Language of document : ECLI:EU:C:2023:427

Προσωρινό κείμενο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τμήμα)

της 25ης Μαΐου 2023 (*)

«Προδικαστική παραπομπή – Κανονισμός (ΕΟΚ) 2658/87 – Τελωνειακή ένωση – Κοινό δασμολόγιο – Δασμολογική κατάταξη – Συνδυασμένη Ονοματολογία – Κλάση 7307 – Εξαρτήματα σωληνώσεων – Διάκριση 7307 22 10 – Περιβλήματα»

Στην υπόθεση C‑368/22,

με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Vestre Landsret (εφετείο δυτικής περιφέρειας, Δανία) με απόφαση της 9ης Μαΐου 2022, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 8 Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο της δίκης

Skatteministeriet

κατά

Danish Fluid System Technologies A/S,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (έκτο τμήμα),

συγκείμενο από τους P. G. Xuereb (εισηγητή), πρόεδρο τμήματος, T. von Danwitz και I. Ziemele, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: A. M. Collins

γραμματέας: A. Calot Escobar

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία,

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

–        η Δανική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από την C. Maertens, επικουρούμενη από τον B. Søes Petersen, advokat,

–        η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τον K. Rasmussen και από την M. Salyková,

κατόπιν της αποφάσεως που έλαβε, αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα, να εκδικάσει την υπόθεση χωρίς ανάπτυξη προτάσεων,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1        Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία της δασμολογικής διάκρισης 7307 22 10 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ 1987, L 256, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 254/2000 του Συμβουλίου, της 31ης Ιανουαρίου 2000 (ΕΕ 2000, L 28, σ. 16) (στο εξής: κανονισμός 2658/87), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τον κανονισμό (ΕΚ) 948/2009 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2009 (ΕΕ 2009, L 287, σ. 1), τον κανονισμό (ΕΕ) 861/2010 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2010 (ΕΕ 2010, L 284, σ. 1), τον κανονισμό (ΕΕ) 1006/2011 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 (ΕΕ 2011, L 282, σ. 1), και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 927/2012 της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2012 (ΕΕ 2012, L 304, σ. 1) (στο εξής: ΣΟ).

2        Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ του Skatteministeriet (Υπουργείου Φορολογίας, Δανία) και της Danish Fluid System Technologies A/S (στο εξής: DFST) σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη πέντε εξαρτημάτων σωληνώσεων.

 Το νομικό πλαίσιο

 Το ΕΣ

3        Το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων (στο εξής: ΕΣ) θεσπίστηκε με τη Διεθνή Σύμβαση για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων, η οποία συνήφθη στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου 1983 στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ), και εγκρίθηκε, μαζί με το τροποποιητικό της πρωτόκολλο της 24ης Ιουνίου 1986, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, με την απόφαση 87/369/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1987 (ΕΕ 1987, L 198, σ. 1). Οι επεξηγηματικές σημειώσεις του ΕΣ καταρτίζονται από τον ΠΟΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης.

4        Δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, σημείο 2, της ως άνω Σύμβασης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόζει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία του ΕΣ καθώς και όλες τις σημειώσεις των τμημάτων, των κεφαλαίων και των διακρίσεων και να μη μεταβάλλει το περιεχόμενο των τμημάτων, των κεφαλαίων των κλάσεων ή των διακρίσεων.

5        Οι επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με την κλάση 7307 του ΕΣ έχουν ως εξής:

«Η κλάση αυτή περιλαμβάνει προϊόντα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, τα οποία έχουν κατά βάση ως σκοπό να συνδέουν ή να ενώνουν μεταξύ τους δύο σωλήνες ή τμήματα σωλήνων ή έναν σωλήνα με άλλη εγκατάσταση, ή ακόμη να κλείνουν ερμητικά κάποια τμήματα σωληνώσεων, αποκλείονται όμως από την κλάση αυτή ορισμένα αντικείμενα τα οποία, μολονότι προορίζονται για την άρμοση σωλήνων κάθε είδους (παραδείγματος χάρη, φλάντζες και συζευκτήρες που εφαρμόζουν σε τοίχους για να συγκρατούν τις σωληνώσεις, σφιγκτήρες που στερεώνουν εύκαμπτους σωλήνες σε άκαμπτα στοιχεία, όπως αγωγούς, βρύσες, συναρμογές, κ.λπ.), εντούτοις δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών (κλάσεις 73.25 ή 73.26).

Η σύνδεση ή η ένωση πραγματοποιούνται:

–        είτε με βίδωμα για τα εξαρτήματα από χυτοσίδηρο ή χάλυβα με σπείρωμα,

–        είτε με εγκάρσια συγκόλληση ή με συγκόλληση μετά τη συναρμολόγηση ή τη χύτευση, για τις συνδέσεις που χρησιμοποιούνται για συγκόλληση από χάλυβα. Στην περίπτωση της εγκάρσιας συγκόλλησης, τα άκρα των εξαρτημάτων και των σωλήνων είναι κομμένα με υπολείμματα ή πλαγιοφόρα,

–        είτε με επαφή για τα αφαιρούμενα εξαρτήματα από χάλυβα.

