Language of document : ECLI:EU:C:2020:993

ORDONANȚA CURȚII (Camera a noua)

3 decembrie 2020(*)

„Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Uniune vamală – Tarif vamal comun – Nomenclatura combinată – Poziții tarifare – Subpoziția 8302 41 30 – Componente de galerii metalice pentru perdele”

În cauza C‑99/20,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Curtea de Apel Alba Iulia (România), prin decizia din 5 februarie 2020, primită de Curte la 24 februarie 2020, în procedura

Siebenburgisches Nugat SRL

împotriva

Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov,

Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor – Direcția Regională Vamală Brașov – Biroul Vamal de Interior Sibiu,

cu participarea:

Hans Draser Internationales Marketing,

CURTEA (Camera a noua),

compusă din domnul N. Piçarra (raportor), președinte de cameră, domnul S. Rodin și doamna K. Jürimäe, judecători,

avocat general: domnul G. Hogan,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere decizia de a se pronunța prin ordonanță motivată, luată după ascultarea avocatului general, conform articolului 99 din Regulamentul de procedură al Curții,

dă prezenta

Ordonanță

1        Cererea de decizie preliminară privește interpretarea subpoziției tarifare 8302 41 90 din Nomenclatura combinată care figurează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO 1987, L 256, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 4, p. 3), în versiunea rezultată din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1754 al Comisiei din 6 octombrie 2015 (JO 2015, L 285, p. 1) (denumită în continuare „NC”).

2        Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Siebenburgisches Nugat SRL, pe de o parte, și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (România) și Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor – Direcția Regională Vamală Brașov – Biroul Vamal de Interior Sibiu (România), pe de altă parte, cu privire la clasificarea tarifară a unor componente de galerii pentru perdele, sub formă de țevi finite și accesorii, importate din Republica Populară Chineză.

 Cadrul juridic

 SA

3        Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor (denumit în continuare „SA”) a fost instituit prin Convenția internațională privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, încheiată la Bruxelles, la 14 iunie 1983, în cadrul Organizației Mondiale a Vămilor (OMV), și aprobată, împreună cu protocolul său de modificare din 24 iunie 1986, în numele Comunității Economice Europene, prin Decizia 87/369/CEE a Consiliului din 7 aprilie 1987 (JO 1987, L 198, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 3, p. 199).

4        Notele explicative ale SA sunt elaborate în cadrul OMV în conformitate cu dispozițiile Convenției internaționale privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor.

5        Nota 1 care figurează în capitolul 83 din SA, intitulat „Articole diverse din metale comune”, este formulată după cum urmează:

„În sensul acestui capitol, părțile din metale comune se clasifică la poziția aferentă articolelor la care se referă. Totuși, nu sunt considerate drept părți de articole din acest capitol articolele din fontă, din fier sau din oțel de la pozițiile nr. 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 sau 73.20 și nici articolele de același fel din alte metale comune (capitolele 74 până la 76 și 78 până la 81).”

6        Nota explicativă referitoare la poziția 8302, în versiunea pertinentă în raport cu faptele în discuție în litigiul principal, prevede:

„Această poziție cuprinde anumite categorii de ornamente, de podoabe, de decorațiuni sau de îmbinări metalice, de articole de feronerie și de articole similare din metale comune, de utilizare foarte generală, de tipul celor utilizate în mod curent pentru mobilă, pentru uși, pentru ferestre, pentru caroserii, de exemplu. Aceste articole rămân clasificate aici, chiar dacă sunt destinate unor întrebuințări particulare, de exemplu mânerele și șarnierele pentru portierele automobilelor. Totuși, termenii acestei poziții nu se extind asupra articolelor constituind piese esențiale ale unei lucrări, cum sunt cercevelele sau tocurile ferestrelor, dispozitivele de orientare și de ridicare a anumitor scaune.

Această poziție cuprinde:

[…]

D)      Ornamentele, podoabele, decorațiunile, îmbinările metalice, articolele de feronerie și articolele similare pentru construcții.

