Language of document : ECLI:EU:C:2004:122

Arrêt de la Cour

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)
4. marts 2004 (1)

»Fælles toldtarif – den kombinerede nomenklatur – toldposition – tilberedning på basis af ekstrakter af te«

I sag C-130/02,

angående en anmodning, som Finanzgericht München (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Krings GmbH,

mod

Oberfinanzdirektion Nürnberg,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende dels fortolkningen af den fælles toldtarifs kombinerede nomenklatur, således som den fremgår af Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 279, s. 1), dels gyldigheden af Kommissionens forordning (EF) nr. 306/2001 af 12. februar 2001 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (EFT L 44, s. 25),

har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling)sammensat af A. Rosas (refererende dommer) som fungerende formand for Femte Afdeling, og dommerne A. La Pergola og S. von Bahr,

generaladvokat: C. Stix-Hackl
justitssekretær: R. Grass,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

Krings GmbH ved Rechtsanwalt G. Kroemer

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved J.C. Schieferer, som befuldmægtiget, bistået af Rechtsanwalt M. Núñez Müller,

på grundlag af den refererende dommers rapport,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgendeDom1
Ved kendelse af 27. februar 2002, indgået til Domstolen den 9. april 2002, har Finanzgericht München i medfør af artikel 234 EF forelagt to præjudicielle spørgsmål vedrørende dels fortolkningen af den fælles toldtarifs kombinerede nomenklatur (herefter »KN«), således som den fremgår af Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 279, s. 1), dels gyldigheden af Kommissionens forordning (EF) nr. 306/2001 af 12. februar 2001 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (EFT L 44, s. 25).

2
Spørgsmålene er blevet rejst under en sag mellem Krings GmbH, et tysk selskab (herefter »Krings«), og Oberfinanzdirektion Nürnberg (Tyskland) vedrørende tariferingen af to blandinger, der er bestemt til fremstilling af drikkevarer på basis af te.


Relevante retsforskrifter

3
Kapitel 9 i KN vedrørende kaffe, te, maté og krydderier indeholder bl.a. position 0902 (te, også aromatiseret), der omfatter underposition 0902 40 00, der har følgende ordlyd: »anden sort te (fermenteret) og anden delvis fermenteret te«. De i denne underposition omhandlede varer er fritaget for told.

4
Kapitel 21 i KN, der vedrører diverse produkter fra næringsmiddelindustrien, omfatter bl.a. følgende positioner:

KN-kode

Varebeskrivelse

Bunden toldsats (%)

1

2

3

2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf:

    
[…]

[…]

[…]

2101 12

-- Varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe:

    
2101 12 92

--- Varer tilberedt på basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af kaffe

11,5

[…]

[…]

[…]

2101 20

- Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af te eller maté:

    
2101 20 20

-- Ekstrakter, essenser og koncentrater

6

    -- Tilberedte varer:

    
2101 20 92

--- På basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af te eller maté

6

2101 20 98

--- I andre tilfælde

6,5 + EA

[…]

[…]

[…]

2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet:

    
[…]

[…]

[…]

2106 90 98

--- I andre tilfælde

9 + EA

5
I henhold til artikel 9 i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2559/2000, har Kommissionen vedtaget forordning nr. 306/2001.

6
Artikel 1 i forordning nr. 306/2001 bestemmer:

»De varer, der er anført i kolonne 1 i skemaet i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur i de i kolonne 2 i skemaet nævnte KN-koder.«

7
Forordningen indeholder et bilag, hvis punkt 2 og 3 lyder således:

Varebeskrivelse

Tarifering

(KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

[…]

[…]

[…]

2. Produkt i pulverform med betegnelsen »citronte«, der anvendes til tilberedelse af te og har følgende sammensætning (i vægtprocent):

– sukker: 90,1

– teekstrakt: 2,5

og små mængder maltodextrin, citronsyre, citronaroma og antiklumpningsmiddel

Varen er bestemt til at drikkes efter fortynding

med vand

2101 20 92­

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 2101, 2101 20 og 2101 20 92

Varen betragtes som en tilberedning på basis af teekstrakt med tilsat sukker i overensstemmelse med HS forklarende bemærkning til position 2101, første afsnit, punkt 3

3. Flydende produkt til tilberedning af te og med

følgende kemiske sammensætning (i vægtprocent):