Μεταξύ των εξαρτημάτων σωληνώσεων της κλάσης αυτής συγκαταλέγονται οι επίπεδες φλάντζες ή φλάντζες με σφυρήλατα κολάρα, οι γωνίες και οι κούρμπες, οι μειωτήρες, τα ταυ, οι σταυροί και τα πώματα, τα περιβλήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο, οι αμβλείες γωνίες σύνδεσης, οι συνδέσεις (ρακόρ) παροχής με διακλαδώσεις, αντίστοιχες συνδέσεις (ρακόρ) για σωληνοειδή κιγκλιδώματα, οι μικροκινητήριοι κοχλίες, τα χιτώνια (μανσόν) και οι θηλές, οι συνδέσεις (ρακόρ) ένωσης, τα σιφώνια, οι ροδέλες στήριξης για αγωγούς, οι αρμοί σύσφιξης και τα κολάρα.

[...]»

 Η ΣΟ

6        Όπως προκύπτει από το άρθρο 1, παράγραφος 1, του κανονισμού 2658/87, η ΣΟ, η οποία καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διέπει τη δασμολογική κατάταξη των εισαγόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμπορευμάτων. Στη ΣΟ έχουν ενσωματωθεί οι κλάσεις και οι εξαψήφιες διακρίσεις του ΕΣ, ενώ το έβδομο και το όγδοο ψηφίο αποτελούν τις μόνες υποδιαιρέσεις της ίδιας της ΣΟ.

7        Δυνάμει του άρθρου 12, παράγραφος 1, του κανονισμού 2658/87, η Επιτροπή θεσπίζει κάθε χρόνο κανονισμό που περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο της ΣΟ και των δασμών, σύμφωνα με το άρθρο 1, όπως αυτό προκύπτει από τα μέτρα που θεσπίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από την Επιτροπή. Ο εν λόγω κανονισμός δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους.

8        Κατά τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της ΣΟ, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, τμήμα Α, τίτλος Ι, πρώτο μέρος του κανονισμού 2658/87:

«Η κατάταξη των εμπορευμάτων στη [ΣΟ] πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

1.      Το κείμενο των τίτλων των τμημάτων, των κεφαλαίων ή των υποκεφαλαίων θεωρείται ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι η κατάταξη καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των κεφαλαίων και σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες, εφόσον αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το κείμενο των εν λόγω κλάσεων και σημειώσεων.

[...]

6.      Η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μιας και της αυτής κλάσης καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των διακρίσεων, καθώς και αναλογικά, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, δεδομένου ότι μπορούν να συγκριθούν μόνον οι διακρίσεις του αυτού επιπέδου. Εκτός αντιθέτων διατάξεων, για τους σκοπούς του κανόνα αυτού εφαρμόζονται επίσης οι σημειώσεις των τμημάτων και των κεφαλαίων.»

9        Το παράρτημα I του κανονισμού 2658/87 περιλαμβάνει ένα δεύτερο μέρος, με τίτλο «Πίνακας δασμών», το τμήμα XV του οποίου φέρει τον τίτλο «Μέταλλα κοινά και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά». Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει το κεφάλαιο 73, το οποίο φέρει τον τίτλο «Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα», η κλάση 7307 του οποίου έχει ως εξής:

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Συμβατικοί δασμοί %

Συμπληρωματική μονάδα

7307

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα
– Χυτά:[…]

[…]

[…]

[…]


Άλλα, από ανοξείδωτους χάλυβες:7307 21 00

– – Συζευκτήρες

3,7

7307 22

– – Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες7307 22 10

– – – Περιβλήματα

ατελώς

7307 22 90

– – – Γωνίες και καμπύλες

3,7

7307 23

– – Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο[...]

[...]

[...]

[...]

7307 29

– – Άλλα:7307 29 10

– – – Με βόλτες

3,7

7307 29 30

– – – για συγκόλληση

3,7

7307 29 90

– – – Άλλα

3,7


— Άλλα[...]

[...]

[...]

[...]


10      Κατά το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ, δεύτερη περίπτωση, του κανονισμού 2658/87, η Επιτροπή καταρτίζει επεξηγηματικές σημειώσεις της ΣΟ, τις οποίες δημοσιεύει κατά τακτά διαστήματα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σημειώσεις που δημοσιεύθηκαν στις 7 Μαΐου 2008 (ΕΕ 2008, C 112, σ. 8) και στις 6 Μαΐου 2011 (ΕΕ 2011, C 137, σ. 1), οι οποίες ίσχυαν κατά τον χρόνο των επίμαχων στην κύρια δίκη εισαγωγών, δεν περιέχουν χωριστές σημειώσεις για τις διακρίσεις 7307 22 10 και 7307 29 10 της ΣΟ.

