Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 25.6.2013 – BestWater International GmbH v. Michael Mebes ja Stefan Potsch

(Asia C-348/13)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja ja valittaja: BestWater International GmbH

Vastaajat ja vastapuolet: Michael Mebes ja Stefan Potsch

Ennakkoratkaisukysymys

Onko toisella internetsivulla yleisöön saataviin saatetun toisen tekemän teoksen sijoittamisessa omalle internetsivulle käsiteltävän asian kaltaisissa olosuhteissa kyse direktiivin 2001/29/EY1 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta yleisölle välittämisestä, vaikka toisen tekemää teosta ei tässä yhteydessä esitetä uudelle yleisölle eikä välittäminen tapahdu sellaisen erityisen teknisen prosessin mukaisesti, joka eroaa välittämiseen alun perin käytetystä prosessista?

____________

1 Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY (EYVL L 167, s. 10)