– (94% beregnet på grundlag af tørstofindhold) sukker: 58,1

– vand: 38,8

– teekstrakt: 2,2

– tri-natriumcitrat: 0,9

Varen er bestemt til at drikkes efter fortynding med vand

2101 20 92

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 og 6 til den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 2101, 2101 20 og 2101 20 92

Varen betragtes som en tilberedning på basis af teekstrakt med tilsat sukker i overensstemmelse med HS forklarende bemærkning til position 2101, første afsnit, punkt 3

[…]

[…]

[…]

8
Punkt 1 og 3 i afsnit IV, kapitel 21, med overskriften »Diverse produkter fra næringsmiddelindustrien« i de forklarende bemærkninger til position 21.01 i det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (herefter »det harmoniserede system«) præciserer følgende:

»Denne position omfatter:

1)
Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe. De kan være fremstillet af ren kaffe, også koffeinfri, eller af blandinger af ren kaffe og kaffeerstatning, uanset blandingsforholdet. De forekommer flydende eller i pulverform og er almindeligvis stærkt koncentrerede. Under denne gruppe hører især pulverkaffe, der er brygget kaffe, der dehydreres, eller brygget kaffe, der fryses, inden det tørres under vakuum.

2)
Ekstrakter, essenser og koncentrater af te eller maté. Det i pkt. 1 anførte gælder – med de nødvendige tillempninger – også for de her nævnte varer.

3)
Varer, tilberedt på basis af de under punkt 1 og 2 nævnte ekstrakter, essenser og koncentrater. Det drejer sig om varer, tilberedt på basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af kaffe, te eller maté (og ikke varer, der er tilberedt ved at tilsætte kaffe, te eller maté til andre varer), herunder ekstrakter osv. tilsat stivelse eller andre carbohydrater under fremstillingen.«

9
For så vidt angår underposition 2101 12 i det harmoniserede system vedrørende varer tilberedt på basis af disse ekstrakter, essenser eller koncentrater eller på basis af kaffe har Toldsamarbejdsrådet vedtaget en tariferingsafgørelse, der har følgende ordlyd:

»1. Tilberedning på basis af kaffeekstrakt, bestående af 98,5% opløselig kaffe (fremstillet ved udkogning af kaffe efterfulgt af tørring) og 1,5% steviosid (et ikke-kalorieholdigt sødestof).«

10
De almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur, der fremgår af nomenklaturens første del, under afsnit I, punkt A, bestemmer bl.a.:

»Tariferingen af varer i KN sker efter følgende regler:

1.
Overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler tjener alene til orientering; tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser samt, for så vidt det ikke strider mod de nævnte tekster og bestemmelser, efter nedenstående regler.

2.
[...]

b)
Når et bestemt materiale nævnes i en positionstekst, henhører materialet under positionen såvel i ren tilstand som blandet med eller i forbindelse med andre materialer. Når varer fremstillet af et bestemt materiale nævnes, tages der herved sigte på varer fremstillet såvel helt som delvis af det pågældende materiale. Den nærmere fremgangsmåde ved tariferingen af blandinger og af sammensatte varer er angivet i litra 3 nedenfor.

3.
Såfremt varer ved anvendelse af ovennævnte litra 2 b) eller af andre årsager kan henføres under to eller flere positioner, afgøres tariferingen efter følgende regler:

a)
Den position, der har den mest specificerede varebeskrivelse, skal foretrækkes for positioner med en mere almindelig varebeskrivelse. Såfremt to eller flere positioner hver for sig kun nævner en del af de materialer, som indgår i blandinger eller sammensatte varer, eller en del af varer i sæt til detailsalg, betragtes disse positioner som lige specificerede for disse varer, selv om en af dem giver en mere fuldstændig eller præcis beskrivelse af varerne.

b)
Når den foran under a) nævnte regel ikke kan anvendes ved tariferingen af blandinger eller sammensatte varer, bestående af forskellige materialer eller forskellige bestanddele, eller af varer i sæt til detailsalg, tariferes de pågældende varer, som om de bestod af det materiale eller den bestanddel, der er karaktergivende, for så vidt udøvelsen af et skøn herover forekommer mulig.

c)
Når hverken den foran under a) eller den foran under b) angivne regel kan anvendes ved tariferingen, henføres varen under den position, som har det højeste nummer blandt de positioner, der i lige grad kan komme i betragtning.«


Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

11
Den 9. august 2000 anmodede Krings Oberfinanzdirektion Hamburg (Tyskland), der inden for det tyske toldvæsen er ansvarlig for anvendelsen af kapitel 9 i KN, om to bindende tariferingsoplysninger for to blandinger bestemt til fremstilling af drikkevarer på basis af te. Krings begærede varerne tariferet i underposition 0902 40 00 i KN. Oberfinanzdirektion Hamburg videresendte begæringen til Oberfinanzdirektion Nürnberg, der er den myndighed, der er ansvarlig for varer, som henhører under kapitel 21 i KN.