 Το ολοκληρωμένο δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TARIC)

11      Η πέμπτη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού 2658/87 έχει ως εξής:

«[Έχοντας υπόψη] ότι ορισμένα ειδικά κοινοτικά μέτρα δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της [ΣΟ]· ότι είναι λοιπόν αναγκαίο να δημιουργηθούν συμπληρωματικές κοινοτικές υποδιαιρέσεις και να περιληφθούν σε ενοποιημένο δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Taric)· [...]».

12      Το άρθρο 2 του ως άνω κανονισμού προβλέπει τα εξής:

«Καθιερώνεται από την Επιτροπή [ένα TARIC], το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου, των στατιστικών του εξωτερικού εμπορίου καθώς και των εμπορικών, γεωργικών και άλλων πολιτικών της Κοινότητας που αφορούν την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων.

Το εν λόγω δασμολόγιο βασίζεται στη [ΣΟ] και περιλαμβάνει:

α)      τα μέτρα τα οποία προβλέπει ο παρών κανονισμός,

β)      τις συμπληρωματικές κοινοτικές υποδιαιρέσεις, αποκαλούμενες εφεξής ‘διακρίσεις TARIC’ οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή των ειδικών κοινοτικών μέτρων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ,

[...]».

13      Όσον αφορά τη διάκριση 7307 22 10 της ΣΟ, το TARIC προβλέπει δύο κωδικούς, δηλαδή τον κωδικό TARIC 7307 22 10 10 (περιβλήματα που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος) και τον κωδικό TARIC 7307 22 10 90 (άλλα περιβλήματα). Όσον αφορά τη διάκριση 7307 29 10 της ΣΟ, το TARIC περιλαμβάνει επίσης δύο κωδικούς, δηλαδή τον κωδικό TARIC 7307 29 10 10 (άλλα σπειρώματα, που προορίζονται για ορισμένους τύπους οχημάτων αέρος) και τον κωδικό TARIC 7307 29 10 90 (άλλα σπειρώματα).

 Η διαφορά της κύριας δίκης και το προδικαστικό ερώτημα

14      Η DFST, εταιρία με έδρα τη Δανία, δραστηριοποιείται στην εισαγωγή εξαρτημάτων σωληνώσεων από την αμερικανική κατασκευάστρια εταιρία Swagelok. Τα περισσότερα από τα εισαγόμενα εμπορεύματα εξάγονται στη συνέχεια, κυρίως προς τη Ρωσία και την Ουκρανία, και χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση ειδικά κατασκευασμένων σωλήνων που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, στον φαρμακευτικό κλάδο καθώς και στον κλάδο των πετροχημικών προϊόντων, του πετρελαίου και του αερίου.

15      Το καλοκαίρι του 2013, οι δανικές φορολογικές αρχές προέβησαν σε έλεγχο διαφόρων εξαρτημάτων σωληνώσεων που εισήγαγε η DFST το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου του 2010 και Αυγούστου του 2013.

16      Στο πλαίσιο του ελέγχου, οι αρχές συνέλεξαν, για διεξοδική επιθεώρηση, δέκα εξαρτήματα σωληνώσεων, τα οποία είχαν διασαφιστεί όλα ως περιβλήματα από ανοξείδωτο χάλυβα με βόλτες στη διάκριση TARIC 7307 22 10 90, για την οποία προβλέπεται δασμολογικός συντελεστής 0 %. Η υπόθεση ενώπιον του Vestre Landsret (εφετείου δυτικής περιφέρειας, Δανία), το οποίο είναι το αιτούν δικαστήριο, αφορά μόνον τη δασμολογική κατάταξη των πέντε από τα προϊόντα αυτά, ήτοι των προϊόντων αριθ. 2 έως 5 και 10 (στο εξής: επίμαχα προϊόντα).

17      Σύμφωνα με τις ενδείξεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του κατασκευαστή, το προϊόν αριθ. 2 είναι straight fitting union (ευθύ εξάρτημα ένωσης), το προϊόν αριθ. 3 αντιστοιχεί σε straight fitting male connector (αρσενικό ευθύ εξάρτημα σύνδεσης), το προϊόν αριθ. 4 είναι straight fitting female connector (θηλυκό ευθύ εξάρτημα σύνδεσης), το προϊόν αριθ. 5 αντιστοιχεί σε straight fitting reducer (ευθύ εξάρτημα συστολής) και το προϊόν αριθ. 10 είναι ένας tube adapter male (αρσενικός συνδετήρας σωλήνων).

18      Για τους σκοπούς του εν λόγω ελέγχου, οι δανικές φορολογικές αρχές ζήτησαν από το ινστιτούτο ανάλυσης Force Technology (στο εξής: ινστιτούτο ανάλυσης) να εξετάσει τα επίμαχα προϊόντα και να προτείνει τη δασμολογική κατάταξή τους.

