Language of document : ECLI:EU:C:2008:68

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen)

den 31 januari 2008 (*)

”Fördragsbrott – Direktiv 2005/51/EG – Offentlig upphandling – Upphandlingsförfaranden – Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen”

I mål C‑259/07,

angående en talan om fördragsbrott enligt artikel 226 EG, som väckts den 31 maj 2007,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av D. Kukovec och K. Nyberg, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Konungariket Sverige, företrätt av A. Falk, i egenskap av ombud,

svarande,

meddelar

DOMSTOLEN (sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden L. Bay Larsen samt domarna P. Kūris (referent) och J.-C. Bonichot,

generaladvokat: J. Mazák,

justitiesekreterare: R. Grass,

efter det skriftliga förfarandet,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1        Europeiska gemenskapernas kommission har yrkat att domstolen skall fastställa att Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt kommissionens direktiv 2005/51/EG av den 7 september 2005 om ändring av bilaga XX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och bilaga VIII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG avseende offentlig upphandling (EUT L 257, s. 127) genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet eller i vart fall genom att inte underrätta kommissionen om detta.

2        Enligt artikel 3 första stycket i direktiv 2005/51 skulle medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 januari 2006 och genast underrätta kommissionen om detta.

3        Kommissionen hade inte underrättats om de bestämmelser som Konungariket Sverige hade antagit för att följa direktiv 2005/51 och hade inte heller tillgång till andra uppgifter av vilka den kunde dra slutsatsen att sådana bestämmelser hade antagits. Den inledde därför ett fördragsbrottsförfarande enligt artikel 226 första stycket EG och riktade, genom skrivelse av den 27 mars 2006, en formell underrättelse till Konungariket Sverige med uppmaningen att inkomma med synpunkter.

4        Konungariket Sverige svarade, genom skrivelse av den 17 maj 2006, att arbetet med att utforma de bestämmelser som är nödvändiga för att följa direktiv 2005/51 pågick.

5        Genom skrivelse av den 18 oktober 2006 riktade kommissionen ett motiverat yttrande till Konungariket Sverige med uppmaning att inom två månader från delgivningen av det motiverade yttrandet vidta nödvändiga åtgärder för att följa detta.

6        Det framgick av de uppgifter som de svenska myndigheterna lämnade till kommissionen efter det motiverade yttrandet att det lagstiftningsförfarande som var nödvändigt för att införliva direktiv 2005/51 inte var avslutat. Kommissionen erhöll heller inte några nya uppgifter därefter. Den beslutade därför att väcka förevarande talan.

7        Konungariket Sverige har i sitt svaromål medgivit kommissionens yrkanden och gjort gällande att de två nationella lagar som skall säkerställa ett införlivande av direktiv 2005/51 har överlämnats till riksdagen och bör kunna träda i kraft den 1 januari 2008.

8        I förevarande mål är det ostridigt att Konungariket Sverige, vid utgången av den frist som föreskrivs i det motiverade yttrandet, inte hade antagit de bestämmelser som har till syfte att säkerställa ett införlivande av direktiv 2005/51 med den nationella rättsordningen.

9        Vid sådant förhållande skall kommissionens talan bifallas.

10      Av vad som anförts följer att Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktiv 2005/51 genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

 Rättegångskostnader

11      Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att Konungariket Sverige skall ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Konungariket Sverige har tappat målet skall kommissionens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjätte avdelningen) följande:

1)      Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt kommissionens direktiv 2005/51/EG av den 7 september 2005 om ändring av bilaga XX till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG och bilaga VIII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG avseende offentlig upphandling genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

2)      Konungariket Sverige skall ersätta rättegångskostnaderna.

Underskrifter


* Rättegångsspråk: svenska.