12
Ifølge de oplysninger, som Krings har fremlagt for toldvæsnet, består begge de pågældende varer af en blanding af 64% krystalsukker, 1,9% teekstrakt og vand, og den ene af blandingerne er tilsat 0,8% citronsyre.

13
Efter den undersøgelse, som Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt München (teknisk institut for kontrol og uddannelse af toldmyndighederne i München) foretog, er blandingerne sirupsagtige, mørkebrune, søde væsker, og den blanding, der indeholder citronsyre, er ligeledes syrnet. De har desuden en svag smag af te og et koffeinindhold (HPCL) på 59 mg/100 og 43 mg/100 (HPLC). Ud fra koffeinindholdet beregnede instituttet blandingernes indhold af teekstrakt til mellem 1 og 2,4% eller 0,7 og 1,7% af totalvægten. Henset til det ringe indhold af ekstrakter af sort te anbefalede instituttet, at varerne tariferedes i underposition 2106 90 98 (vedrørende tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet) i KN.

14
Den 4. oktober 2000 afgav Oberfinanzdirektion Nürnberg to bindende tariferingsoplysninger med numrene DE M/1895/00-1 og DE M/1896/00-1, der tariferede de omhandlede varer i underposition 2106 90 98 i KN.

15
Ved afgørelse af 30. juli 2001 forkastede Oberfinanzdirektion Nürnberg Krings klager over de to bindende tariferingsoplysninger. Selskabet anlagde derefter sag ved Finanzgericht München, hvori selskabet gjort gældende, at de omtvistede varer skulle tariferes i position 2101 i KN. Ifølge Krings er position 2106 en opsamlingsposition, der kun kommer i betragtning, når ingen anden position i KN finder anvendelse. Position 2101 finder anvendelse i hovedsagen, fordi den ifølge sin ordlyd bl.a. dækker ekstrakter, essenser og koncentrater af te, samt varer tilberedt på basis af disse produkter. Krings nedlagde herefter påstand om, at afgørelsen af 30. juli 2001 og de bindende tariferingsoplysninger af 4. oktober 2000 annulleres, samt at Oberfinanzdirektion Nürnberg tilpligtes at tarifere varerne i underposition 2101 20 92.

16
Finanzgericht München er af den opfattelse, at tariferingen af de omhandlede varer i position 0902 i KN ikke kan komme på tale, da varerne ikke indeholder te, som nævnt i denne position, men udelukkende teekstrakt. Retten har desuden understreget, at ekstrakter, essenser og koncentrater af te udtrykkeligt henhører under position 2101 i KN, og at underposition 2101 20 heri omhandler »ekstrakter, essenser og koncentrater af te samt varer tilberedt på basis heraf«. Ifølge Finanzgericht München betyder udtrykket »på basis af«, at tekoncentratet udgør langt den væsentligste bestanddel af tilberedningen og ikke blot den overvejende bestanddel eller den bestanddel, der er karaktergivende. Denne fortolkning støttes af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system vedrørende underposition 2101 12 og af opbygningen af underpositionerne i KN, hvorefter andre bestanddele mængdemæssigt set kun er af underordnet betydning. I en tariferingsafgørelse består en tilberedning på basis af kaffeekstrakt af 98,5% opløselig kaffe og 1,5% sødestof. I det foreliggende tilfælde i hovedsagen indeholder de omtvistede varer imidlertid kun en meget lille mængde teekstrakt – 1,9% ifølge Krings angivelser – hvilket under alle omstændigheder ikke udgør »basis« for de pågældende blandinger.

