Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 12 ноември 2019 година – TC, UB / Комисия за защита от дискриминация, VA

(Дело C-824/19)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Страни в главното производство

Жалбоподатели: TC, UB

Ответници: Комисия за защита от дискриминация, VA

Преюдициални въпроси

1. Тълкуването на чл. 5, т. 2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания на Организацията на обединените нации, и на чл. 1, § 1, § 2 и § 3, чл. 4, § 1 от Директива 2000/78/ЕО1 на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите води ли до извод, че е допустимо лице, на което липсва зрителна способност, да упражнява дейност като съдебен заседател и да участва по наказателни дела или:

2. Конкретното увреждане на лицето с трайна зрителна неспособност представлява характеристика, която да е основно и определящо за дейността на съдебния заседател изискване, и нейното наличие оправдава разлика в третирането и не представлява дискриминация по признак „увреждане“?

____________

1 OB 2000, L 303, стр. 16; Специално българско издание: глава 5, том 6, стр. 7