Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Специализиран наказателен съд (България) на 21 ноември 2019 година – наказателно производство срещу Иван Гаванозов

(Дело C-852/19)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Специализиран наказателен съд

Страна в главното производство

Иван Гаванозов

Преюдициален въпрос

Съответна ли е на нормите на чл. 14 ал.1-4, чл.1 ал.4, съобр.18 и 22 от Директива 2014/411 и чл. 47 вр чл.7 от Хартата, във връзка с чл. 13 вр чл.8 от ЕКЧП национална правна уредба, която не предвижда правни средства за защита против издаване на европейка заповед за разследване за претърсване в жилищен и стопански имот и изземване на определени вещи, както и за разпит на свидетел.

Може ли да се издаде европейска заповед за разследване при тези условия.

____________

1 Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси

OB 2014, L 130, стр. 1