Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 7 януари 2020 година – „АЛТИ“ ООД / Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите

(Дело C-4/20)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Страни в главното производство

Касатор: „АЛТИ“ ООД

Ответник в касационното производство: Директор на Дирекция „Образование и данъчно-осигурителна практика“ - Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите

Преюдициални въпроси

1. Следва ли член 205 от Директива 2006/1121 и принципът на пропорционалност да се тълкуват в смисъл, че солидарната отговорност на регистрираното лице - получател по облагаема доставка за невнесения от неговия доставчик ДДС включва освен главното задължение за ДДС на доставчика, но и акцесорното задължение за обезщетение за забавено изпълнение в размер на законната лихва върху главницата, считано от началото на забавата на длъжника до датата на издаване на Ревизионния акт, който я установява, съответно - до погасяване на задължението?

2. Следва ли член 205 от Директива 2006/112 и принципът на пропорционалност да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба като тази в член 16, алинея 3 ДОПК, според която отговорността на трето лице за невнесени данъци от данъчнозадълженото лице, обхваща данъците и лихвите?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност

OB 2006, L 347, стр. 1; Специално българско издание: глава 9, том 3, стр. 7