Printre aceste articole pot fi menționate:

[…]

5)      Monturile pentru perdele sau pentru draperii și accesoriile lor, cum sunt vergelele, tuburile, rozetele, suporturile, șnururile de susținere, clamele, inelele (netede, cu rotile, de exemplu), ciucurii pentru cordoane, opritoarele; ornamentele pentru scări, cum sunt bordurile de protecție pentru trepte, tijele și celelalte dispozitive pentru fixarea covoarelor și bilele rampelor.

Vergelele, tuburile și barele pentru perdele sau covoare, constând din profile, tuburi și bare simplu tăiate la lungime, chiar găurite, își urmează regimul lor propriu.

[…]”

 NC

7        NC preia pozițiile și subpozițiile de șase cifre ale SA, numai a șaptea și a opta cifră formând subdiviziuni care îi sunt proprii.

8        Prima parte a NC, care cuprinde un ansamblu de dispoziții preliminare, conține un titlul I, consacrat regulilor generale, a cărui secțiune A, intitulată „Reguli generale pentru interpretarea [NC]”, prevede:

„Clasificarea mărfurilor în [NC] se efectuează în conformitate cu următoarele principii:

1.      Enunțul titlurilor secțiunilor, capitolelor sau subcapitolelor este considerat ca având numai o valoare indicativă, clasificarea mărfurilor considerându‑se legal determinată atunci când este în concordanță cu textele pozițiilor și notelor de secțiuni și de capitole și, atunci când nu sunt contrare termenilor utilizați în acele poziții și note, după următoarele reguli.

2.      a)      Orice referire la un articol de la o poziție determinată acoperă acest articol, chiar incomplet sau nefinit, cu condiția ca acesta să prezinte, ca atare, caracteristicile esențiale ale articolului complet sau finit. Această regulă se aplică și la articolul complet sau finit sau considerat ca atare, în temeiul dispozițiilor precedente, atunci când articolul este prezentat nemontat sau demontat.

[…]”

9        Partea II din NC, intitulată „Tabelul drepturilor”, conține printre altele o secțiune XV, intitulată „Metale comune și articole din metale comune”, în care figurează capitolele 72-83 din NC și a cărei notă 2 are următorul cuprins:

„În nomenclatură, prin «părți și furnituri de uz general» se înțelege:

[…]

c)      articolele prevăzute la pozițiile  8301, 8302 […]

În capitolele 73-76 […] (cu excepția poziției 7315), mențiunile referitoare la părți nu cuprind părțile și furniturile de uz general în sensul menționat anterior.

Sub rezerva dispozițiilor din paragraful precedent și din nota 1 a capitolului 83, articolele de la capitolele 82 sau 83 sunt excluse din capitolele 72-76 […]”

10      Capitolul 73 din NC, intitulat „Articole din fontă, din fier sau din oțel”, cuprinde poziția 7306, care este structurată după cum urmează:

7306

Alte tuburi, țevi și profile tubulare (de exemplu, sudate, nituite, fălțuite sau cu margini simplu apropiate), din fier sau din oțel:


– Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze:

[…]

[…]


– Tuburi și țevi de cuvelaj și de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor:

[…]

[…]

7306 30

– Altele, sudate, cu secțiunea circulară, din fier sau din oțeluri nealiate:


– – De precizie, cu grosimea peretelui

7306 30 11

– – – De maximum 2 mm

7306 30 19

– – – De peste 2 mm


– – Altele


– – – Tuburi filetate sau filetabile, numite „conducte de gaz”:

7306 30 41

– – – – Acoperite cu zinc

7306 30 49

– – – – Altele


– – – Altele, cu un diametru exterior


– – – – De maximum 168,3 mm

7306 30 72

– – – – – Acoperite cu zinc

7306 30 77

– – – – – Altele

7306 30 80

– – – – De peste 168,3 mm, dar maximum 406,4 mm

7306 40

– Altele, sudate, cu secțiunea circulară, din oțeluri inoxidabile

7306 40 20

– – Trase sau laminate la rece

7306 40 80

– – Altele

7306 50

– Altele, sudate, cu secțiunea circulară, din alte oțeluri aliate

7306 50 20

– – De precizie

7306 50 80

– – Altele


– Altele, sudate, cu secțiunea alta decât circulară:

