Language of document :

Euroopa Kohtu (teine koda) 20. novembri 2008. aasta otsus - Euroopa Ühenduste Komisjon versus Iirimaa

(Kohtuasi C-66/06)1

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 85/337EMÜ - Projektide keskkonnamõju hindamine - Keskkonnamõju hindamiseta antud load)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: F. Simonetti, X. Lewis, advokaat F. Louis, solicitor C. O'Daly)

Kostja: Iirimaa (esindajad: D. O'Hagan, J. Connolly ja G. Simons)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Poola Vabariik (esindaja: E. Ośniecka-Tamecka)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuse rikkumine - Nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiivi teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 175, lk 40; ELT eriväljaanne 15/01, lk 248), muudetud 3. märtsi 1997. aasta direktiiviga 97/11/EÜ (EÜT L 73, lk 5; ELT eriväljaanne 15/03, lk 151), artikli 2 lõike 1 ning artikli 4 lõigete 2-4 rikkumine - Keskkonnamõju hindamiseta antud load

Resolutiivosa

Kuna Iirimaa ei ole võtnud nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiivi teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta, muudetud 3. märtsi 1997. aasta direktiiviga 97/11/EÜ, artikli 2 lõike 1 ning artikli 4 lõigete 2-4 alusel kõiki vajalikke meetmeid tagamaks, et keskkonda oluliselt mõjutada võivate projektide suhtes, mis kuuluvad direktiivi II lisa punkti 1 alapunktides a-c ja f loetletud klassidesse, kohaldatakse enne loa andmist loamenetlust ja hinnatakse sealjuures nende keskkonnamõju sama direktiivi artiklite 5-10 kohaselt, siis on Iirimaa rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi;

2)    mõista Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukulud välja Iirimaalt;

3)    Poola Vabariik kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 108, 6.5.2006.