19      Κατά το ινστιτούτο ανάλυσης, το προϊόν αριθ. 2 αποτελείται από «ένα μικρό σωλήνα με ένα εξαγωνικό στοιχείο στη μέση, το οποίο είναι κατάλληλο για τη χρήση εξαγωνικού κλειδιού και [έχει] σύνδεση σύσφιξης και στις δύο πλευρές με το παξιμάδι και τους μεταλλικούς δακτυλίους που αποτελούν μέρος του». Το προϊόν αριθ. 3 αποτελείται από «ένα μικρό σωλήνα με εξαγωνικό στοιχείο στη μέση, το οποίο είναι κατάλληλο για χρήση με εξαγωνικό κλειδί, καθώς και σπείρωμα αερίου από τη μία πλευρά και σπείρωμα με παξιμάδι και μεταλλικούς δακτυλίους από την άλλη πλευρά που αποτελούν μέρος του». Όσον αφορά το προϊόν αριθ. 4, πρόκειται για «ένα μικρό σωλήνα, η μία πλευρά του οποίου είναι ένας θηλυκός σύνδεσμος (female connector), δηλαδή ένα εξαγωνικό άκρο με εσωτερικό σπείρωμα, και η άλλη πλευρά του οποίου είναι σύνδεση σύσφιξης με παξιμάδι (nut) με δύο μεταλλικούς δακτυλίους». Το προϊόν αριθ. 5 αποτελείται «από ένα μικρό σωλήνα με εξαγωνικό στοιχείο στη μέση, το οποίο είναι κατάλληλο για χρήση με εξαγωνικό κλειδί, και μια σύνδεση σύσφιξης με σπείρωμα στη μία πλευρά με το παξιμάδι και τους μεταλλικούς δακτυλίους που αποτελούν μέρος του». Τέλος, όσον αφορά το προϊόν αριθ. 10, πρόκειται για «ένα μικρό σωλήνα που έχει στη μέση ένα εξαγωνικό στοιχείο κατάλληλο για χρήση με εξαγωνικό κλειδί και στη μία πλευρά ένα σπείρωμα αερίου».

20      Το ινστιτούτο ανάλυσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα επίμαχα προϊόντα δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ως «περιβλήματα», διότι δεν επρόκειτο για μικρά τμήματα σωλήνων, με εσωτερικό σπείρωμα ή χωρίς σπείρωμα, που καθιστούν δυνατή τη σύνδεση δύο σωλήνων με βίδωμα στο τμήμα του σωλήνα ή με απλή ώθηση μέσα σε αυτό.

21      Με απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2013, οι δανικές φορολογικές αρχές, βασιζόμενες στην εξέταση που πραγματοποίησε το ινστιτούτο ανάλυσης, η οποία είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι κανένα από τα επίμαχα προϊόντα δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί ως περίβλημα, κατέταξαν τα επίμαχα προϊόντα στη διάκριση TARIC 7307 29 10 90.

22      Η DFST προσέβαλε την απόφαση αυτή ενώπιον της αρμόδιας διοικητικής αρχής, ήτοι της Landsskatteretten (εθνικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών, Δανία), η οποία, με απόφαση της 27ης Σεπτεμβρίου 2019, έκρινε ότι τα επίμαχα προϊόντα, τα οποία θεώρησε ότι ήταν τύπου «straight tube fittings» (ευθέα εξαρτήματα ένωσης σωληνώσεων), δεν έπρεπε να καταταγούν στον κωδικό TARIC 7307 29 10 90 ως άλλα είδη από ανοξείδωτο χάλυβα με βόλτες, αλλά ότι έπρεπε μάλλον, λαμβανομένων υπόψη των αντικειμενικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους, να καταταγούν στον κωδικό TARIC 7307 22 10 90, ως περιβλήματα από ανοξείδωτο χάλυβα με βόλτες, σύμφωνα με τον πρώτο και τον έκτο γενικό κανόνα της ΣΟ.

23      Με δικόγραφο της 19ης Δεκεμβρίου 2019, το Υπουργείο Φορολογίας άσκησε προσφυγή κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου.

24      Ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, το Υπουργείο Φορολογίας υποστηρίζει ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν μπορούν να καταταγούν στον κωδικό TARIC 7307 22 10 90, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για «περιβλήματα», αλλά υπάγονται στον κωδικό TARIC 7307 29 10 90. Συγκεκριμένα, όλα τα επίμαχα προϊόντα έχουν εξωτερικό σπείρωμα και πολλά από αυτά έχουν επίσης δακτυλίους σύσφιξης. Λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων ορισμών του «περιβλήματος» και του «μαστού» σε διάφορα λεξικά και σε άλλες πηγές από τις οποίες προκύπτει ότι ως «περίβλημα» ορίζεται το τμήμα του σωλήνα που είναι το συμπληρωματικό του τμήματος του σωλήνα που ονομάζεται «μαστός» και ότι ως μαστός ορίζεται συστηματικά ο σωλήνας με εξωτερικό σπείρωμα, τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν, επομένως, να χαρακτηριστούν ως περιβλήματα.