7306 61

– – Cu secțiunea pătrată sau dreptunghiulară:

7306 61 10

– – – Din oțeluri inoxidabile


– – – Altele

7306 61 92

– – – – Cu grosimea peretelui de maximum 2 mm

7306 61 99

– – – – Cu grosimea peretelui peste 2 mm

7306 69

– – Cu alte secțiuni, altele decât circulare:

7306 69 10

– – – Din oțeluri inoxidabile

7306 69 90

– – – Altele

7306 90 00

– Altele


11      Capitolul 83 din NC, intitulat „Articole diverse din metale comune”, cuprinde poziția 8302, care este structurată după cum urmează:

8302

Decorațiuni, articole de feronerie și articole similare, din metale comune, pentru mobilă, uși, scări, ferestre, jaluzele, caroserii, articole de șelărie, valize, cufere, cofrete și pentru alte articole similare; cuiere pentru haine, cuiere pentru pălării, suporturi și articole similare, din metale comune; rotițe și rotile cu monturi din metale comune; închizători automate, din metale comune, pentru uși:

8302 10 00

– Șarniere și articulații de orice fel (inclusiv balamale și similare)

8302 20 00

– Rotițe și rotile

8302 30 00

– Alte decorațiuni, articole de feronerie și articole similare pentru autovehicule


– Alte decorațiuni, articole de feronerie și articole similare

8302 41

– – Pentru construcții

8302 41 10

– – – Pentru uși

8302 41 50

– – – Pentru ferestre și uși‑ferestre (glasvanduri)

8302 41 90

– – – Altele

8302 42 00

– – Altele, pentru mobilă

8302 49 00

– – Altele

8302 50 00

– Cuiere pentru haine, cuiere pentru pălării, suporturi și articole similare

8302 60 00

– Închizători automate pentru uși

 Litigiul principal și întrebarea preliminară

12      Recurenta din litigiul principal a importat din China în Uniunea Europeană mărfuri pe care le‑a declarat, la 6 septembrie 2016, la Biroul Vamal de Interior Sibiu (România), ca fiind „galerii pentru perdele și draperii, produs finit (vopsite, nichelate, cromate)” care se încadrează la subpoziția 8302 41 90 din NC, pentru care este aplicabilă o rată a taxelor vamale de 2,7 %.

13      Cu ocazia unui control fizic al mărfurilor astfel declarate, s‑a constatat că acestea erau țevi metalice (vopsite, nichelate, cromate), având diametre cuprinse între 16 și 25 mm și lungimi cuprinse între 120 și 300 cm, precum și accesorii pentru galerii constând în capete metalice, dopuri pentru țevi metalice, inele metalice, console din metal și colțuri din metal.

14      În urma unei analize efectuate în laborator, autoritățile vamale competente au considerat că mărfurile în discuție în litigiul principal se încadrau în realitate la subpozițiile TARIC 7306 30 77 80 și 7306 30 11 00 și erau, prin urmare, scutite de taxe vamale. În schimb, aceste autorități au considerat că mărfurile care se încadrau la subpoziția 7306 30 77 80 trebuiau supuse unei taxe antidumping de 90,6 %, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/110 al Comisiei din 26 ianuarie 2015 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite tuburi și țevi sudate din fier sau oțel nealiat originare din Belarus, Republica Populară Chineză și Rusia și de încheiere a procedurii privind importurile de anumite tuburi și țevi sudate din fier sau oțel nealiat originare din Ucraina, ca urmare a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO 2009, L 343, p. 1).

15      În aceste condiții, prin decizia din 29 noiembrie 2017, autoritățile vamale competente au obligat‑o pe recurenta din litigiul principal la plata unor sume reprezentând taxe antidumping, precum și dobânzi și penalități de întârziere.

16      Întrucât contestația administrativă formulată împotriva acestei decizii a fost respinsă prin decizia din 23 mai 2018, recurenta din litigiul principal a introdus o acțiune la Tribunalul Sibiu (România).

