Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 22 октомври 2019 година – „ТИЙМ ПАУЪР ЕВРОПА“ ЕООД / Директор на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Варна

(Дело C-784/19)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Административен съд - Варна

Страни в главното производство

Жалбоподател: „ТИЙМ ПАУЪР ЕВРОПА“ ЕООД

Ответник: Директор на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Варна

Преюдициален въпрос

Следва ли разпоредбата на чл.14 пар.2 от Регламент (ЕО) № 987/2009 1 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване на процедурата по прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност да се тълкува в смисъл, че за да се счита, че предприятие, осигуряващо временна работа, обичайно осъществява дейността си в държавата, в която е установено, следва значителна част от дейността по предоставяне на персонал да се извършва в полза на дружества - ползватели, установени в същата държава?

____________

1 OB 2009, L 284, стр. 1