17
Finanzgericht München har i øvrigt henvist til Domstolens faste praksis (jf. bl.a. dom af 20.6.1996, sag C-121/95, VOBIS Microcomputer, Sml. I, s. 3047, præmis 13), hvorefter det afgørende kriterium ved tarifering af varer normalt er disses objektive karakteristika og egenskaber, som beskrevet i den enkelte position i den fælles toldtarif og de supplerende bestemmelser til dennes afsnit og kapitler. I det foreliggende tilfælde i hovedsagen kan de af fabrikanten fremlagte oplysninger, hvorefter de omhandlede varer indeholder en minimumstilsætning på 1,9% teekstrakt, ikke kontrolleres. Ifølge en sagkyndig, der har afgivet forklaring for Finanzgericht München, kan indholdet af teekstrakt i sådanne tilberedninger kun vanskeligt fastlægges og med stor unøjagtighed. Den forelæggende ret er af den opfattelse, at formuleringen »på basis af koncentrater af te« i position 2101 i KN er udtryk for, at varen skal indeholde en faktisk andel af tekoncentrater. Det er ikke tilstrækkeligt, at teekstrakten eller endog blot tesmagen er karakteristisk for tilberedningen.

18
Finanzgericht München har i denne forbindelse oplyst, at det ved en smagning af de omhandlede varer, som medlemmerne af denne ret har foretaget, ikke klart kunne fastslås, at de havde en sådan tesmag.

19
Ifølge Finanzgericht München er det i modsætning til det, som Bundesministerium für Finanzen (det tyske forbundsfinansministerium) har anført i en skrivelse af 28. februar 2002, der er fremlagt af Krings, ikke afgørende, at de omhandlede varer opfylder de kriterier, som er fastsat ved de nationale levnedsmiddelbestemmelser for tilberedninger bestemt til fremstilling af drikkevarer på basis af te. Finanzgericht München finder det usandsynligt, at det omhandlede koncentrat af sukkersirup, når det opblandes med henblik på drikbarhed stadig vil have det krævede teindhold. Under alle omstændigheder henhører enhver tilberedning, der indeholder et tekoncentrat, ikke under underposition 2101 20 92 i KN allerede som følge af denne tilsætning.

20
Finanzgericht München er imidlertid af den opfattelse, at den er afskåret fra at træffe afgørelse i hovedsagen i den retning, da Kommissionens forordning nr. 306/2001 har tariferet tilsvarende varer i underposition 2101 20 92 og har anset de pågældende tilberedninger på basis af sukker med tilsat teekstrakt for at være en tilberedning »på basis af teekstrakt« med »tilsat sukker«. Finanzgericht München er således af den opfattelse, at det er nødvendigt først at forelægge Domstolen spørgsmålet om forordningens gyldighed.

21
Under disse omstændigheder har Finanzgericht München besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1)
Skal [KN] fortolkes således, at blandinger bestående af

a)
64% krystalsukker, 1,9% teekstrakt og vand og

b)
64% krystalsukker, 1,9% teekstrakt, 0,8% citronsyre og vand

ikke skal betragtes som tilberedninger på basis af teekstrakter?

2)
Er forordning [nr. 306/2001] gyldig for så vidt angår de varer, der er beskrevet i punkt 2 og 3 i tabellen i bilaget til forordningen?«


De præjudicielle spørgsmål

22
Det bemærkes indledningsvis, at tvisten i hovedsagen vedrører tariferingen af to blandinger bestemt til fremstilling af drikkevarer på basis af te, og – som Finanzgericht München har konstateret i forelæggelseskendelsen – at tilsvarende varer er blevet tariferet i underposition 2101 20 92 i KN (vedrørende tilberedninger på basis af ekstrakter, essenser eller koncentrater af te eller maté) i forordning nr. 306/2001, der er vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 9 i forordning nr. 2658/87. I det foreliggende tilfælde er den forelæggende ret af den opfattelse, at henset til deres ringe indhold af teekstrakter, kan de pågældende varer ikke henføres under position 2101 20 92 i KN, og den har i denne forbindelse stillet spørgsmålstegn ved gyldigheden af forordning nr. 306/2001.

23
Det bemærkes ligeledes, at de to spørgsmål, der er forelagt Domstolen, rejser et fortolkningsproblem vedrørende underposition 2101 20 92 i KN. Det skal desuden understreges, at Finanzgericht München med de præjudicielle spørgsmål nærmere bestemt ønsker oplyst, om forordning nr. 306/2001 er gyldig, for så vidt som den henfører visse varer, hvis indhold af teekstrakt ikke overstiger henholdsvis 2,5% og 2,2% af totalvægten, under underposition 2101 20 92 i KN, og om denne tarifering finder analog anvendelse på to blandinger bestemt til fremstilling af drikkevarer på basis af te, der begge består af 64% krystalsukker og 1,9% teekstrakt og vand, hvortil der for den ene af blandingernes vedkommende er tilsat 0,8% citronsyre.