17      În fața acestei instanțe, recurenta din litigiul principal a susținut în esență că mărfurile în discuție în litigiul principal sunt vopsite în culori specifice, ambalate individual și însoțite de accesoriile necesare compunerii galeriilor metalice pentru perdele. Astfel, aceste mărfuri, care ar fi produse „finite”, și anume galerii pentru perdele, nu ar putea fi considerate drept țevi sau tuburi, în sensul capitolului 73 din NC, care ar privi produse brute. Recurenta din litigiul principal a subliniat că, în vederea clasificării tarifare a acestor produse, se impunea să fie luate în considerare natura și destinația lor, iar nu compoziția lor chimică și fizică. În sfârșit, ea a invocat o informație tarifară obligatorie, valabilă până la 21 ianuarie 2021, emisă de autoritățile vamale germane, care clasifica mărfurile în discuție în litigiul principal la subpoziția 8302 41 90 din NC.

18      În ceea ce le privește, intimatele din litigiul principal au arătat că mărfurile în discuție în litigiul principal sunt, astfel cum reiese din diferitele certificate de analiză, țevi metalice cu secțiune rotundă, vopsite, având un diametru cuprins între 10 și 16,11 mm, ambalate individual în folie de plastic transparentă și având, unele dintre ele, etichete pe care este menționat „țeavă metal forjat 16 mm/120 cm negru”. Țevile având același diametru, dar lungimi și finisări diferite, ar fi ambalate sub același sigiliu.

19      Tribunalul Sibiu a respins acțiunea ca neîntemeiată.

20      Această instanță a arătat că, în conformitate cu notele explicative ale SA referitoare la poziția 8302 al doilea paragraf litera D) punctul 5), vergelele, tuburile și barele pentru perdele simplu tăiate la lungime, chiar găurite, trebuie clasificate ca articole din metale comune, în funcție de metalul din care sunt făcute, în speță în capitolul 73. În special, instanța menționată a precizat că, deși componentele importate în discuție în litigiul principal erau ambalate individual, recurenta din litigiul principal nu importase totuși produse complete, și anume țevi însoțite de numărul necesar de accesorii și ambalate în seturi, care să permită clasificarea acestor produse la subpoziția 8302 41 90.

21      Recurenta din litigiul principal a declarat recurs la Curtea de Apel Alba Iulia (România), care a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„[NC] trebuie interpretată în sensul că mărfurile denumite generic «componente de galerii pentru perdele și draperii, respectiv țevi finite (vopsite, nichelate, cromate)», în discuție în prezentul litigiu, se clasifică la subpoziția tarifară 8302 41 90 sau la subpoziția 7306 30 77 din această nomenclatură?”

 Cu privire la întrebarea preliminară

22      În temeiul articolului 99 din Regulamentul de procedură al Curții, atunci când o întrebare formulată cu titlu preliminar este identică cu o întrebare asupra căreia Curtea s‑a pronunțat deja, atunci când răspunsul la o astfel de întrebare poate fi în mod clar dedus din jurisprudență sau atunci când răspunsul la întrebarea formulată cu titlu preliminar nu lasă loc niciunei îndoieli rezonabile, Curtea, la propunerea judecătorului raportor și după ascultarea avocatului general, poate oricând să decidă să se pronunțe prin ordonanță motivată.

23      Se impune ca această dispoziție să fie aplicată în cadrul prezentei cauze.

24      Prin intermediul întrebării formulate, instanța de trimitere solicită în esență Curții să stabilească dacă subpoziția 8302 41 90 din NC trebuie interpretată în sensul că acoperă componentele de galerii pentru perdele, sub forma țevilor finisate (vopsite, nichelate, cromate) și a accesoriilor lor, precum cele în discuție în litigiul principal.

25      Trebuie mai întâi să se sublinieze că, atunci când Curtea este sesizată cu o trimitere preliminară în materia clasificării tarifare, funcția sa constă mai degrabă în a oferi clarificări instanței naționale cu privire la criteriile a căror punere în aplicare îi va permite acesteia din urmă să clasifice în mod corect produsele în cauză în NC, decât în a efectua ea însăși această clasificare. Astfel, clasificarea mărfurilor în cauză rezultă dintr‑o constatare pur factuală, care nu trebuie efectuată de Curte în cadrul unei trimiteri preliminare (a se vedea în acest sens Ordonanța din 27 februarie 2020, Gardinia Home Decor, C‑670/19, denumită în continuare „Ordonanța Gardinia”, EU:C:2020:117, punctele 35 și 39, precum și jurisprudența citată).

