Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 8.12.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landesgericht für Strafsachen Wien – Itävalta) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana ovat A ym.)

(Asia C-584/19)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen tutkintamääräys – Direktiivi 2014/41/EU – 1 artiklan 1 kohta – 2 artiklan c alakohdan i ja ii alakohta – Käsitteet ”oikeusviranomainen” ja ”määräyksen antava viranomainen” – Jäsenvaltion syyttäjäviranomaisen antama eurooppalainen tutkintamääräys – Riippumattomuus täytäntöönpanovaltaa käyttävästä elimestä)

Oikeudenkäyntikieli:

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht für Strafsachen Wien

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen/asianosaiset pääasiassa

A ym.

Muu osapuoli: Staatsanwaltschaft Wien

Tuomiolauselma

Rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä 3.4.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/41/EU 1 artiklan 1 kohtaa ja 2 artiklan c alakohtaa on tulkittava siten, että kyseisissä säännöksissä tarkoitettujen oikeusviranomaisen ja määräyksen antavan viranomaisen käsitteiden alaan kuuluu jäsenvaltion yleinen syyttäjä tai yleisemmin ilmaistuna jäsenvaltion syyttäjäviranomainen, riippumatta lakiin perustuvasta alisteisesta asemasta kyseisen yleisen syyttäjän tai syyttäjäviranomaisen ja tämän jäsenvaltion täytäntöönpanovaltaa käyttävän elimen välillä ja tällä yleisellä syyttäjällä tai syyttäjäviranomaisella olevasta vaarasta joutua ottamaan suoraan tai välillisesti määräyksiä tai käskyjä yksittäistapauksessa tällaiselta elimeltä, kun ne tekevät päätöstä eurooppalaisen tutkintamääräyksen antamisesta.

____________

1 EUVL C 383, 11.11.2019.