25      Αντιθέτως, η DFST υποστηρίζει, στηριζόμενη ιδίως στις επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με την κλάση 7307 της ΣΟ καθώς και στους γενικούς κανόνες και τις αρχές που διέπουν την κατάταξη των εμπορευμάτων στο ΕΣ, ότι τα επίμαχα προϊόντα ορθώς κατατάχθηκαν στη διάκριση TARIC 7307 22 10 90. Το συμπέρασμα αυτό δεν αναιρείται από τα λήμματα λεξικών που επελέγησαν αυθαιρέτως.

26      Η ιρλανδική δεσμευτική δασμολογική πληροφορία (ΔΔΠ) με αριθμό αναφοράς IE 08NT‑14‑284‑03, που αφορά το προϊόν αριθ. 2, και επτά άλλες ΔΔΠ επιβεβαιώνουν περαιτέρω ότι οι φορολογικές αρχές άλλων χωρών της Ένωσης κατατάσσουν προϊόντα, όπως τα επίμαχα, στον κωδικό TARIC 7307 22 10 90. Η ισπανική ΔΔΠ με αριθμό αναφοράς ES‑2014-000535-0324/14 αποδεικνύει επίσης ότι το περίβλημα μπορεί να έχει εξωτερικό σπείρωμα.

27      Υπό τις συνθήκες αυτές, το Vestre Landsret (εφετείο δυτικής περιφέρειας) αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα:

«Έχει η διάκριση 7307 22 10 της συνδυασμένης ονοματολογίας του κοινού δασμολογίου, όπως τροποποιήθηκε με το παράρτημα I του κανονισμού [861/2010], την έννοια ότι περιλαμβάνει είδη όπως τα επίμαχα στην υπόθεση της κύριας δίκης;»

 Επί του προδικαστικού ερωτήματος

 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

28      Με το προδικαστικό του ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο αναφέρεται στη ΣΟ, όπως τροποποιήθηκε με το παράρτημα I του κανονισμού 861/2010, ο οποίος ίσχυε το 2011. Εντούτοις, από τα στοιχεία που παρέσχε το δικαστήριο αυτό προκύπτει ότι οι εισαγωγές που προκάλεσαν τη διαφορά της κύριας δίκης πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου του 2010 και Αυγούστου του 2013. Συνάγεται επομένως, πράγμα το οποίο εναπόκειται ωστόσο στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει, ότι τα κείμενα της ΣΟ που έχουν εφαρμογή στην υπόθεση της κύριας δίκης είναι αυτά που προκύπτουν, αντιστοίχως, από τον κανονισμό 948/2009, ο οποίος τροποποίησε τη ΣΟ από 1ης Ιανουαρίου 2010, από τον κανονισμό 861/2010, ο οποίος τροποποίησε τη ΣΟ από 1ης Ιανουαρίου 2011, από τον κανονισμό 1006/2011, ο οποίος τροποποίησε τη ΣΟ από 1ης Ιανουαρίου 2012, και από τον εκτελεστικό κανονισμό 927/2012, ο οποίος τροποποίησε τη ΣΟ από 1ης Ιανουαρίου 2013.

29      Εντούτοις, δεδομένου ότι το γράμμα των κρίσιμων για την υπόθεση της κύριας δίκης διατάξεων της ΣΟ είναι το ίδιο σε όλες τις τροποποιήσεις, αρκεί να εξεταστεί το υποβληθέν ερώτημα λαμβανομένης υπόψη της ΣΟ όπως προκύπτει από το παράρτημα I του κανονισμού 861/2010.

 Επί του υποβληθέντος ερωτήματος

30      Προκαταρκτικώς, υπενθυμίζεται ότι, όταν το Δικαστήριο επιλαμβάνεται αίτησης προδικαστικής αποφάσεως σε ζητήματα δασμολογικής κατάταξης, το έργο του συνίσταται μάλλον στην αποσαφήνιση των κριτηρίων τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσει το αιτούν δικαστήριο για να κατατάξει ορθώς τα οικεία προϊόντα σύμφωνα με τη ΣΟ, παρά στο να προβεί το ίδιο στην κατάταξη αυτή. Η εν λόγω κατάταξη στηρίζεται αμιγώς σε εκτίμηση περί τα πράγματα, την οποία δεν μπορεί να πραγματοποιήσει το Δικαστήριο στο πλαίσιο αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως (απόφαση της 20ής Οκτωβρίου 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, σκέψη 21 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία).

31      Επιπλέον, τονίζεται ότι, κατά πάγια νομολογία, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από το άρθρο 267 ΣΛΕΕ διαδικασίας συνεργασίας μεταξύ του εθνικού δικαστή και του Δικαστηρίου, εναπόκειται στο Δικαστήριο να δώσει στον εθνικό δικαστή χρήσιμη απάντηση που να του παρέχει τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς της οποίας έχει επιληφθεί. Υπό το πρίσμα αυτό και εφόσον είναι αναγκαίο, το Δικαστήριο μπορεί να αναδιατυπώσει τα ερωτήματα που του έχουν υποβληθεί (απόφαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2016, Schenker, C‑409/14, EU:C:2016:643, σκέψη 72 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία).

