Language of document : ECLI:EU:C:2004:198

Arrêt de la Cour

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)
den 30 mars 2004 (1)


"Fördragsbrott - Omhändertagande av spilloljor - Underlåtenhet att införliva direktiv 75/439/EEG"

I mål C-201/03,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av L. Ström och M. Konstantinidis, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Konungariket Sverige, företrätt av A. Kruse, i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan om fastställelse av att Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhändertagande av spilloljor (EGT L 194, s. 23; svensk specialutgåva, område 15, volym 1, s. 229), i dess lydelse enligt rådets direktiv 87/101/EEG av den 22 december 1986 (EGT L 42, 1987, s. 43; svensk specialutgåva, område 15, volym 7, s. 197), genom att inte i enlighet med artikel 3.1 i direktiv vidta de åtgärder som krävs för att spilloljor i första hand skall behandlas genom regenerering, om en sådan behandling är möjlig mot bakgrund av tekniska, ekonomiska och organisatoriska begränsningar,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen),sammansatt av avdelningsordföranden C. Gulmann samt domarna S. von Bahr och R. Silva de Lapuerta (referent),

generaladvokat: C. Stix-Hackl,
justitiesekreterare: R. Grass,

med hänsyn till referentens rapport,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följandeDom1
Europeiska gemenskapernas kommission har, genom ansökan som inkom till domstolens kansli den 13 maj 2003, med stöd av artikel 226 EG väckt talan om fastställelse av att Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhändertagande av spilloljor (EGT L 194, s. 23; svensk specialutgåva, område 15, volym 1, s. 229), i dess lydelse enligt rådets direktiv 87/101/EEG av den 22 december 1986 (EGT L 42, 1987, s. 43; svensk specialutgåva, område 15, volym 7, s. 197) (nedan kallat direktiv 75/439), genom att inte i enlighet med artikel 3.1 i direktiv 75/439 vidta de åtgärder som krävs för att spilloljor i första hand skall behandlas genom regenerering, om en sådan behandling är möjlig mot bakgrund av tekniska, ekonomiska och organisatoriska begränsningar.

2
Enligt artikel 2 i direktiv 87/101 skulle medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1990.

3
Eftersom kommissionen ansåg att artikel 3.1 i direktiv 75/439 inte hade införlivats med svensk rätt inom den föreskrivna fristen, inledde den ett fördragsbrottsförfarande mot Konungariket Sverige. Sedan Konungariket Sverige genom en formell underrättelse hade uppmanats att inkomma med yttrande, riktade kommissionen den 21 mars 2002 ett motiverat yttrande till denna stat och uppmanade den att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att rätta sig efter det motiverade yttrandet inom två månader från delgivningen av detsamma. Eftersom det av de uppgifter som hade lämnats av de svenska myndigheterna framgick att bestämmelsen i fråga fortfarande inte hade införlivats, beslutade kommissionen att väcka förevarande talan.

4
Den svenska regeringen har, utan att bestrida den omständigheten att bestämmelsen i fråga inte har införlivats, gjort gällande att denna underlåtenhet beror på att de behöriga myndigheterna har övervägt vilka tillvägagångssätt som bör komma i fråga för att spilloljor i första hand skall kunna behandlas genom regenerering.

5
Det räcker i detta hänseende att konstatera att det av fast rättspraxis följer att en medlemsstat inte kan åberopa bestämmelser, praxis eller förhållanden i sin interna rättsordning som grund för att underlåta att genomföra ett direktiv inom den föreskrivna fristen (se bland annat dom av den 8 mars 2001 i mål C-276/98, kommissionen mot Portugal, REG 2001, s. I-1699, punkt 20, och av den 7 november 2002 i mål C-352/01, kommissionen mot Spanien, REG 2002, s. I-10263, punkt 8).

6
Mot denna bakgrund skall kommissionens talan anses vara välgrundad.

7
Det skall följaktligen fastställas att Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktiv 75/439 genom att inte i enlighet med artikel 3.1 i direktivet vidta de åtgärder som krävs för att spilloljor i första hand skall behandlas genom regenerering, om en sådan behandling är möjlig mot bakgrund av tekniska, ekonomiska och organisatoriska begränsningar.


Rättegångskostnader

8
Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att Konungariket Sverige skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Konungariket Sverige har tappat målet skall kommissionens yrkande bifallas.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

följande dom

1)
Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhändertagande av spilloljor, i dess lydelse enligt rådets direktiv 87/101/EEG av den 22 december 1986, genom att inte i enlighet med artikel 3.1 i direktivet vidta de åtgärder som krävs för att spilloljor i första hand skall behandlas genom regenerering, om en sådan behandling är möjlig mot bakgrund av tekniska, ekonomiska och organisatoriska begränsningar.

2)
Konungariket Sverige skall ersätta rättegångskostnaderna.

Gulmann

von Bahr

Silva de Lapuerta

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 30 mars 2004.

R. Grass

C. Gulmann

Justitiesekreterare

Ordförande på femte avdelningen


1 -
Rättegångsspråk: svenska.