24
For så vidt angår det andet spørgsmål, der er forelagt af den forelæggende ret, har Krings og Kommissionen gjort gældende, at forordning nr. 306/2001 er forenelig med KN, og at de i hovedsagen omhandlede varer, der svarer til dem, der er omhandlet i denne forordning, men som har et endnu mindre indhold af teekstrakter, nemlig 1,9% af totalvægten, ligeledes henhører under underposition 2101 20 92 i KN.

25
Det bemærkes i denne forbindelse, at volder et bestemt produkts tarifering i KN vanskeligheder, eller kan den diskuteres, udsteder Kommissionen efter udtalelse fra Toldkodeksudvalget en tariferingsforordning som forordning nr. 306/2001 i det foreliggende tilfælde (jf. dom af 17.5.2001, sag C-119/99, Hewlett Packard, Sml. I, s. 3981, præmis 18).

26
Ifølge Domstolens praksis har Rådet tildelt Kommissionen en vid skønsmæssig beføjelse til i samarbejde med medlemsstaternes toldsagkyndige at præcisere indholdet af de positioner, der kommer i betragtning ved tariferingen af en bestemt vare. Kommissionens beføjelse til at vedtage foranstaltninger som angivet i artikel 9 i forordning nr. 2658/87 bemyndiger den imidlertid ikke til at ændre hverken indholdet eller rækkevidden af toldpositionerne (jf. i denne retning dom af 14.12.1995, sag C-267/94, Frankrig mod Kommissionen, Sml. I, s. 4845, præmis 19 og 20, og af 28.3.2000, sag C-309/98, Holz Geenen, Sml. I, s. 1975, præmis 13).

27
Det er derfor påkrævet at undersøge, om underposition 2101 20 92 i KN skal fortolkes således, at den omfatter varer, der har et ringe indhold af teekstrakt, som de i punkt 2 og 3 i tabellen i bilaget til forordning nr. 306/2001 angivne.

28
Efter fast retspraksis følger det af såvel retssikkerheds- som kontroltekniske hensyn, at det afgørende kriterium ved tarifering af varer normalt vil være disses objektive karakteristika og egenskaber som beskrevet i den enkelte position i KN. De forklarende bemærkninger, der for så vidt angår KN er udarbejdet af Kommissionen, og for så vidt angår det harmoniserede system er udarbejdet af Toldsamarbejdsrådet, indeholder vigtige, om end ikke bindende, bidrag til fortolkningen af de forskellige toldpositioners rækkevidde (jf. VOBIS Microcomputer-dommen, præmis 13, dom af 28.4.1999, sag C-405/97, Mövenpick Deutschland, Sml. I, s. 2397, præmis 18, og Holz Geenen-dommen, præmis 14).

29
Ordlyden af position 2101 i KN omhandler bl.a. tilberedninger på basis af ekstrakter, essenser og koncentrater af te. Som Krings og Kommissionen med rette har gjort gældende, foreskriver hverken ordlyden af position 2101 – såvel i KN som i det harmoniserede system – eller opbygningen af underpositionerne mindsteindholdet af te for de heri omhandlede tilberedninger. I modsætning til den forelæggende rets synspunkt er der intet objektivt holdepunkt for, at te skal udgøre hovedbestanddelen i sådanne tilberedninger. Det er tilstrækkeligt, at ekstrakten eller koncentratet af te indgår i fremstillingen heraf som en væsentlig bestanddel, der giver disse tilberedte næringsmidler deres særpræg.

30
Endvidere kan varens anvendelse ifølge Domstolens praksis udgøre et objektivt kriterium ved tariferingen, såfremt varen og dens anvendelse hænger uløseligt sammen, og denne sammenhæng kan påvises ud fra varens objektive karakteristika og egenskaber (jf. dom af 1.6.1995, sag C-459/93, Thyssen Haniel Logistic, Sml. I, s. 1381, præmis 13, og Holz Geenen-dommen, præmis 15).

31
I det foreliggende tilfælde drejer det sig om varer på basis af te, der er bestemt til at drikkes blot efter opløsning af ekstrakten eller koncentratet af te i vand. Ifølge Krings og Kommissionen er sammensætningen af de omhandlede varer tilpasset deres endelige indtagelse og i overensstemmelse med de standarder, der følges af fabrikanter af drikkevarer på basis af te. Under disse omstændigheder støtter de omhandlede varers anvendelsesformål en tarifering i underposition 2101 20 92 i KN.