32      Εν προκειμένω, από την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει ότι, με το ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί αν η διάκριση 7307 22 10 της ΣΟ έχει την έννοια ότι εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα, πλην των χυτών, τα οποία έχουν εξωτερικό σπείρωμα και τα οποία δεν αποτελούν μικρά τμήματα σωληνώσεων, με εσωτερικό σπείρωμα, τα οποία καθιστούν δυνατή τη σύνδεση δύο σωλήνων με βίδωμα στο εξάρτημα αυτό ή με απλή ώθηση μέσα σε αυτό, μπορούν να θεωρηθούν ως «περιβλήματα» υπαγόμενα στη διάκριση αυτή.

33      Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, χάριν της ασφαλείας δικαίου και προς διευκόλυνση των ελέγχων, το αποφασιστικό κριτήριο για τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων πρέπει κατά κανόνα να αναζητείται στα αντικειμενικά τους χαρακτηριστικά και στις αντικειμενικές τους ιδιότητες, όπως προσδιορίζονται στο γράμμα της κλάσεως της ΣΟ και των αντίστοιχων σημειώσεων των τμημάτων ή των κεφαλαίων [απόφαση της 30ής Απριλίου 2020, DHL Logistics (Slovakia), C‑810/18, EU:C:2020:336, σκέψη 25 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία].

34      Κατά τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της ΣΟ, η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μιας και της αυτής κλάσης καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των διακρίσεων, των τμημάτων ή των κεφαλαίων, ενώ γίνεται δεκτό ότι οι τίτλοι των τμημάτων, των κεφαλαίων ή των υποκεφαλαίων έχουν ενδεικτική μόνον αξία.

35      Οι επεξηγηματικές σημειώσεις που καταρτίζονται από την Επιτροπή όσον αφορά τη ΣΟ και εκείνες που εκδίδονται από τον ΠΟΤ όσον αφορά το ΕΣ συμβάλλουν σημαντικά στην ερμηνεία του περιεχομένου των διαφόρων δασμολογικών κλάσεων, χωρίς όμως να έχουν δεσμευτική νομική ισχύ. Οι επεξηγηματικές σημειώσεις της ΣΟ, οι οποίες δεν υποκαθιστούν εκείνες του ΕΣ, πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικές των τελευταίων και να λαμβάνονται υπόψη μαζί με αυτές (απόφαση της 15ης Απριλίου 2021, Vogel Import Export, C‑62/20, EU:C:2021:288, σκέψη 31 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία).

36      Εν προκειμένω, η κλάση 7307 της ΣΟ αφορά τα εξαρτήματα σωληνώσεων από χυτοσίδηρο, από σίδηρο ή από χάλυβα. Περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες, εκ των οποίων η πρώτη προσδιορίζεται με τον όρο «χυτά», η δεύτερη με τις λέξεις «Άλλα, από ανοξείδωτο χάλυβα» και η τρίτη με τον όρο «άλλα».

37      Οι διάδικοι της κύριας δίκης δεν αμφισβητούν ότι τα επίμαχα προϊόντα εμπίπτουν στη δεύτερη από τις κατηγορίες αυτές. Η κατηγορία αυτή διακρίνει τέσσερις υποκατηγορίες, ήτοι, πρώτον, «φλάντζες», δεύτερον, «αγκύλες, καμπύλες και χιτώνια με σπείρωμα», συμπεριλαμβανομένων των «χιτωνίων», που αναφέρονται στη διάκριση 7307 22 10 της ΣΟ, τρίτον, «εξαρτήματα με συγκόλληση», και τέταρτον, «άλλα» εξαρτήματα σωληνώσεων, συμπεριλαμβανομένων άλλων εξαρτημάτων με σπείρωμα, που αναφέρονται στη διάκριση 7307 29 10 της ΣΟ. Δεδομένου ότι πρόκειται για υπολειμματική κατηγορία, η τελευταία αυτή υποκατηγορία καλύπτει επομένως τα εξαρτήματα με σπείρωμα σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα, εκτός από εκείνα που καλύπτονται από τις τρεις πρώτες υποκατηγορίες. Οι διάδικοι της κύριας δίκης δεν αμφισβητούν ότι τα επίμαχα προϊόντα εμπίπτουν είτε στη δεύτερη είτε στην τέταρτη από τις υποκατηγορίες αυτές, ανάλογα με το αν μπορούν να θεωρηθούν ως «περιβλήματα» με σπείρωμα.

38      Επομένως, πρέπει να καθοριστεί το περιεχόμενο του όρου «περιβλήματα», κατά την έννοια της διακρίσεως 7307 22 10 της ΣΟ.

39      Η έννοια αυτή δεν ορίζεται ούτε στη ΣΟ, ούτε στο ΕΣ, ούτε στις επεξηγηματικές σημειώσεις της ΣΟ ή στις επεξηγηματικές σημειώσεις του ΕΣ.

