Language of document :

Решение на Съда (втори състав) от 3 юни 2010 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof - Австрия) - Internetportal und Marketing GmbH/Richard Schlicht

(Дело C-569/08)1

(Интернет - Домейн от най-високо ниво .eu - Регламент (ЕО) № 874/2004 - Имена на домейн - Поетапно регистриране - Специални знаци - Спекулативни и неправомерни регистрации - Понятие за недобросъвестност)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Ищец: Internetportal und Marketing GmbH

Ответник: Richard Schlicht

Предмет

Преюдициално запитване - Oberster Gerichtshof (Autriche) - Тълкуване на член 21, параграф 1, букви a) и б), параграф 2 и параграф 3 от Регламент (EО) № 874/2004 на Комисията от 28 април 2004 година относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на .eu домейн от най-високо ниво и принципите, които ръководят регистрирането (ОВ L 162, стр. 40; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 45, стр. 71) - Регистрации със спекулативна цел и злоупотреби с такива - Понятия за "право или законен интерес" и за "недобросъвестност" - Регистрация на домейн от притежателя на национална марка, придобита единствено с цел да се позволи тази регистрация през първата фаза от поетапното регистриране - Домейн, който осезаемо се различава от марката, която е послужила за основа на регистрацията му, поради заличаването на специалния знак "&" - Марка "&R&E&I&F&E&N&"

Диспозитив

Член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията от 28 април 2004 година относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на .eu домейн от най-високо ниво и принципите, които ръководят регистрирането, трябва да се тълкува в смисъл, че недобросъвестност може да се доказва с обстоятелства, различни от изброените в букви а)-д) от тази разпоредба.

За да прецени дали е налице недобросъвестно поведение по смисъла на член 21, параграф 1, буква б) от Регламент № 874/2004 във връзка с параграф 3 от същия член, националната юрисдикция е задължена да вземе под внимание всички релевантни фактори, характеризиращи конкретния случай, и по-специално условията, при които е получена регистрация на марката и е регистрирано името на .eu домейн от най-високо ниво.

Във връзка с условията, при които е получена регистрация на марката, националната юрисдикция трябва да вземе под внимание по-специално:

намерението марката да не се използва на пазара, за който е поискана защита,

нейното представяне,

регистрирането на голям брой други марки, съвпадащи с родови наименования, и

регистрирането на марката малко преди началото на поетапното регистриране на имена на .eu домейни от най-високо ниво.

Във връзка с условията, при които е регистриран .eu домейн от най-високо ниво, националната юрисдикция трябва да вземе под внимание по-специално:

злоупотребата със специални или пунктуационни знаци по смисъла на член 11 от Регламент № 874/2004 с цел да се приложат съдържащите се в него правила за транскрипция,

регистрацията въз основа на марка, придобита при обстоятелства като тези по главното производство, по време на първата фаза от предвиденото в този регламент поетапно регистриране и

подаването на голям брой заявки за регистрация на имена на домейн, съвпадащи с родови наименования.

____________

1 - ОВ C 69, 21.3.2009 г.