32
Den forelæggende ret bør herefter gives det svar, at gennemgangen af det andet spørgsmål intet har frembragt, der kan rejse tvivl om gyldigheden af forordning nr. 306/2001, for så vidt som den henfører de i punkt 2 og 3 i tabellen i bilaget til forordningen angivne varer under underposition 2101 20 92 i KN, således som den fremgår af Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif.

33
Hvad angår det første spørgsmål, der vedrører problemet om, hvorvidt de i hovedsagen omhandlede varer ligeledes skal henføres under underposition 2101 20 92 i KN, bemærkes, at en tariferingsforordning er almengyldig, idet den ikke finder anvendelse på en bestemt erhvervsdrivende, men på alle de produkter, som svarer til dem, der er blevet forelagt Toldkodeksudvalget. Med henblik på at afgrænse anvendelsesområdet for en tariferingsforordning i forbindelse med fortolkningen heraf, er det bl.a. nødvendigt at tage hensyn til dens begrundelse (Hewlett Packard-dommen, præmis 19 og 20).

34
Forordning nr. 306/2001 finder ganske vist ikke direkte anvendelse på de i hovedsagen omhandlede varer. Det drejer sig nemlig ikke om varer, der er identiske med de i forordningen omhandlede, da de bl.a. har et teekstraktindhold på 1,9% af totalvægten.

35
Som Kommissionen med rette har gjort gældende, fremmer en analog anvendelse af en tariferingsforordning som forordning nr. 306/2001 på varer, der svarer til dem, der er omhandlet i forordningen, imidlertid en sammenhængende fortolkning af KN samt ligebehandling af de erhvervsdrivende.

36
Ifølge den begrundelse, der vedrører de varer, der er beskrevet i punkt 2 og 3 i tabellen i bilaget til forordning nr. 306/2001, skal disse varer betragtes som tilberedninger på basis af teekstrakt med tilsat sukker, uanset at den ene af dem består af 90,1% sukker og 2,5% teekstrakt og den anden af 58,1% sukker og 2,2% teekstrakt. Denne begrundelse kan overføres på de i hovedsagen omhandlede varer, der består af 64% krystalsukker og 1,9% teekstrakt.

37
Den omstændighed, at medlemmerne af den forelæggende ret har haft vanskeligt ved at fornemme tesmagen i disse varer, hindrer ikke en tarifering heraf i underposition 2101 20 92 i KN. Det bemærkes, at de bindende tariferingsoplysninger vedrørende disse varer nævner en svag smag af te. Det fremgår desuden hverken af ordlyden af position 2101 eller af de forklarende bemærkninger hertil, at en udtalt smag af te, kaffe eller maté er påkrævet med henblik på tarifering af en vare i denne toldposition.

38
Det første spørgsmål skal derfor besvares med, at den af Kommissionen besluttede tarifering i forordning nr. 306/2001 for så vidt angår de varer, der er beskrevet i punkt 2 og 3 i tabellen i bilaget til forordningen, finder analog anvendelse på to blandinger bestemt til fremstilling af drikkevarer på basis af te, der begge består af 64% krystalsukker og 1,9% teekstrakt og vand, hvortil der for den ene af blandingernes vedkommende er tilsat 0,8% citronsyre.


Sagens omkostninger

39
De udgifter, der er afholdt af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger.


På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN (Femte Afdeling)

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Finanzgericht München ved kendelse af 27. februar 2002, for ret:

1)
Gennemgangen af det andet spørgsmål har intet frembragt, der kan rejse tvivl om gyldigheden af Kommissionens forordning (EF) nr. 306/2001 af 12. februar 2001 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur, for så vidt som den henfører de i punkt 2 og 3 i tabellen i bilaget til forordningen angivne varer under underposition 2101 20 92 i den fælles toldtarifs kombinerede nomenklatur, således som den fremgår af Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif.

2)
Den af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber besluttede tarifering i forordning nr. 306/2001 for så vidt angår de varer, der er beskrevet i punkt 2 og 3 i tabellen i bilaget til forordningen, finder analog anvendelse på to blandinger bestemt til fremstilling af drikkevarer på basis af te, der begge består af 64% krystalsukker og 1,9% teekstrakt og vand, hvortil der for den ene af blandingernes vedkommende er tilsat 0,8% citronsyre.

Rosas

La Pergola

von Bahr

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 4. marts 2004.

R. Grass

V. Skouris

Justitssekretær

Præsident


1
Processprog: tysk.