40      Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι, κατά πάγια νομολογία, η σημασία και το περιεχόμενο εκφράσεων ως προς τις οποίες το δίκαιο της Ένωσης δεν παρέχει κανέναν ορισμό πρέπει να προσδιορίζονται σύμφωνα με το σύνηθες νόημά τους στην καθημερινή γλώσσα, λαμβανομένων ιδίως υπόψη του πλαισίου εντός του οποίου αυτές χρησιμοποιούνται και των σκοπών που επιδιώκει η ρύθμιση της οποίας αποτελούν μέρος (απόφαση της 26ης Μαρτίου 2020, Pfizer Consumer Healthcare, C‑182/19, EU:C:2020:243, σκέψη 48 και εκεί μνημονευόμενη νομολογία).

41      Όσον αφορά, πρώτον, το σύνηθες νόημα του όρου «περιβλήματα» στην καθημερινή γλώσσα, από διάφορα λεξικά και άλλες πηγές στις οποίες παρέπεμψαν οι δανικές φορολογικές αρχές, στην υπόθεση της κύριας δίκης, και η Δανική Κυβέρνηση, με τις γραπτές παρατηρήσεις της, προκύπτει ότι, στη δανική, τη γερμανική και την αγγλική γλώσσα, ως «περίβλημα» ορίζεται ένας βραχύς σωλήνας, ο οποίος προορίζεται να περιβάλλει τα άκρα δύο σωλήνων και ότι το εξάρτημα του σωλήνα που προσδιορίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι το συμπληρωματικό του που προσδιορίζεται ως «μαστός», το δε εξάρτημα που προσδιορίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι λείο ή με εξωτερικό σπείρωμα. Επομένως, σύμφωνα με τα λεξικά και τις πηγές αυτές, το περίβλημα, αν δεν είναι λείο, μπορεί να έχει μόνο εσωτερικό σπείρωμα, δεδομένου ότι διαφορετικά δεν θα μπορούσε να περιβάλει τα άκρα των σωλήνων που συνδέει.

42      Δεύτερον, όσον αφορά το πλαίσιο εντός του οποίου χρησιμοποιείται ο όρος «περιβλήματα», επισημαίνεται, πρώτον, ότι, όπως υπογράμμισε, κατ’ ουσίαν, η Επιτροπή στις γραπτές παρατηρήσεις της, πολλοί όροι που προσδιορίζουν εξαρτήματα σωληνώσεων στο ΕΣ, στη ΣΟ, καθώς και στις επεξηγηματικές σημειώσεις του ΕΣ και της ΣΟ φαίνεται να εμπνέονται, σε πολλές γλωσσικές αποδόσεις, από όρους που αντιστοιχούν σε ορισμένα σχήματα, όπως μέρη του σώματος, γράμματα της αλφαβήτου ή ενδύματα, και παρέχουν, ως εκ τούτου, ένδειξη ως προς το σχήμα του συγκεκριμένου είδους εξαρτήματος. Για παράδειγμα, οι λέξεις στα δανικά «rørknae» και «rørbøjninger» («elbows» και «bends» στα αγγλικά, καθώς και «coudes» και «courbes» στα γαλλικά) υποδηλώνουν ένα προϊόν το οποίο, όπως ένα γόνατο (knae), είναι κυρτό, όπως ακριβώς και η λέξη «muffe» («sleeve» στα αγγλικά και «manchon» στα γαλλικά) υποδηλώνει ότι το προϊόν που προσδιορίζεται με τον τρόπο αυτόν έχει τη μορφή μανικιού. Συναφώς, το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε η DFST στην υπόθεση της κύριας δίκης, ο όρος «muffe» στη δανική γλώσσα μπορεί να μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα με πολλούς τρόπους δεν ασκεί επιρροή, δεδομένου ότι το αγγλικό κείμενο της ΣΟ χρησιμοποιεί τη λέξη «sleeve» για να μεταφράσει τον όρο «περίβλημα».

43      Δεύτερον, δεδομένου ότι οι επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με την κλάση 7307 του ΕΣ αναφέρονται, εκτός από τα περιβλήματα, και σε άλλα προϊόντα, όπως οι μειωτήρες και οι συζευκτήρες, πρέπει να γίνει δεκτό ότι τα προϊόντα αυτά είναι διαφορετικά από τα περιβλήματα. Συνεπώς, εάν τα επίμαχα προϊόντα θεωρούνταν μειωτήρες και συζευκτήρες, δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι υπάγονται στη διάκριση 7307 22 10 της ΣΟ. Όπως επισήμανε η Επιτροπή στις γραπτές παρατηρήσεις της, αυτό θα μπορούσε να ισχύει ιδίως για τα προϊόντα αριθ. 2 και 5, δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά περιγράφονται από τον παραγωγό ως straight fitting union (ευθύς συζευκτήρας) και straight fitting reducer (ευθύς μειωτήρας) αντίστοιχα, πράγμα που εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει.

