Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

     DOMSTOLENS DOM

     af 12. december 2002

i sag C-273/00, Ralf Sieckmann mod Deutsches Patent- und Markenamt (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundespatentgericht)(1)

    ("Varemærker ( tilnærmelse af lovgivningerne ( direktiv 89/104/EØF ( artikel 2 ( tegn, der kan udgøre et varemærke ( tegn, der kan gengives grafisk ( dufttegn")

    (Processprog: tysk)

    (Foreløbig oversættelse. Den endelige oversættelse vil blive offentliggjort i Samling af Afgørelser)

I sag C-273/00, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag, Ralf Sieckmann mod Deutsches Patent- und Markenamt, at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 2 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), har Domstolen, sammensat af præsidenten, G.C. Rodríguez Iglesias, afdelingsformændene M. Wathelet, R. Schintgen og C.W.A. Timmermans samt dommerne C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris, F. Macken (refererende dommer), N. Colneric og J.N. Cunha Rodrigues; generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer; justitssekretær: afdelingschef D. Louterman-Hubeau, den 12. december 2002 afsagt dom, hvis konklusion lyder således:

1)Artikel 2 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at et tegn, som ikke i sig selv kan opfattes visuelt, kan udgøre et varemærke, såfremt tegnet kan gengives grafisk, særligt ved brug af figurer, linjer eller skrifttegn, og gengivelsen er klar og præcis, kan stå alene, er let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv.

2)For så vidt angår dufttegn opfyldes kravet om, at et tegn skal kunne gengives grafisk, ikke ved hjælp af en kemisk formel, en beskrivelse med ord, en deponering af en duftprøve eller en kombination af disse.

____________

1 - EFT C 259 af 9.9.2000.