Language of document :

Tožba, vložena 19. maja 2021 – Puigdemont i Casamajó in drugi/Parlament

(Zadeva T-272/21)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Carles Puigdemont i Casamajó (Waterloo, Belgija), Antoni Comín i Oliveres (Waterloo), Clara Ponsatí i Obiols (Waterloo) (zastopniki: P. Bekaert, J. Costa i Rosselló, G. Boye in S. Bekaert, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predloga

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

sklepe Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2021 o zahtevi za odvzem imunitete Carlesu Puigdemontu i Casamajóju (P9_TA(2021)0059 - (2020/2024(IMM))), Antoniju Comínu i Oliveresu (P9_TA(2021)0060 - (2020/2025(IMM))) in Clari Ponsatí Obiols (P9_TA(2021)0061 - (2020/2031(IMM))) razglasi za nične,

toženi stranki naloži plačila vseh stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo osem razlogov.

Prvi tožbeni razlog: Parlament ni izpolnil svoje obveznosti zadostne in ustrezne obrazložitve izpodbijanih sklepov in s tem kršil obveznost obrazložitve iz člena 296, drugi odstavek, PDEU in člena 41(2)(c) Listine v povezavi s pravico do učinkovitega sodnega varstva iz člena 47 Listine.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 9(1) Poslovnika Evropskega parlamenta v povezavi s členi 20, 21 in 47 Listine glede pravice do z zakonom predhodno ustanovljenega sodišča, ker zahteve za odvzem na Parlament ni naslovil pristojni organ države članice.

Tretji tožbeni razlog: kršitev pravice do nepristranske in pravične obravnave zadev, določene v členu 41(1) Listine, kar pomeni tudi kršitev člena 39(2) Listine v povezavi z nezadostno obrazložitvijo v zvezi z več postopkovnimi odločitvami, s čimer je bil kršen člen 296, drugi odstavek, PDEU in člen 41(2)(c) Listine, ter kršitev člena 15 PDEU in člena 47 Listine.

Četrti tožbeni razlog: kršitev pravice do izjave iz člena 41(2)(b) Listine v povezavi s pravico do dostopa do dokumentov v skladu s členom 42 Listine ter pravice do obrambe in pravice do učinkovitega sodnega varstva.

Peti tožbeni razlog: kršitev načel pravne varnosti in lojalnega sodelovanja zaradi nejasnosti izpodbijanih sklepov glede obsega odvzemov, o katerih je bilo odločeno, v povezavi s pravico do učinkovitega sodnega varstva in pravico do obrambe iz členov 47 in 48 Listine.

Šesti tožbeni razlog: kršitev imunitet iz člena 343 PDEU in člena 9 Protokola (št. 7) v povezavi s členi 6, 39(2) in 45 Listine, členom 21 PDEU in členom 5(2) Poslovnika, ker je Parlament pri odločanju o zahtevi za odvzem imunitete bodisi popolnoma prezrl zakonsko določena merila bodisi storil očitno napako pri presoji v zvezi s takšnimi zakonsko določenimi merili.

Sedmi tožbeni razlog: kršitev načela dobrega upravljanja, kot je določeno v členu 41 Listine, in načela enakosti, kot je določeno v členih 20 in 21 Listine, v povezavi s členom 343 PDEU, členom 9 Protokola (št. 7) ter členi 6, 39(2) in 45 Listine, ker je Parlament pri odločanju o zahtevi za odvzem imunitete bodisi opustil dodatna merila, ki jih določa njegov predhodni primer, bodisi storil očitno napako pri presoji.

Osmi tožbeni razlog: kršitev načela dobrega upravljanja in načela enakega obravnavanja v povezavi s členi 6, 20, 21, 39(2) in 45 Listine v zvezi s predhodnimi primeri, iz katerih izhaja, da Parlament imunitete ne odvzame zaradi aretacije članov brez obsodbe, in v zvezi z uporabo člena 9(7) Poslovnika.

____________