44      Τρίτον, δεδομένου ότι οι επεξηγηματικές σημειώσεις του ΕΣ, μνημονεύοντας «τα περιβλήματα και τους μαστούς», διακρίνουν την έννοια «περίβλημα» από την έννοια του «μαστού», πρέπει να γίνει δεκτό ότι το περίβλημα και ο μαστός είναι δύο διαφορετικά προϊόντα, καθένα από τα οποία έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Λαμβανομένων, όμως, υπόψη των ορισμών της λέξης «μαστός» που περιλαμβάνονται σε διάφορα λεξικά και πηγές, από τους οποίους προκύπτει, όπως επισημάνθηκε στη σκέψη 41 της παρούσας αποφάσεως, ότι οι μαστοί, αν δεν είναι λείοι, έχουν εξωτερικό σπείρωμα, πρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι μόνον ο ορισμός της λέξης «μαστός» που προτείνεται από το ινστιτούτο ανάλυσης και παρατίθεται στη σκέψη 20 της παρούσας αποφάσεως καθιστά δυνατή τη διάκριση των περιβλημάτων από τους μαστούς.

45      Τέταρτον, όπως επισήμανε η Επιτροπή με τις γραπτές παρατηρήσεις της, ορισμένα από τα υπό εξέταση προϊόντα φαίνεται να έχουν τα χαρακτηριστικά διαφόρων τύπων εξαρτημάτων σωληνώσεων που διαλαμβάνονται στη ΣΟ ή στις επεξηγηματικές σημειώσεις του ΕΣ. Δεδομένου ότι, όπως επισημαίνεται στη σκέψη 37 της παρούσας απόφασης, η κατηγορία των λοιπών εξαρτημάτων σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα, πλην των χυτών, περιλαμβάνει, εκτός από τρεις ειδικότερες υποκατηγορίες, μεταξύ των οποίων εκείνη που προσδιορίζεται ως «γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες», μια υποκατηγορία «άλλα», τα προϊόντα αυτά πρέπει να καταταγούν στην τελευταία διάκριση, δηλαδή στη διάκριση 7307 29 10 της ΣΟ, εφόσον δεν εμπίπτουν αποκλειστικά στην έννοια «περιβλήματα», πράγμα που πρέπει, ωστόσο, να εξακριβώσει το αιτούν δικαστήριο.

46      Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτό ότι τα εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα, πλην των χυτών, τα οποία έχουν εξωτερικό σπείρωμα και δεν αποτελούν μικρά τμήματα σωλήνα, με εσωτερικό σπείρωμα, και τα οποία καθιστούν δυνατή τη σύνδεση δύο σωλήνων με βίδωμα στο εξάρτημα αυτό ή με απλή ώθηση μέσα σε αυτό εμπίπτουν στη διάκριση 7307 29 10 της ΣΟ.

47      Η εκτίμηση αυτή δεν αναιρείται από την πρακτική ορισμένων κρατών μελών στον τομέα των ΔΔΠ. Πράγματι, από τις γραπτές παρατηρήσεις της Επιτροπής προκύπτει ότι η ιρλανδική ΔΔΠ με αριθμό αναφοράς IE 08NT‑14‑284‑03, την οποία επικαλείται η DFST στη διαδικασία της κύριας δίκης, έχει ανακληθεί. Επιπλέον, οι λοιπές ΔΔΠ στις οποίες παρέπεμψαν οι διάδικοι της κύριας δίκης, η Δανική Κυβέρνηση και η Επιτροπή στη διαδικασία της κύριας δίκης και στις γραπτές παρατηρήσεις τους στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, αντιστοίχως, φαίνεται να επιβεβαιώνουν, υπό την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, την εν λόγω εκτίμηση.

48      Λαμβανομένων υπόψη των προεκτεθέντων, στο υποβληθέν ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι η διάκριση 7307 22 10 της ΣΟ έχει την έννοια ότι εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα, πλην των χυτών, τα οποία έχουν εξωτερικό σπείρωμα και δεν αποτελούν μικρά τμήματα σωλήνων με εσωτερικό σπείρωμα και τα οποία χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση δύο σωλήνων με βίδωμα στο εξάρτημα αυτό ή με απλή ώθηση μέσα σε αυτό, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως «περιβλήματα» υπαγόμενα στη διάκριση αυτή.

 Επί των δικαστικών εξόδων

49      Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, σ’ αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (έκτο τμήμα) αποφαίνεται:

Η διάκριση 7307 22 10 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 254/2000 του Συμβουλίου, της 31ης Ιανουαρίου 2000, όπως το εν λόγω παράρτημα τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 861/2010 της Επιτροπής, της 5ης Οκτωβρίου 2013,

έχει την έννοια ότι:

εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα, πλην των χυτών, τα οποία έχουν εξωτερικό σπείρωμα και δεν αποτελούν μικρά τμήματα σωλήνων με εσωτερικό σπείρωμα και τα οποία χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση δύο σωλήνων με βίδωμα στο εξάρτημα αυτό ή με απλή ώθηση μέσα σε αυτό, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως «περιβλήματα» υπαγόμενα στη διάκριση αυτή.

(υπογραφές)


*      Γλώσσα διαδικασίας: η δανική.