Language of document :

Žaloba podaná dne 25. ledna 2011 - Evropská komise v. Česká republika

(Věc C-37/11)

Jednací jazyk: čeština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupkyně: Z. Malůšková, H. Tserepa-Lacombe, zmocněnkyně)

Žalovaná: Česká republika

Návrhové žádání žalobkyně

určit, že tím, že § 1 odst. 2 písm. q) vyhlášky č. 77/2003 Sb. stanoví, že "pomazánkovým máslem" se rozumí mléčný výrobek ze zakysané smetany, obohacené sušeným mlékem nebo sušeným podmáslím, obsahující nejméně 31 % hmotnostních mléčného tuku a nejméně 42 % hmotnostních sušiny, a tím umožňuje uvádění na trh takového výrobku pod obchodním názvem "pomazánkové máslo", Česká republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 115 nařízení (ES) č. 1234/20071 ve spojení s bodem I odst. 2 první a druhý pododstavec přílohy XV nařízení (ES) č. 1234/2007 a částí A body 1 a 4 dodatku k příloze XV nařízení (ES) č. 1234/2007;

uložit České republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Čl. 115 nařízení (ES) č. 1234/2007 ve spojení s bodem I odst. 2 přílohy XV a s částí A bodem 1 dodatku k příloze XV nařízení (ES) č. 1234/2007 stanovuje, že obchodní označení "máslo" je vyhrazeno pro výrobky s obsahem mléčného tuku nejméně 80% a s obsahem vody nejvýše 16%. V České republice je podle § 1 odst. 2 písm. q) vyhlášky ministerstva zemědělství č. 77/2003 Sb. ze dne 6. března 2003 na trh uváděn výrobek, jehož obchodním označením je "pomazánkové máslo". Tento výrobek je tuhá, tvárná emulze, typu voda v oleji, získaná převážně ze zakysané smetany a obsahující nejméně 31% hmotnostních mléčného tuku a nejméně 42% sušiny. Pro nižší než předepsaný obsah mléčného tuku nesplňuje výrobek "pomazánkové máslo" podmínky pro používání obchodního označení "máslo", čímž dochází k porušení předmětných právních předpisů Evropské unie.

Pro mléčné výrobky s obsahem mléčného tuku nižším než 39% je podle bodu I odst. 2 přílohy XV ve spojení s částí A bodem 4 dodatku k příloze XV nařízení (ES) č. 1234/2007 povinným obchodní označení "mléčná pomazánka X%", pod kterým výrobek "pomazánkové máslo" na trh uváděn není, čímž dochází k porušení předmětných právních předpisů Evropské unie.

Jako výjimka mohou být na trh uváděny výrobky obsahující obchodní označení "máslo", ač nesplňují uvedené parametry, pokud jsou splněny podmínky stanovené v bodě I odst. 2 třetím pododstavci písm. a) přílohy XV nařízení (ES) č. 1234/2007. Takové výrobky jsou taxativně uvedeny na seznamu produktů v příloze I nařízení Komise (ES) č. 445/20072. "Pomazánkové máslo" na daný seznam zařazeno nebylo, jelikož nesplňuje podmínky stanovené bodem I odst. 2 třetím pododstavci písm. a) přílohy XV nařízení (ES) č. 1234/2007. "Pomazánkové máslo" proto nemůže požívat dané výjimky.

____________

1 - Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1

2 - Úř. věst. L 106, 24.4.2007, s. 24