26      În continuare, trebuie amintit că regulile generale pentru interpretarea NC prevăd, pe de o parte, că clasificarea mărfurilor se determină potrivit textului pozițiilor și al notelor de secțiuni sau de capitole și, pe de altă parte, că enunțurile titlurilor secțiunilor, ale capitolelor sau ale subcapitolelor sunt considerate ca având numai o valoare indicativă (Ordonanța Gardinia, punctul 36 și jurisprudența citată).

27      În plus, în interesul securității juridice și al facilității controalelor, criteriul decisiv pentru clasificarea tarifară a mărfurilor trebuie să aibă în vedere, în general, caracteristicile și proprietățile obiective ale acestora, astfel cum sunt definite de textul poziției din NC și al notelor de secțiuni sau de capitole. În cazul în care clasificarea nu se poate face doar pe baza caracteristicilor și a proprietăților obiective ale produsului în cauză, destinația acestui produs, în special destinația sa esențială, poate constitui un criteriu obiectiv de clasificare în măsura în care este inerentă produsului menționat. Caracterul inerent trebuie să poată fi apreciat în funcție de caracteristicile și de proprietățile obiective ale acestuia din urmă (a se vedea în acest sens Ordonanța Gardinia, punctele 36 și 37, precum și jurisprudența citată).

28      În sfârșit, Curtea a statuat în repetate rânduri că, în pofida faptului că nu au forță obligatorie, notele explicative ale NC și ale SA reprezintă instrumente importante de asigurare a unei aplicări uniforme a Tarifului vamal comun și oferă, în această calitate, elemente valabile pentru interpretarea acestuia (Ordonanța Gardinia, punctul 38 și jurisprudența citată).

29      În speță, trebuie arătat, în primul rând, că, astfel cum reiese din cuprinsul celui de al treilea paragraf al notei 2 de la începutul secțiunii XV din NC, articolele care se încadrează în capitolul 83 din aceasta sunt în general excluse din capitolul 73, astfel încât trebuie avută în vedere, într‑o primă etapă, o clasificare într‑o subdiviziune a capitolului 83, care este mai specific, înainte de a examina, într‑o a doua etapă, o eventuală clasificare într‑o subdiviziune a capitolului 73 (a se vedea în acest sens Ordonanța Gardinia, punctul 40).

30      Mai trebuie precizat că clasificarea tarifară în discuție în litigiul principal nu depinde de aspectul dacă produsul vizat ar putea fi considerat în sine un articol din metale comune sau o simplă parte a unui asemenea articol. Astfel, din cuprinsul notei 1 care figurează la începutul capitolului 83 din secțiunea XV din SA reiese că, în sensul acestui capitol, „părțile din metale comune trebuie clasificate la poziția aferentă articolelor la care se referă”, sub rezerva unor excepții care sunt lipsite de relevanță în speță (a se vedea în acest sens Ordonanța Gardinia, punctul 41).

31      În al doilea rând, urmând grila de analiză care este stabilită la regula 1 din „Regulile generale pentru interpretarea [NC]”, trebuie să se constate că un produs precum cel în discuție în litigiul principal nu este vizat explicit nici de termenii poziției 8302 din NC, nici de cei ai notelor aferente secțiunii XV sau capitolului 83 din NC. Acesta nu apare nici în titlurile acestei secțiuni și ale acestui capitol (Ordonanța Gardinia, punctul 42).

32      Cu toate acestea, atât din structura poziției 8302, cât și din textul subpoziției 8302 41 90 din NC rezultă că această subpoziție are un caracter rezidual, întrucât cuprinde decorațiunile, articolele de feronerie și articolele similare din metale comune pentru clădiri, „altele” decât cele „pentru uși” și „pentru ferestre și uși‑ferestre (glasvanduri)”. Prin urmare, nu este deloc exclus ca legiuitorul Uniunii să fi avut intenția să prevadă că la această subpoziție se încadrează produse precum cele care fac obiectul litigiului principal (Ordonanța Gardinia, punctul 43).

