Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 3.9.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – NM, NIKI Luftfahrt GmbH:n selvitysmiehenä v. ON

(asia C-530/19)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 ja 9 artikla – Lentoliikenteen harjoittajan velvollisuus tarjota hotellimajoitus matkustajille, joiden lento on peruutettu – Matkustajalle majoituksen tarjonneessa hotellissa oleskelun aikana aiheutunut vahinko – Mahdollisuus vedota lentoliikenteen harjoittajan vastuuseen hotellin työntekijöiden huolimattomuuden vuoksi)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: NM, NIKI Luftfahrt GmbH:n selvitysmiehenä

Vastapuoli: ON

Tuomiolauselma

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että lentoliikenteen harjoittajalla kyseisen säännöksen nojalla oleva velvollisuus tarjota siinä tarkoitetuille matkustajille ilmaiseksi hotellimajoitus ei merkitse sitä, että kyseisen lentoliikenteen harjoittajan on vastattava yksityiskohtaisista majoitusjärjestelyistä kokonaisuutena.

Asetusta N:o 261/2004 on tulkittava siten, että lentoliikenteen harjoittaja, joka on kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tarjonnut matkustajalle, jonka lento on peruutettu, hotellimajoituksen, ei voi yksinomaan kyseisen asetuksen perusteella olla velvollinen korvaamaan kyseiselle matkustajalle asianomaisen hotellin työntekijöiden tuottamuksellisesta toiminnasta aiheutuneita vahinkoja.

____________

1 EUVL C 328, 30.9.2019.