Language of document :

Euroopa Kohtu (teine koda) 29. oktoobri 2009. aasta otsus - Euroopa Ühenduste Komisjon versus Iirimaa

(Kohtuasi C-188/08)1

(Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Direktiiv 75/442/EMÜ - Jäätmed - Maapiirkondades olmereovee kõrvaldamine septikute kaudu- Muude õigusnormidega hõlmamata jäätmed - Üle võtmata jätmine)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: S. Pardo Quintillán, D. Lawunmi ja M. Wilderspin)

Kostja: Iirimaa (esindaja: D. O'Hagan)

Kohtuasja ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Nõukogu 15. juuli 1975. aasta direktiivi 75/442/EMÜ jäätmete kohta (EÜT L 194, lk 39; ELT eriväljaanne 15/01, lk 23), mida on muudetud nõukogu 18. märtsi 1991. aasta direktiiviga 91/156/EMÜ (EÜT L 78, lk 32; ELT eriväljaanne 15/02, lk 3), artiklite 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 rikkumine seoses olmereovee kõrvaldamisega septikute kaudu - Muude õigusaktidega hõlmamata jäätmed

Resolutsioon

1.    Kuna Iirimaa ei ole vastu võtnud - välja arvatud Cavani krahvkonnas - kõiki vajalikke õigus- ja haldusnorme, et täita nõukogu 15. juuli 1975. aasta direktiivi 75/442/EMÜ jäätmete kohta, mida on muudetud nõukogu 18. märtsi 1991. aasta direktiiviga 91/156/EMÜ, artikleid 4 ja 8 seoses maapiirkondades olmereovee kõrvaldamisega septikute ja muude individuaalsete veepuhastussüsteemide kaudu, siis on Iirimaa rikkunud sellest direktiivist tulenevaid kohustusi.

2.    Mõista kolm neljandikku Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukuludest välja Iirimaalt, kes kannab ühtlasi ise oma kohtukulud.

3.    Jätta neljandik Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukuludest tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 197, 2.8.2008.