33      În plus, nota explicativă a SA referitoare la poziția 8302 menționează, la al doilea paragraf litera D) punctul 5), că „monturile pentru perdele […] și accesoriile lor, precum vergelele, tuburile, rozetele, suporturile, șnururile de susținere, clamele, inelele […]”, figurează printre „ornamente, podoabe, decorațiuni, îmbinări metalice, articole de feronerie și articole similare pentru construcții” din metale comune care se încadrează la această poziție, însă că „vergelele, tuburile și barele pentru perdele […] constând în profile, tuburi și bare simplu tăiate la lungime, chiar găurite, își urmează regimul lor propriu” (Ordonanța Gardinia, punctul 44).

34      Rezultă de aici că componentele de galerii pentru perdele din metale comune trebuie, în principiu, să fie clasificate la poziția 8302 din NC și, mai precis, la subpoziția 8302 41 90 din aceasta, cu excepția cazului în care aceste componente constau în profile, tuburi sau bare care au fost tăiate simplu la lungimea dorită (a se vedea prin analogie Ordonanța Gardinia, punctul 45).

35      În al treilea rând, potrivit elementelor de care dispune Curtea, tuburile în discuție în litigiul principal sunt elemente finite, tăiate la dimensiuni exacte, ambalate individual, vopsite în culori specifice, nichelate sau cromate și par să fi fost importate împreună cu accesorii pentru galerii de perdele compuse din capete metalice, dopuri pentru țevi metalice, inele metalice, console din metal și colțuri din metal. Astfel, s‑ar putea considera că aceste tuburi nu sunt tuburi simplu tăiate la lungime care, în conformitate cu al doilea paragraf litera D) punctul 5) in fine din nota explicativă a SA referitoare la poziția 8302, trebuie să fie clasificate ca articole din metale comune care se încadrează la capitolul 73 din NC (a se vedea prin analogie Ordonanța Gardinia, punctul 48).

36      Contrar celor susținute de intimatele din litigiul principal în fața instanței de trimitere, împrejurarea că aceste mărfuri nu au fost importate sistematic sub formă de țevi însoțite de accesoriile necesare și ambalate în seturi nu poate, singură, să le înlăture acestor mărfuri caracteristicile obiective ale unor galerii pentru perdele din metale comune. Astfel, nu reiese nicidecum din termenii NC sau din notele explicative ale acesteia și ale SA că această împrejurare poate să împiedice clasificarea unui produs precum cel în discuție în litigiul principal la subpoziția 8302 41 90 din NC (a se vedea prin analogie Ordonanța Gardinia, punctul 49).

37      Având în vedere considerațiile care precedă, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că NC trebuie interpretată în sensul că componentele de galerii pentru perdele, sub formă de țevi finite (vopsite, nichelate, cromate), se încadrează la subpoziția 8302 41 90, cu excepția cazului în care aceste țevi finite constau în profile, tuburi sau bare care au fost simplu tăiate la lungimea dorită, aspect a cărui verificare revine, în vederea clasificării tarifare a produselor, instanței de trimitere.

 Cu privire la cheltuielile de judecată

38      Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a noua) declară:

Nomenclatura combinată care figurează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, în versiunea rezultată din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1754 al Comisiei din 6 octombrie 2015, trebuie interpretată în sensul că componentele de galerii pentru perdele, sub formă de țevi finite (vopsite, nichelate, cromate), se încadrează la subpoziția tarifară 8302 41 90, cu excepția cazului în care aceste țevi finite constau în profile, tuburi sau bare care au fost simplu tăiate la lungimea dorită, aspect a cărui verificare revine, în vederea clasificării tarifare a produselor, instanței de trimitere.

Luxemburg, 3 decembrie 2020.

Grefier

 

Președintele Camerei a noua

A. Calot Escobar

 

N. Piçarra


*      Limba de procedură: româna.