Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Специализиран наказателен съд (България) на 7 януари 2019 година – наказателно производство срещу RH

(Дело C-8/19)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Специализиран наказателен съд

Страна в главното производство

RH

Преюдициални въпроси

1. Съответна ли е на чл. 267 ДФЕС и чл.47 ал.2 от Хартата такова тълкуване на националния закон - чл. 489 ал.2 НПК - което задължава запитващата юрисдикция, въпреки че е задала преюдициално запитване относно законността на задържане под стража в наказателно производство, вместо да изчака да получи отговор от Съда, направо да се произнесе относно тази законност.

Ако отговорът на първия въпрос е отрицателен:

2.1. Въз основа на последното изречение на съображение 16 от Директива № 343/20161 , следва ли националният съдия така да тълкува националното си право, че преди да вземе решение за продължаване на предварителното задържане, той "трябва първо да се увери, че съществуват достатъчно елементи на уличаващи доказателства...за да бъде обосновано съответното решение".

2.2. При аргументирано и сериозно оспорване от защитата именно на тези "достатъчно елементи на уличаващи доказателства", дължи ли се отговор от националния съдия, съобразно изискването на чл. 47 ал.1 от Хартата за осигуряване на ефективно правно средство за защита в рамките на съдебния контрол върху продължаване на задържането.

2.3. Ще бъде ли нарушен чл.4 вр чл.3 от Директивата, както е разтълкуван в С-310/18, ако националният съд, при взимане на решението си за продължаване на предварително задържане, се мотивира съобразно практиката на Съда по ЕКЧП по чл. 5 ал.1 б."с" ЕКЧП - а именно установи наличието на доказателства в подкрепа на обвинението, които по своето естество "може да убедят един независим наблюдател, че лицето може да е извършил деянието" и по чл. 5 ал.4 ЕКЧП - а именно като ефективно и реално се произнесе но възраженията на защитата, свързани със законността на задържането под стража.

____________

1 Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство

OB 2016, L 65, стр. 1