението й.

____________

1 OB 2005, L 309, стр. 9; Специално българско издание: глава 19, том 7, стр. 238