Language of document :

Иск, предявен на 3 октомври 2019 година– Европейска комисия / Република България

(Дело C-730/19)

Език на производството: български

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: Й. Маринова, E. Manhaeve)

Ответник: Република България

Искания

Европейската комисия моли Съда:

да постанови, че Република България не е изпълнила задълженията си по член 13, параграф 1, във връзка с приложение XI от Директива 2008/50/ЕО1 като систематично и постоянно не спазва в зона BG0006 (Югоизточна):

от 2007 г. почасовата пределно допустимата стойност за SO2,

от 2007 г., с изключение на 2010 г. и 2012 г., дневната пределно допустима стойност за SO2,

да постанови, че от 11 юни 2010 г. Република България не е изпълнила задълженията си по член 23, параграф 1, във връзка с приложение XV, раздел А от Директива 2008/50/ЕО, и по-специално задължението си по алинея втора от член 23, параграф 1 да гарантира възможно най-кратък период на превишаване на горепосочените пределно допустимите стойности за SO2 в зона BG0006 (Югоизточна),

да се осъди Република България да заплати разноските.

Правни основания и главни доводи

Като първо основание, Комисията счита, че България е нарушила разпоредбите на член 13, параграф 1, във връзка с Приложение XI от Директива 2008/50/ЕО, доколкото в зона BG0006 (Югоизточна) е налице систематично и постоянно неспазване на почасовата и дневната пределно допустими стойности за SO2.

Като второ основание, Комисията счита, че България е нарушила разпоредбите на член 23, параграф 1, алинея втора, във връзка с приложение XV, раздел А от Директива 2008/50/ЕО, доколкото от 11 юни 2010 г. тя не е включила в плановете си за качество на въздуха подходящи мерки, за да гарантира, че периодът на превишаване е възможно най-кратък.

____________

1 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа

OB 2008, L 152, стр. 1