Language of document :

Euroopa Kohtu (teine koda) 23. märtsi 2006. aasta otsus - Euroopa Ühenduste Komisjon versus Austria Vabariik

(Kohtuasi C-209/04)1

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 79/409/EMÜ - Loodusliku linnustiku kaitse - Rukkirääk - Rahvuspargi Lauteracher Ried erikaitseala - Alade Soren ja Gleggen-Köblern väljajätmine - Direktiiv 92/43/EMÜ - Looduslike elupaikade kaitse - Looduslik loomastik ja taimestik - Ehitamise kava või projekti puudutav menetlus - Kiirtee trassi kinnitamise menetlus - Keskkonnamõju hindamise menetlus - Menetlusnormide rikkumised, mis on seotud Austria territooriumil föderaalse kiirtee S 18 ehitamise projektiga - Direktiivi 92/43 ajaline kohaldamine)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: M. van Beek ja B. Schima)

Kostja: Austria Vabariik (esindajad: E. Riedl, J. Müller ja K. Humer)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (EÜT L 103, lk 1) artikli 4 lõigete 1 ja 2 koostoimes nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, lk 7) artikliga 7 rikkumine - Erikaitseala "Lauteracher Ried" piiride määramine ebaõigete teaduslike andmete põhjal, mille tõttu jäeti sellest ekslikult välja alad "Soren" ja "Gleggen-Köblern", mis on olulised rukkiräägu ja teiste läheduses pesitsevate rändlindude kaitse seisukohast - Seda ala mõjutada võivale teeehitusprojektile loa andmine ilma, et oleks järgitud direktiivi 92/43/EÜ artikli 6 lõikest 4 tulenevaid kohustusi

Resolutiivosa

Kuna Austria Vabariik ei ole Lauteracher Riedi rahvuspargi erikaitseala koosseisu arvanud alasid Soren ja Gleggen-Köblern, mis kuuluvad vastavalt nõukogu 2. aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta, mida on muudetud komisjoni 29. juuli 1997. aasta direktiiviga 97/49/EÜ, artikli 4 lõigetele 1 ja 2 teaduslike kriteeriumide alusel samal põhjusel nagu antud erikaitseala arvuliselt ja suuruselt kõige sobivamate alade hulka, siis on Austria Vabariik rikkunud kõnealuse direktiivi mainitud sätetest tulenevaid kohustusi.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Euroopa Ühenduste Komisjon ja Austria Vabariik kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 179, 10.4.2004.