Language of document :

Иск, предявен на 25 октомври 2019 г. — Европейска комисия/Република Полша

(Дело C-791/19)

Език на производството: полски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: K. Banks, H. Krämer, S. L. Kalėda)

Ответник: Република Полша

Искания на ищеца

Да се установи, че

като допуска, че съдържанието на съдебни актове може да се квалифицира като дисциплинарно нарушение по отношение на съдиите от съдилищата с обща компетентност (член 107, параграф 1 от ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Закон за устройство на съдилищата с обща компетентност) и член 97, параграфи 1 и 3 от ustawa o Sądzie Najwyższym (Закон за Върховния съд),

като не гарантира независимост и безпристрастност на дисциплинарната колегия на Sąd Najwyższy (Върховния съд), в чиято компетентност попада контролът на решенията, постановени в дисциплинарни производства срещу съдии (член 3, точка 5, член 27 и член 73, параграф 1 от Закона за върховния съд във връзка с член 9a от ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (Закон за националния съдебен съвет),

като предоставя на председателя на дисциплинарната колегия на Sąd Najwyższy (Върховния съд) правото по собствено усмотрение да определя компетентния първоинстанционен дисциплинарен съд по делата на съдии от съдилищата с обща компетентност (член 110, параграф 3 и член 114, параграф 7 от Закона за устройство на съдилищата с обща компетентност), с което не гарантира разглеждане на дисциплинарното дело от „създаден със закон“ съд, и

като предоставя на министъра на правосъдието компетентността да назначава дисциплинарния обвинител към министъра на правосъдието (член 112b от Закона за устройство на съдилищата с обща компетентност), с което не гарантира разглеждане на дисциплинарните дела на съдии от съдилищата с обща компетентност в разумен срок, а също и като предвижда, че: действията, свързани с назначаването на защитник и с поемането на защитата от него не спират дисциплинарното производство (член 113а от Закона за устройство на съдилищата с обща компетентност), както и че дисциплинарният съд провежда производството въпреки отсъствието по уважителни причини на призования дисциплинарно обвинен или на неговия защитник (член 115а, параграф 3 от Закона за устройство на съдилищата с обща компетентност), с което не гарантира правото на защита на дисциплинарно обвинените съдии от съдилищата с обща компетентност,

Република Полша не е изпълнила задълженията си, произтичащи от член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС, както и че:

допуска, че правото на съдилищата да отправят до Съда преюдициални запитвания е ограничено поради възможността за започване на дисциплинарно производство,

Република Полша не е изпълнила задълженията си, произтичащи от член 267, втора и трета алинея ДФЕС.

Република Полша да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първо, във връзка с нарушението на член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС Комисията сочи, че въпросните разпоредби i) допускат възможността съдържанието на съдебни актове да се квалифицира като дисциплинарно нарушение, ii) не гарантират независимост и безпристрастност на дисциплинарната колегия на Sąd Najwyższy (Върховния съд), в чиято компетентност попада контролът на решенията, постановени в дисциплинарни производства, iii) предоставят на председателя на дисциплинарната колегия на Sąd Najwyższy (Върховния съд) правото по собствено усмотрение да определя компетентния първоинстанционен дисциплинарен съд по делата на съдии от съдилищата с обща компетентност, с което не гарантират разглеждане на дисциплинарното дело от „създаден със закон“ съд, iv) не гарантират разглеждане на дисциплинарните дела на съдии от съдилища с обща компетентност в разумен срок, както и правото на защита на дисциплинарно обвинения съдия.

Второ, във връзка с нарушението на член 267, втора и трета алинея ДФЕС Комисията сочи, че спорните национални разпоредби допускат ограничаване на правото на съдилищата да отправят до Съда преюдициални запитвания поради възможността за започване на дисциплинарно производство.

____________