Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Специализиран наказателен съд (България) на 19 юни 2019 година – наказателно производство срещу QR

(Дело C-467/19)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Специализиран наказателен съд

Страна в главното производство

QR

Преюдициален въпрос

Съответна ли е на чл.7 ал.4 от Директива № 2016/3431 , на чл.47 и чл. 52 от Хартата, на принципа за равенство и ефективност, такава съдебна практика на национален закон относно одобряване от съда на сключено споразумение между обвинението и защитата, която поставя съгласието на останалите обвиняеми като условие за одобряването му и това съгласие е нужно само за съдебната фаза на производството.

____________

1 Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство

OB 2016, L 65, стр. 1