Language of document : ECLI:EU:C:2009:353

DOMSTOLENS DOM (sjunde avdelningen)

den 4 juni 2009 (*)

”Fördragsbrott – Direktiv 2005/56/EG – Gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar – Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen”

I mål C‑555/08,

angående en talan om fördragsbrott enligt artikel 226 EG, som väckts den 16 december 2008,

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av P. Dejmek och K. Nyberg, båda i egenskap av ombud, med delgivningsadress i Luxemburg,

sökande,

mot

Konungariket Sverige, företrätt av A. Falk och A. Engman, båda i egenskap av ombud,

svarande,

meddelar

DOMSTOLEN (sjunde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Ó Caoimh (referent) samt domarna J. Klučka och U. Lõhmus,

generaladvokat: P. Mengozzi,

justitiesekreterare: R. Grass,

efter det skriftliga förfarandet,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1        Europeiska gemenskapernas kommission har yrkat att domstolen ska fastställa att Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar (EUT L 310, s. 1) genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet när det gäller finansiella företag som behöver tillstånd från en offentlig instans, särskilt banker och försäkringsbolag, eller, i vart fall, genom att inte underrätta kommissionen om detta.

2        Enligt artikel 19 första stycket i direktiv 2005/56 gäller följande:

”Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 15 december 2007.”

 Det administrativa förfarandet

3        Eftersom kommissionen inte hade underrättats om att Konungariket Sverige hade antagit några bestämmelser för att införliva direktiv 2005/56 med sin nationella rättsordning och eftersom kommissionen inte heller hade tillgång till några andra uppgifter som visade att de nödvändiga bestämmelserna hade antagits, beslutade kommissionen att inleda det förfarande som föreskrivs i artikel 226 EG.

4        I formell underrättelse av den 29 januari 2008 anmodade kommissionen Konungariket Sverige att yttra sig inom två månader från delgivningen av underrättelsen.

5        Konungariket Sverige förklarade i skrivelse av den 28 mars 2008 att direktiv 2005/56 sedan den 15 februari 2008 är genomfört vad gäller aktiebolag och ekonomiska föreningar. Samtidigt uppgavs att ytterligare genomförande av direktivet återstod i fråga om cirka 3 700 företag, däribland vissa banker och försäkringsbolag, och att den nya lagstiftningen förväntades träda i kraft den 1 januari 2009.

6        I skrivelse av den 6 juni 2008 avgav kommissionen ett motiverat yttrande i vilket Konungariket Sverige anmodades att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa det motiverade yttrandet inom två månader från delgivningen.

7        Konungariket Sverige besvarade nämnda yttrande den 8 augusti 2008 och uppgav därvid att lagstiftningsarbetet för att genomföra de bestämmelser i direktiv 2005/56 som rör tillståndspliktiga finansiella företag blivit försenat. I nämnda svar angavs att den nya lagstiftningen förväntades träda i kraft den 1 juli 2009.

8        Kommissionen ansåg att situationen fortfarande var otillfredsställande och beslutade därför att väcka förevarande talan.

 Talan

9        Konungariket Sverige har i sitt svaromål uppgett att det är riktigt att direktiv 2005/56 inte har genomförts i fråga om finansiella företag som behöver tillstånd från en offentlig instans. En proposition i ämnet beräknas kunna överlämnas till riksdagen i maj 2009 för beslut av riksdagen påföljande månad. De nya bestämmelserna förväntas därefter kunna träda i kraft den 15 juli 2009.

10      Domstolen erinrar i detta hänseende om att förekomsten av ett fördragsbrott enligt fast rättspraxis ska bedömas mot bakgrund av den situation som rådde i medlemsstaten vid utgången av den frist som har angivits i det motiverade yttrandet (se, bland annat, dom av den 7 mars 2002 i mål C‑64/01, kommissionen mot Grekland, REG 2002, s. I‑2523, punkt 7, av den 27 oktober 2005 i mål C‑525/03, kommissionen mot Italien, REG 2005, s. I‑9405, punkt 14, och av den 6 december 2007 i mål C‑456/05, kommissionen mot Tyskland, REG 2007, s. I‑10517, punkt 15).

11      Det är i förevarande mål ostridigt att Konungariket Sverige inte hade vidtagit nödvändiga åtgärder för att införliva direktiv 2005/56 när fristen i det motiverade yttrandet löpte ut.

12      Härav följer att kommissionens talan ska bifallas.

13      Domstolen ska följaktligen fastställa att Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktiv 2005/56 genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet när det gäller finansiella företag som behöver tillstånd från en offentlig instans, särskilt banker och försäkringsbolag.

 Rättegångskostnader

14      Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att Konungariket Sverige ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Konungariket Sverige har tappat målet, ska kommissionens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjunde avdelningen) följande:

1)      Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet när det gäller finansiella företag som behöver tillstånd från en offentlig instans, särskilt banker och försäkringsbolag.

2)      Konungariket Sverige ska ersätta rättegångskostnaderna.

Underskrifter


* Rättegångsspråk: svenska.