Language of document : ECLI:EU:C:2009:107

C‑557/07. sz. ügy

LSG‑Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH

kontra

Tele2 Telecommunication GmbH

(az Oberster Gerichtshof [Ausztria] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Az eljárási szabályzat 104. cikkének 3. §-a – Információs társadalom – Szerzői jog és szomszédos jogok – Bizonyos forgalmi adatok megőrzése és hozzáférhetővé tétele – Az elektronikus hírközlések titkosságának védelme – A 2001/29 irányelv 8. cikkének (3) bekezdése értelmében vett »közvetítő szolgáltató«”

A végzés összefoglalása

1.        Jogszabályok közelítése – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – 2001/29 irányelv – Elektronikus kereskedelem – 2000/31 irányelv – Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldolgozása és a magánélet tiszteletben tartása – 2002/58 irányelv – A szellemi tulajdonjogok érvényesítése – 2004/48 irányelv

(2000/31, 2001/29 és 2002/58 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 15. cikk, (1) bekezdés, és 2004/48 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 8. cikk, (3) bekezdés)

2.        Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29 irányelv – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – A 2001/29 irányelv 8. cikkének (3) bekezdése értelmében vett közvetítő szolgáltató – Fogalom

(2001/29 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 8. cikk, (3) bekezdés)

1.        A közösségi joggal, különösen a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló 2004/48 irányelv 8. cikke (3) bekezdésének az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58 irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) 15. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett rendelkezéseivel nem ellentétes az, ha a tagállamok a személyes jellegű forgalmi adatok harmadik magánszemélyekkel való közlésére vonatkozó kötelezettséget állapítanak meg szerzői jogok sérelme miatt polgári peres eljárás indításának lehetővé tétele érdekében.

A közösségi jog azonban megköveteli, hogy a tagállamok a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló 2000/31 irányelv (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv), az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29 irányelv, valamint a 2002/58 és a 2004/48 irányelv átültetésekor ezen irányelvek olyan értelmezésére támaszkodjanak, amely lehetővé teszi a szóban forgó különböző alapvető jogok közötti megfelelő egyensúly biztosítását. Továbbá a tagállamok hatóságai, valamint bíróságai az említett irányelveket átültető intézkedések végrehajtásakor nemcsak arra kötelesek, hogy nemzeti jogukat ezen irányelvekkel összhangban értelmezzék, hanem arra is, hogy ne támaszkodjanak ezen irányelvek olyan értelmezésére, amely sérti az alapvető jogokat vagy a közösségi jog egyéb általános elveit, úgymint az arányosság elvét.

(vö. 29. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

2.        A hozzáférést biztosító szolgáltatót, aki a felhasználóknak csak internet‑hozzáférést biztosít, anélkül hogy egyéb szolgáltatásokat nyújtana, úgymint különösen e‑mail, FTP vagy fájlmegosztási szolgáltatást, és az igénybe vett szolgáltatás felett nem gyakorol jogi vagy tényleges ellenőrzést sem, az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29 irányelv 8. cikkének (3) bekezdése értelmében vett „közvetítő szolgáltatónak” kell tekinteni.

Ugyanis az említett cikk értelmében a tagállamok biztosítják, hogy a jogosultak ideiglenes intézkedés elrendelését kérelmezhessék az olyan közvetítő szolgáltatókkal szemben, amelyek szolgáltatásait harmadik személy szerzői jog vagy szomszédos jogok megsértése céljából veszi igénybe. A hozzáférést biztosító szolgáltató, aki a felhasználóknak csak internet‑hozzáférést biztosít, anélkül hogy egyéb szolgáltatásokat nyújtana, és az igénybe vett szolgáltatás felett nem gyakorol jogi vagy tényleges ellenőrzést sem, olyan szolgáltatást nyújt, amelyet harmadik személy szerzői jog vagy szomszédos jogok megsértésére használhat, mivel biztosítja a felhasználó számára a hozzáférést, amely lehetővé teszi e jogok megsértését.

Emellett a 2001/29 irányelv (59) preambulumbekezdése értelmében a jogosultaknak meg kell adni a lehetőséget, hogy kérelmezhessék az ideiglenes intézkedés elrendelését olyan közvetítő szolgáltatókkal szemben, akik valamely harmadik fél jogsértését védelem alatt álló mű vagy más teljesítmény tekintetében hálózaton közvetítik. Márpedig nem vitatható, hogy a hozzáférést biztosító szolgáltató azzal, hogy hozzáférést biztosít az internethez, lehetővé teszi az ilyen jogsértés közvetítését az előfizető és harmadik személy között.

Ezt az értelmezést alátámasztja a 2001/29 irányelv célkitűzése, amely az irányelv 1. cikkének (1) bekezdése értelmében a szerzői jog és a szomszédos jogok hatékony védelme a belső piac keretében. Erre figyelemmel a hozzáférést biztosító szolgáltatónak, azaz az e jogokat megsértő felhasználók azonosítását lehetővé tevő információk egyetlen birtokosának kizárása az irányelv 8. cikkének (3) bekezdése értelmében vett „közvetítő szolgáltató” fogalmából lényegesen csökkentené az irányelv által megvalósítani kívánt védelmet.

(vö. 42–46. pont és a rendelkező rész 2. pontja)